GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A2

Kommenterad dagordning rådet

2020-09-14

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 22 september 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF)

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Lägesrapport om arbetet med den fleråriga budgetramen och återhämtningspaketet. Ordförandeskapet arbetar intensivt med att snarast möjligt avsluta förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Kommissionens förslag har behandlats i EU-nämnden den 5 juni inför informella Ekofin den 9 juni. Överläggning med finansutskottet ägde rum den 4 juni. Den ekonomiska reaktionen på Covid-19 har behandlats vid flera tillfällen i EU-nämnden. Finansutskottet har informerats om frågor kopplade till den EU:s ekonomiska reaktion på covid-19, senast den 12 maj.

2

Icke lagstiftande verksamhet

4.Förberedelser inför Europeiska rådet den 24-25 september 2020: Slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett utkast till slutsatser inför det extrainkallade Europeiska rådets möte den 24 – 25 september kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte.

Slutsatserna tar upp inre marknad, industripolitik och digitalisering. Det är också troligt att några utrikespolitiska frågor kommer att diskuteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar förslaget till slutsatser om inre marknaden, industripolitik och digitalisering. I frågan om inre marknad värnar regeringen den inre marknadens funktionssätt, bejakar att EU får en mer sammanhållen strategisk förmåga men anser samtidigt att EU noggrant bör pröva vad som behöver ändras utan att förlora den öppna grundinställningen som tjänat EU väl. När det gäller industrifrågor måste EU kunna göra suveräna teknologival, samtidigt som europeiska företag och konsumenter även fortsatt måste få tillgång till globala värdekedjor för att kunna säkerställa EU:s globala konkurrenskraft. Regeringen välkomnar att betoningen på utbyggnad av infrastruktur för 5G, förberedelser bör också göra för nästa generation, 6G.

5.Förberedelser inför Europeiska rådet den 15-16 oktober 2020: Utkast till kommenterad dagordning

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

2 (7)

3

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska rådets (ER) möte den 15 – 16 oktober att behandlas. Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna. På basis av tidigare uppgifter, kan ER väntas behandla klimat, EU:s gröna giv och migration. Det är också möjligt att MFF, förhandlingarna med Storbritannien och vissa aktuella utrikespolitiska frågor kommer att diskuteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den kommenterade dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

6. Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien (ev.)

Informationspunkt

Förslagets innehåll

EU-ministrarna förväntas få en lägesrapport om förhandlingarna om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

Förhandlingarna inleddes i mars. Till följd av Covid19-pandemin fick förhandlingsarbetet anpassas och under våren hölls tre av fyra förhandlingsrundor via videomöten.

Vid ett högnivåmöte mellan EU-kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande, Europaparlamentets ordförande och Storbritanniens premiärminister som hölls den 15 juni kunde konstateras att begränsade framsteg skett i förhandlingarna. Storbritannien begärde inte en förlängning av den övergångsperiod som regleras i utträdesavtalet. Övergångsperioden löper därför ut den 31 december 2020.

Förhandlingsarbetet har därefter fortsatt för att försöka nå framsteg i de frågor där parterna står långt ifrån varandra. Förhandlingsrundor mellan EU kommissionen och den brittiska regeringen har hållits den 29 juni – 3 juli, 20–24 juli, 17–21 augusti och 8–10 september. Ytterligare en förhandlingsrunda planeras hållas mellan 28 september och 2 oktober.

3 (7)

4

Utestående är bl.a. grundläggande frågor som utformningen av bestämmelserna om rättvisa konkurrensvillkor, innehållet i fiskeavtalet och avtalsstrukturen.

