Underlag inför samråd

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D3C4AUnderlag inför samråd

2020-05-18

U2020/

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten


Samråd 20 maj 2020 inför beslut i rådet

Antagande av rådsslutsatser i skriftlig procedur

Icke lagstiftande verksamhet

Rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens rapport: SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och innovativt program som står inför utmaningar

Dokumentbeteckning: 7517/20

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Beslutspunkt (via skriftlig procedur)

Ansvarigt statsråd: Matilda Ernkrans

Förslagets innehåll: Utifrån att både rådet och EU-parlamentet har betonat vikten av att stödja innovativa små och medelstora företag (SMF) samt uppstartsföretag för att maximera Europas tillväxtpotential, presenterade Europeiska revisionsrätten en rapport som granskar ekonomiskt stöd till innovativa små och medelstora företag i ramprogrammet Horisont 2020.

Rapporten är den senaste i en serie publikationer från Europeiska revisionsrätten som granskar olika typer av ekonomiskt stöd till innovativa små och medelstora företag på europeisk nivå.

Sammanfattningsvis har revisionsrätten funnit bland annat följande:

Det finns en otydlighet kring syftet för SMF-stödet i Horisont 2020, ett syfte som också förändrats under genomförandet

Deltagandet varierar mellan medlemsstaterna – det anses delvis bero på faktorer som kommissionen inte kan påverka, som antal SMF i medlemsstaten, nationell SMF-strategi, men även orsaker som kommissionen kan motverka.

Många ansökande skickar in samma ansökan flera gånger vilket ökar handläggningstiden.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Små och medelstora företag, SMF, spelar en viktig roll för att skapa jobb och öka konkurrenskraften. Att kunna ge stöd till SMF blir särskilt viktigt i utmanande ekonomiska tider som den vi befinner oss i nu.

Kontinuitet i förutsättningar för stöd är viktigt. Regeringen välkomnar därför att rådsslutsatserna trycker på att framtida SMF-stöd bör bygga vidare på erfarenhet från de befintliga stöd som visat sig fungera väl.

Regeringen stödjer rådsslutsatserna i att kommissionen behöver öka ambitionen om att nå ut med information till alla SMF som skulle kunna ansöka om stöd i ramprogrammet.

Regeringen anser därför att Sverige kan ställa sig bakom ett antagande av rådsslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning med utbildningsutskottet ägde rum den 14 maj. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden.


Rådslutsatser om rymd för ett hållbart Europa

Dokumentbeteckning: ST7390/20 REV 1

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Beslutspunkt (via skriftlig procedur)

Ansvarigt statsråd: Matilda Ernkrans

Förslagets innehåll:

Ordförandeskapet har presenterat ett förslag till rådslutsatser om rymd för ett hållbart Europa. Rådslutsatserna lyfter fram hur EU:s rymdverksamhet kan bidra till långsiktigt hållbar tillväxt i Europa. De understryker rymdverksamhetens möjligheter att bidra till europeiska och internationella ansträngningar på bl.a. miljö- och klimatområdet, och till informerat beslutsfattande med stöd av bl.a. jordobservationsdata. De pekar också på vikten av korsbefruktning mellan rymdverksamhet och icke-rymdsektorer för att dra mesta möjliga nytta till stöd för nyföretagande, ökad konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och utveckling av nya samhällstjänster m.m.

Rådslutsatserna lyfter vidare fram vikten av utbildning och kompetens inom rymd i Europa. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen, nya handelsmönster och samhällsutmaningar framhålls att Europa måste öka sina ansträngningar att utveckla kunskap, interdisciplinär kompetens och förmåga. Kommissionen tillsammans med medlemsstaterna uppmanas att i samarbete med industri, forskningsorganisationer och akademi identifiera framtida kompetensluckor och överväga möjliga lösningar och initiativ. Avslutningsvis understryker rådslutsatserna vikten av ökat samarbete och informationsutbyte på dessa områden i Europa.

.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar rådslutsatserna.

Rådslutsatserna ger en kortfattad men konkret och väl underbyggd beskrivning av vad EU:s rymdverksamhet kan bidra med för att stödja ett hållbart Europa.

Rådslutsatserna beskriver även vikten av kontinuerlig kompetens- och kunskapsutveckling för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling som fullt ut nyttjar rymdverksamhetens potential.

Rådslutsatserna betonar också att teknologi och tjänster i rymdsektorn kan bidra både till insatser mot coronapandemin och för att bygga ett mer motståndskraftigt framtida samhälle.

De ställningstaganden som anges i rådslutsatserna är väl valda. Regeringen anser därför att Sverige kan ställa sig bakom ett antagande av rådsslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning med utbildningsutskottet ägde rum den 14 maj. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden.