Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:446A1A

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  ENERGI
  Statsrådet Ibrahim Baylan
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU
  - Allmän riktlinje
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010
  - Riktlinjedebatt

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Ordförandeskapets meddelanden om utformning av elmarknaden och regionalt samarbete
  - Föredragning av ordförandeskapet

  Övriga frågor
 7. a) Meddelande från kommissionen: En EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas
  - Meddelande från kommissionen: En EU-strategi för uppvärmning och kylning
  - Information från kommissionen om det fortsatta arbetet

  b) Tryggad försörjning av medicinska radioisotoper
  - Information från ordförandeskapet

  c) Yttre förbindelser
  - Information från kommissionen

  d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den slovakiska delegationen

  MÖTET TISDAGEN DEN 7 JUNI 2016 (kl. 9.30)

  TRANSPORT
  Statsrådet Anna Johansson

  Lagstiftningsöverläggningar

  Luftfart
 8. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008
  - Lägesrapport

  Sjöfart
 9. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet

  Horisontellt
 10. NOx-utsläpp från dieselbilar
  - Riktlinjedebatt

  Luftfart
 11. Rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om övergripande avtal på luftfartsområdet med tredjeländer

  a) Utkast till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) i frågor som omfattas av unionens exklusiva behörighet

  Utkast till beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om de bestämmelser i ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) som avser frågor som inte omfattas av unionens exklusiva behörighet

  b) Utkast till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Qatar i frågor som omfattas av unionens exklusiva behörighet

  Utkast till beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om de bestämmelser i ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Qatar som avser frågor som inte omfattas av unionens exklusiva behörighet

  c) Utkast till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Förenade Arabemiraten i frågor som omfattas av unionens exklusiva behörighet

  Utkast till beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om de bestämmelser i ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Förenade Arabemiraten som avser frågor som inte omfattas av unionens exklusiva behörighet

  d) Utkast till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet i frågor som omfattas av unionens exklusiva behörighet

  Utkast till beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om de bestämmelser i ett övergripande avtal på luftfartsområdet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Turkiet som avser frågor som inte omfattas av unionens exklusiva behörighet
  - Antagande
 12. Förberedelser inför ICAO-församlingen avseende en global marknadsbaserad åtgärd (Montreal den 27 september?7 oktober 2016)
  - Diskussion

  Övriga frågor
 13. a) Aktuellt lagstiftningsförslag

  · Paket för säkerhet på passagerarfartyg
  - Muntlig information från kommissionen

  b) De europeiska GNSS-programmen (Egnos/Galileo)
  - Information från kommissionen

  c) Trafiksäkerhet
  - Information från kommissionen och den tjeckiska delegationen

  d) Rapport från det informella rådsmötet om transport- och miljöfrågor (14?15 april 2016)
  - Information från ordförandeskapet

  e) Meddelande från kommissionen "En luftfartsstrategi för Europa"
  Slutsatser från toppmötet om europeisk luftfart (Amsterdam, 20?21 januari 2016)
  - Information från ordförandeskapet

  f) Easas arbetsgrupp för konfliktområden
  - Information från kommissionen

  g) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den slovakiska delegationen