Kommissionen har tidigare angett att en överenskommelse om en ny relation behöver nås senast den 31 oktober för att den ska hinna godkännas på bägge sidor och vara på plats när övergångsperioden löper ut vid årsskiftet. Storbritanniens premiärminister uttalade den 7 september att Storbritannien inte avser förhandla bortom den 15 oktober.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

EU:s framtida relation med Storbritannien har avhandlats vid några samråd med EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet (art. 50) och Allmänna rådet. Särskilt inför Europeiska rådet (art. 50) den 23 mars 2018, Europeiska rådet (art. 50) den 17 oktober 2019, Europeiska rådet (art. 50) den 13 december 2019 samt Allmänna rådet den 25 februari och inför informell videokonferens i EU-ministerkrets den 16 juni.

EU-minister Hans Dahlgren informerade utrikesutskottet om Storbritannien-relationen och relaterade frågor den 23 januari samt den 28 maj. Utrikesutskottet kommer även att informeras i frågan den 17 september.

7.Lagstiftningsprogrammeringen

a)Avsiktsförklaringen

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid Allmänna rådet den 22 september presenterar kommissionen sin avsiktsförklaring, som mycket övergripande innehåller kommissionens planerade initiativ för det kommande året och därefter väntas en diskussion.

Arbetet sker inom ramen för det interinstitutionella avtalet (IIA) om bättre lagstiftning. Enligt avtalet ska rådet, Europaparlamentet och kommissionen

4 (7)

5

diskutera och enas om de viktigaste lagstiftningsprioriteringarna för det kommande året. Nästa steg i processen blir att kommissionen i slutet av oktober presenterar sitt arbetsprogram för nästa år som därefter kommer att följas upp vid Allmänna rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Avsiktsförklaringen har ännu inte presenterats utan väntas den 16 september. Regeringen återkommer i muntligt samråd i frågan den 18 september.

b) Fleråriga planeringen

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Underlag har ännu inte delgivits.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen återkommer i muntligt samråd i frågan den 18 september.

8. Covid-19 – EU - samordning

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet väntas föra en diskussion om EU-samordning av åtgärder mot Covid-19 med fokus på samordning avseende restriktioner av den fria rörligheten. Den exakta avgränsningen av diskussionen vid allmänna rådets möte är ännu inte definierad.

Förslag till svensk ståndpunkt

5 (7)

6

Sveriges allmänna ståndpunkt är att de åtgärder som sätts in är något som bäst bestäms nationellt utifrån nationella förutsättningar. EU-gemensamma restriktioner och åtgärder måste vara baserat på frivillighet från medlemsstaternas sida och bör i alla lägen föregås av information till övriga medlemsstater.

Sverige välkomnar en ökad koordinering på EU-nivå för de medlemsstater som väljer att införa olika former av åtgärder. Sverige är positivt inställt till att information om restriktioner delas till medlemsstater och allmänhet i god tid.

Sverige kan stödja att de inre gränserna, så långt lämpligt, öppnas upp.

Det är viktigt att det fortsatta arbetet med att begränsa spridning av Covid- 19 vilar på vetenskaplig grund och att åtgärderna är effektiva, proportionerliga, går att genomföra i praktiken och beaktar ett effektivt och välavvägt användande av resurser i detta extraordinära läge.

9.Rättsstatens principer i Polen / Art. 7 (1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionen valde att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget gentemot Polen genom ett motiverat förslag den 20 december 2017. I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Hittills har tre utfrågningar hållits i rådet med Polen, den senaste i december 2018. Vid kommande rådsmöte förväntas kommissionen informera om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatsprincipen i Polen behandlas senast i EU-nämnden den 20 mars 2020 inför Allmänna rådet den 24 mars 2020 (lägesuppdatering)

6 (7)

7

10.Unionens värden i Ungern / Artikel 7 (1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7.1 mot Ungern. Europaparlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värden. Hittills har två utfrågningar hållits i rådet med Ungern, den senaste i december 2019. Vid kommande rådsmöte förväntas kommissionen informera om den senaste utvecklingen när det gäller respekten för unionens värden i Ungern.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om unionens värden i Ungern behandlas senast i EU-nämnden den 20 mars 2020 inför Allmänna rådet den 24 mars 2020 (lägesuppdatering).

11. Övriga frågor

-

7 (7)