Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor (svensk version)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:481707

RÄTTSLIGA FRÅGOR
 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Europeiska åklagarmyndigheten: Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Anders Ygeman
 4. Den digitala agendan
  Tillhandahållande av digitalt innehåll:
  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
  - Allmän riktlinje
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 5. Översyn av Bryssel IIa; Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn
  - Riktlinjedebatt
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 6. Insolvens: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU
  - Riktlinjedebatt
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  forts.


 7. Penningtvätt: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
  - Allmän riktlinje
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 8. Dataskydd inom unionens institutioner och organ: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG
  - Allmän riktlinje
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 9. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson/Statsrådet Anders Ygeman

  Icke lagstiftande verksamhet
 10. Godkännande av A-punktslistan
 11. Övriga frågor
  - Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av den estniska delegationen

  GEMENSAMT MÖTE - RÄTTSLIGA och inrikes frågor

  Icke lagstiftande verksamhet
 12. Straffrätt i cyberrymden

  a) e-bevisning
  - Riktlinjedebatt
  b) kryptering
  c) lagring av uppgifter
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman  forts.


 13. Skydd av migrerande barn

  a) Utkast till slutsatser från Europeiska unionens råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar om skydd av migrerande barn
  - Antagande

  b) Skydd av migrerande barn
  - Riktlinjedebatt
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 14. Övriga frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson/ Statsrådet Anders Ygeman

  INRIKES FRÅGOR

  Lagstiftningsöverläggningar
 15. Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning
  a) Dublin: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  b) Mottagningsvillkor: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd

  c) Krav: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

  d) Förfarande: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

  forts.  e) Eurodac: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)

  f) Europeiska stödkontoret för asylfrågor: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

  g) Ramen för vidarebosättning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014
  -
  Lägesrapport/riktlinjedebatt/allmän riktlinje
 16. Etias: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
  -
  Allmän riktlinje
  Statsrådet Anders Ygeman
 17. Schengens informationssystem (SIS)
  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU

  forts.


  c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
  -
  Riktlinjedebatt
  Statsrådet Anders Ygeman
 18. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson/Statsrådet Anders Ygeman

  Icke lagstiftande verksamhet
 19. Migration 1: situationen i dag
  - Diskussion
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 20. Återvändandepolitik Undantagsvis i närvaro av de Schengenassocierade staterna.

  a) Genomförandet av kommissionens rekommendation avseende återvändande
  - Lägesrapport

  b) Utkast till rådets slutsatser om förbättringar avseende återvändande och återtagande av personer utan uppehållstillstånd
  - Antagande
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 21. Kampen mot terrorism1
  RAN: Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering: Fortsatt arbete
  - Diskussion
  Statsrådet Anders Ygeman
 22. Informationssystem och interoperabilitet 1

  a) Utkast till rådets slutsatser om förbättrat informationsutbyte och säkerställande av interoperabilitet mellan EU:s informationssystem
  - Antagande

  forts.  b) Färdplan för förbättring av informationsutbytet och informationshanteringen, inbegripet interoperabilitetslösningar på området för rättsliga och inrikes frågor
  - Lägesrapport

  c) Utkast till rådets slutsatser om rekommendationer avseende säkerhetskontroller i fråga om irreguljär migration
  - Antagande
  Statsrådet Anders Ygeman
 23. Övriga frågor
  Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av den estniska delegationen
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson/Statsrådet Anders Ygeman

  I anslutning till rådets möte

  1. Etias:
  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
  -
  Diskussion
  Statsrådet Anders Ygeman

  2. Schengens informationssystem (SIS)
  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU

  c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
  -
  Riktlinjedebatt
  Statsrådet Anders Ygeman

  forts.


  3. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson/Statsrådet Anders Ygeman