Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACA

 1.  Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (ansvarigt statsråd Lena Hallengren)

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Välfärdsekonomin –nästa steg när det gäller investeringar i hälsa som en viktig komponent i välfärdsekonomin
  - Riktlinjedebatt
 4. Europeisk läkemedelspolitik – stärkt samarbete och samordning i syfte att förbättra tillgången till läkemedel
  - Riktlinjedebatt 
 5. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  Förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
  - Information från ordförandeskapet
  b) Hälsotillståndet i EU
  - Information från kommissionen
  c) Lägesrapport om genomförandet av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter och förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
  - Information från kommissionen
  d) Resultat av konferenser anordnade av Finlands ordförandeskap
  - Information från ordförandeskapet
  e) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen
                                                     
                                                           
       forts.  SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. EU:s framtida jämställdhetsstrategier och jämställdhetsintegrering  (ansvarigt statsråd Åsa Lindhagen)
  - Riktlinjedebatt
 7. Slutsatser om jämställda ekonomier i EU: Vägen framåt. En utvärdering av Pekingplattformens genomförande under 25 år (ansvarigt statsråd Åsa Lindhagen)
  - Antagande
 8. Slutsatser om EU:s nya strategiska arbetsmiljöram: Att förbättra arbetsmiljölagstiftningens genomförande i EU (ansvarigt statsråd Eva Nordmark) 
  - Antagande
 9. Slutsatser om inkluderande arbetsmarknader: Förbättrad sysselsättning för personer i en utsatt situation på arbetsmarknaden (ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
  - Antagande
 10. Framtiden för EU:s sociala regelverk avseende sysselsättning och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter (ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
  - Riktlinjedebatt
 11. Sysselsättningskommitténs översyn av genomförandet av ungdomsgarantin – de viktigaste budskapen (ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
  - Godkännande
 12. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag 
  i) Likabehandlingsdirektivet (artikel 19) 
  (ansvarigt statsråd Åsa Lindhagen)
  - Lägesrapport från ordförandeskapet
  ii) Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder
  (ansvarigt statsråd Morgan Johansson)
  - Lägesrapport från ordförandeskapet                                                               
  forts. 
  iii) Revidering av förordning 883/2004 om samordningen av de sociala trygghetssystemen
  (ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi)
  - Lägesrapport från ordförandeskapet
  iv) Beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna 
  (ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
  - Lägesrapport från ordförandeskapet
  v) Förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
  (ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
  - Lägesrapport från ordförandeskapet

  b) Rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare 
  (ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi)
  - Information från ordförandeskapet
  c) Ordförandeskapets konferenser
  - Information från ordförandeskapet
  d) Bostadssituationen i EU 
  (ansvarigt statsråd Lena Hallengren)
  - Information från ordföranden för kommittén för socialt skydd
  e) Förbyggande av våld i nära relationer med män och pojkar – seminarium för ömsesidigt lärande (Stockholm, 16–17 September 2019) (
  (ansvarigt statsråd Åsa Lindhagen)
  - Information från den svenska delegationen
  f) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen