Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA231

TORSDAGEN DEN 6 JUNI 2013 (10.00)

RÄTTSLIGA FRÅGOR
 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)
  - Nyckelfrågor
  Justitieminister Beatrice Ask
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen
  - Allmän riktlinje
  Justitieminister Beatrice Ask
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
  - Riktlinjedebatt
  Justitieminister Beatrice Ask
 6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden
  - Riktlinjedebatt
  Justitieminister Beatrice Ask
  forts.
 7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
  - Föredragning av kommissionen
  Justitieminister Beatrice Ask
 8. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström

  Icke lagstiftande verksamhet
 9. Godkännande av A-punktslistan
 10. Rådets slutsatser om grundläggande rättigheter och rättsstatlighet
  - Antagande
  Statsrådet Erik Ullenhag
 11. Narkotika:
  - Europeisk narkotikarapport 2013 ? Föredragning av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
  - EU:s handlingsplan mot narkotika (2013?2016) -Antagande
  Justitieminister Beatrice Ask
 12. Europeiska unionens anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  - Lägesrapport
  Justitieminister Beatrice Ask
 13. Övriga frågor

  a) e-Juridik
  - Slutfört arbete första halvåret 2013
  Justitieminister Beatrice Ask

  b) Föredragning av Litauen om det tillträdande ordförandeskapets program (juli?december 2013)
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström

  forts.

  FREDAGEN DEN 7 JUNI 2013 (09.30)

  INRIKES FRÅGOR


  Lagstiftningsöverläggningar
 14. Gemensamt europeiskt asylsystem
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tobias Billström
 15. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF
  - Riktlinjedebatt
  Statsrådet Tobias Billström
 16. Övriga frågor

  a) Laglig migration
  i) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairarbete (omarbetning)
  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal
  iii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tobias Billström

  b) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström
 17. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter
  - Lägesrapport
  Justitieminister Beatrice Ask

  forts.

  Icke lagstiftande verksamhet
 18. Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket
  - Lägesrapport
  Justitieminister Beatrice Ask
 19. Utländska kombattanter och återvändande kombattanter ur ett terrorismbekämpningsperspektiv, särskilt med avseende på Syrien
  - Diskussion
  Justitieminister Beatrice Ask
 20. Syrien: Skydd av flyktingar, den senaste händelseutvecklingen
  - Diskussion
  Statsrådet Tobias Billström
 21. Frågor som rör den fria rörligheten för personer -Skrivelse från Förenade kungarikets, Nederländernas, Österrikes och Tysklands inrikesministrar
  - Information från ordförandeskapet
  Statsrådet Tobias Billström
 22. Övriga frågor
  Statsrådet Tobias Billström

  a) (ev.) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om maximering av migrationens och rörlighetens utvecklingseffekter, EU:s bidrag till FN:s högnivådialog och nästa steg för breddande av kopplingen mellan utveckling och säkerhet
  - Föredragning av kommissionen

  b) Sveriges ordförandeskap i det globala forumet för migration och utveckling (GFMD)
  - Information från Sverige

  c) Budapestprocessen
  - Uppdatering från Ungern om den senaste händelseutvecklingen


  forts.

  I anslutning till rådets möte:
  GEMENSAMMA KOMMITTÉNS MÖTE (FREDAGEN DEN 7 Juni 2013 ? 09.30)

 1. Förvaltning av Schengensamarbetet
  Justitieminister Beatrice Ask
  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter
  b) Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket
  - Lägesrapport
 2. Greklands nationella handlingsplan för asylreform och migrationshantering
  - Information från Grekland
  Statsrådet Tobias Billström
 3. Övriga frågor

  a) (ev.) Tredje halvårsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets funktion (1 november 2012?30 april 2013)
  - Föredragning och diskussion
  Justitieminister Beatrice Ask

  b) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström

  c) Föredragning av Litauen om det tillträdande ordförandeskapets program
  (juli?december 2013)
  Justitieminister Beatrice Ask
  Statsrådet Tobias Billström