UUKI, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FF

Kommenterad dagordning

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

2020-02-10

U2020/00319/AI

Utbildningsdepartementet

Rådets möte (utbildning) den 20 februari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke lagstiftande verksamhet

3. Resolution om utbildning i den europeiska planeringsterminen

=Antagande 5536/20

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Anna Ekström

Förslagets innehåll:

Förslaget till resolution syftar till att tydliggöra utbildningssektorns roll i den europeiska planeringsterminen. Det kroatiska ordförandeskapet framhåller i utkastet till resolution att utbildningens betydelse i planeringsterminen har ökat, och ser därför ett behov för en översyn av utbildningens roll i arbetsprocessen för planeringsterminen. Utkastet till resolution pekar bland

annat på att det är viktigt att ta hänsyn till utbildningssektorns röst i diskussionerna kopplade till planeringsterminen, för att säkerställa evidensbaserade debatter om reformer och investeringar i utbildning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar förslaget till resolution om utbildningens roll i den europeiska planeringsterminen och ambitionen att tydliggöra utbildningssektorns koppling till denna.

Regeringen välkomnar att förslaget till resolution innehåller skrivningar om en sammanhållen syn på utbildning. Det är viktigt att se utbildning och yrkesutbildning inklusive vuxenutbildning som en helhet, inte minst i ljuset av det ökande behovet av livslångt lärande.

Regeringens bedömning är att den föreslagna rådsresolutionen håller sig inom EU:s kompetens på utbildningsområdet.

Regeringen anser att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rådsresolutionen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Överläggning med utbildningsutskottet ägde rum den 6 februari 2020. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden.

4.Kompetenscirkulation - en drivkraft för det europeiska området för utbildning

= Riktlinjedebatt

(Offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning [förslag från ordförandeskapet])

5512/20

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Anna Ekström

2 (4)

Förslagets innehåll:

Flera EU-länder har problem med så kallad "brain drain"1 eller

"kompetensflykt", dvs. att högutbildade personer lämnar landet till förmån för andra länder. För utresandeländerna får det konsekvenser som till exempel brist på kvalificerad arbetskraft och uteblivna avkastningar på offentliga investeringar i bland annat utbildning. Det kroatiska ordförandeskapet har presenterat ett bakgrundsunderlag som problematiserar fenomenet kompetensflykt och som lyfter fram en så kallad balanserad "kompetenscirkulation" 2 som en önskvärd väg framåt. Syftet med riktlinjedebatten är att utbyta erfarenheter om hur man kan främja en europeisk rörlighet till gagn för alla medlemsländer.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att fri rörlighet är en grundläggande princip för det europeiska samarbetet, liksom för samarbetet på utbildningsområdet. Det är viktigt att fortsatt värna den fria rörligheten och fri spridning av kunskap och idéer.

Regeringen anser att europeiskt samarbete på alla utbildningsnivåer är positivt och har gynnsamma effekter både för individen och samhället och främjar den europeiska integrationen.

Regeringen anser att Erasmus+-programmet är ett viktigt instrument för att främja samarbete mellan medlemsstaterna, liksom för att stödja medlemsstater och utbildningsanordnare att utveckla utbildning av god kvalitet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Överläggning med utbildningsutskottet ägde rum den 6 februari 2020. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden.

1Brain drain (svensk översättning: kompetensflykt): "The loss suffered by a country as a result of the emigration of highly qualified persons". European Migration Network Glossary. Source: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/brain - circulation_en

2Brain circulation (svensk översättning): kompetenscirkulation): "The possibility for developing countries to draw on skills, know-how and other forms of experience gained by their migrants and members of their diaspora". European Migration Network Glossary. Source: https://ec.europa.eu/home -affairs/what-we- do/networks/european_migration_network/glossary_search/brain -circulation_en

3 (4)

5. Övriga frågor

Den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete efter 2020

Information från ordförandeskapet

4 (4)