Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C24FA

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Översyn av förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004 och 987/2009)
  - Allmän riktlinje
  Socialminister Annika Strandhäll
 4. Direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor
  - Allmän riktlinje
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 5. Direktivet om balans mellan arbete och privatliv
  - Allmän riktlinje
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 6. Direktivet om likabehandling (art. 19)
  - Lägesrapport
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
 7. Förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
  - Lägesrapport
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Socialminister Annika Strandhäll


  forts.

  Icke lagstiftande verksamhet
 8. Den europeiska planeringsterminen 2018
  - Riktlinjedebatt
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

  a) Rekommendationer om 2018 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till förklarande not
  - Godkännande
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

  b) Bedömning av de landsspecifika rekommendationerna för 2018 och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2017: Yttranden från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd
  - Godkännande
  Socialminister Annika Strandhäll

  c) Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
  - Politisk överenskommelse
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 9. Rådets slutsatser om framtidens arbete: ett livscykelperspektiv
  - Antagande
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 10. Slutsatser om "Fri rörlighet för arbetstagare ? den grundläggande friheten är garanterad, men bättre riktat EU-stöd skulle främja rörligheten" (Revisionsrätten ? Särskild rapport nr 6/2018)
  - Antagande
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 11. Slutsatser om en integrerad politik för barns tidiga utveckling som ett verktyg för att minska fattigdomen och främja social delaktighet
  - Antagande
  Statsrådet Lena Hallengren
 12. 2018 års rapport om pensionernas tillräcklighet: Viktiga slutsatser om Gemensam rapport från kommittén för socialt skydd och kommissionen
  - Godkännande
  Socialminister Annika Strandhäll
 13. Övriga frågor
  a) Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
  - Information från kommissionen

  forts.
  b) Aktuella ärenden
  i) Lagstiftningsförslag
  ii) Andra förslag
  - Lägesrapport från ordförandeskapet
  c) Övergångsbestämmelser om den fria rörligheten för arbetstagare från Kroatien
  - Information från kommissionen
  d) Den senaste tidens internationella utveckling på området för sysselsättnings- och socialpolitik
  - Information från kommissionen
  e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den österrikiska delegationen

  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

  Lagstiftningsöverläggningar
 14. Förordning om utvärdering av medicinsk teknik
  - Riktlinjedebatt
  Socialminister Annika Strandhäll

  Icke lagstiftande verksamhet
 15. Tillståndet för vården i EU
  - Riktlinjedebatt
  Socialminister Annika Strandhäll
 16. Slutsatser om hälsosam kost för barn: framtid i hälsa i Europa
  - Antagande
  Socialminister Annika Strandhäll
 17. Övriga frågor
  a) Aktuellt lagstiftningsförslag
  - Förordningen om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 som en del av veterinärläkemedelspaketet
  - Information från ordförandeskapet
  b) Meddelande om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination - Rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination
  - Föredragning av kommissionen
  c) Meddelande om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden
  - Föredragning av kommissionen
  d) Resultat av de konferenser som anordnats av det bulgariska ordförandeskapet
  - Information från ordförandeskapet
  e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den österrikiska delegationen