FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FD

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2020-02-10

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 17 februari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Relationen mellan EU och AU

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera EU:s relation till Afrikanska unionen (AU) med fokus på förberedelser inför ministermötet mellan EU och AU i början av maj och toppmötet i oktober. Rådet väntas också beröra EU:s kommande Afrikastrategi.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser det som angeläget att EU:s Afrikapolitik är samstämmig och att EU:s planerade Afrikastrategi bidrar till en sammanhållen politik. Ministermötet och toppmötet mellan EU och AU

är centrala för att förankra gemensamma prioriteringar i syfte att uppnå ett mer jämbördigt partnerskap.

Mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, jämställdhet och rättsstatens principer, inklusive anti-korruption, är centrala delar i relationen mellan EU och AU och regeringen avser att verka för att dessa frågor integreras i EU:s kommande Afrikastrategi. Särskild kraft bör läggas på att stärka ungas roll och kvinnors effektiva deltagande och fulla åtnjutande av rättigheter. Ett viktigt mervärde är att stärka EU och AU som multilaterala aktörer, inklusive inom FN.

EU:s partnerskap med AU är av strategisk betydelse och omfattar ett flertal samarbetsområden såsom handel, hållbara investeringar, fattigdomsbekämpning, fred och säkerhet, god samhällsstyrning och migration. Handel och investeringar bör bidra till fler och bättre jobb, med anständiga arbetsvillkor. Regeringen har konsekvent verkat för ett fortsatt fördjupat samarbete inom dessa områden, inklusive på klimatområdet. Detta bör också återspeglas i strategin.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Relationen mellan EU och Afrika behandlades senast i EU-nämnden den 6 december inför FAC den 9 december 2019.

5. Libyen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Libyen samt EU:s engagemang till stöd för FN:s ansträngningar att få till stånd en politisk lösning på situationen i Libyen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen betonar vikten av att finna en politisk lösning på den eskalerande konflikten i Libyen. Det är endast genom en varaktig vapenvila och en återgång till en inklusiv politisk process som ett stabilt och fredligt Libyen kan uppnås. Regeringen anser att kvinnor måste spela en central roll i alla fredsansträngningar och kommer vid rådsmötet att verka för att även EU driver frågan.

2 (3)

Regeringen är fortsatt oroad över det humanitära läget i Libyen, inklusive situationen för migranter, flyktingar och andra utsatta människor. Regeringen framhåller vikten av att folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter, respekteras i Libyen.

Regeringen välkomnar ett aktivt EU-engagemang till stöd för FN och genomförandet av deklarationen från mötet i Berlin den 19 januari, inklusive inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det är angeläget att FN:s vapenembargo gentemot Libyen respekteras och att all extern inblandning i Libyen upphör.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Libyen behandlades senast i EU-nämnden den 6 maj 2019 inför FAC den 13 maj 2019.

6. Relationen mellan EU och Indien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera relationen mellan EU och Indien inför det toppmöte som äger rum den 13 mars 2020.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar toppmötet och vill se en fördjupad relation mellan EU och Indien.

Regeringen anser att EU bör stärka det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet med Indien. Det kommande toppmötet ger tillfälle att bekräfta EU:s intresse för handel- och investeringsavtal med Indien. EU bör även utöka WTO-samarbetet, etablera en högnivådialog om handel och ekonomi samt främja samarbetet med Indien inom G20 och andra multilaterala forum.

Regeringen avser att lyfta fram vikten av dialog om mänskliga rättigheter och en regelbaserad världsordning.

3 (3)