Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:446A19

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Europeiska åklagarmyndigheten: Förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
  - Partiell allmän riktlinje
  Statsrådet Anders Ygeman
 4. PIF: Förslag till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen
  - Lägesrapport/riktlinjedebatt
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 5. ECRIS: Förslag till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF
  - Lägesrapport/riktlinjedebatt
  Statsrådet Anders Ygeman
 6. Den digitala agendan
  - Tillhandahållande av digitalt innehåll: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
  - Riktlinjedebatt
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 7. Makars förmögenhetsförhållanden och registrerade partnerskap
  a) Förslag till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden
  b) Förslag till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
  - Politisk överenskommelse
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 8. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman

  Icke lagstiftande verksamhet
 9. Godkännande av A-punktslistan
 10. Straffrätt i cyberrymden
  - Riktlinjedebatt
  - Utkast till rådets slutsatser: Antagande
  Statsrådet Anders Ygeman
 11. e-Juridik: Halvtidsöversyn av den fleråriga handlingsplanen för europeisk e-juridik 20142018
  - Antagande
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 12. Övriga frågor
  a) Hatpropaganda på nätet
  - Information från kommissionen
  Statsrådet Anders Ygeman

  b) RIF-ministermötet mellan EU och USA, Amsterdam den 1?2 juni 2016
  - Information från ordförandeskapet
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman

  c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - På begäran av den slovakiska delegationen
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman

  INRIKES FRÅGOR

  Lagstiftningsöverläggningar
 13. Vapen: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Anders Ygeman
 14. Viseringsliberalisering

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina)

  c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Turkiet)

  d) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
  - Lägesrapport
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 15. Europeisk gränsbevakning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 16. Övriga frågor

  a) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman

  b) Reform av det gemensamma asylsystemet

  i) Dublin: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)
  ii) Easo: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:s asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
  iii) Eurodac: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för att identifiera en tredjelandsmedborgare eller statslös person som vistas olagligt i medlemsstaterna och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)
  - Information från kommissionen
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  Icke lagstiftande verksamhet
 17. Färdplan för ökat informationsutbyte och informationshantering på RIF-området, inklusive interoperabilitetslösningar
  - Diskussion/Godkännande
  Statsrådet Anders Ygeman
 18. Kampen mot terrorism: Inmatning och sökning i databaser
  - Diskussion
  Statsrådet Anders Ygeman
 19. Inre säkerhet: Genomföranderapport om den förnyade strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2015?2020
  - Diskussion
  Statsrådet Anders Ygeman
 20. Migration
  a) Genomförande av uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016
  b) Utveckling i centrala Medelhavet
  - Diskussion
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 21. (ev.) Schengenområdets sätt att fungera: Nionde halvårsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets sätt att fungera (1 november 201530 april 2016)
  - Diskussion
  Statsrådet Anders Ygeman
 22. Övriga frågor
  a) RIF-ministermötet mellan EU och USA, Amsterdam den 1?2 juni 2016
  - Information från ordförandeskapet
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman

  b) Rapportering om högnivåmötet om it-säkerhet, Amsterdam den 1213 maj 2016
  - Information från ordförandeskapet
  Statsrådet Anders Ygeman

  c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av den slovakiska delegationen
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman
I anslutning till rådets möte:

Möte i GEMENSAMMA KOMMITTÉN (FREDAGEN DEN 10 JUNI 2016 ? KL. 10.00)
 1. Vapen: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
  - Riktlinjedebatt
  Statsrådet Anders Ygeman
 2. Migration

  a) Genomförande av uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016
  b) Utveckling i centrala Medelhavet
  - Diskussion
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 3. Viseringsliberalisering

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)
  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina)
  c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Turkiet)
  d) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
  - Lägesrapport
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 4. Europeisk gränsbevakning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 5. (ev.) Schengenområdets sätt att fungera: Nionde halvårsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets sätt att fungera (1 november 201530 april 2016)
  - Diskussion
  Statsrådet Anders Ygeman
 6. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman