Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E8B

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  TRANSPORT

  Land
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet

  Land
 5. Utkast till rådets slutsatser om trafiksäkerhet och godkännande av Vallettaförklaringen
  (Valletta den 28?29 mars 2017)
  - Antagande

  Sjöfart
 6. Utkast till rådets slutsatser om prioriteringar för EU:s sjöfartspolitik fram till 2020: konkurrenskraft, utfasning av fossila bränslen, digitalisering för säkerställande av global anslutbarhet, en effektiv inre marknad och ett sjöfartskluster i världsklass
  - Antagande forts.
  Övriga frågor
 7. a) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Paketet om rörlighet

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

  c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter

  d) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

  e) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

  f) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/52/EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (omarbetning)
  - Information från kommissionen

  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008
  - Lägesrapport från ordförandeskapet

  iii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG
  - Information från ordförandeskapet forts.

  b) Luftfart: ett öppet och sammanlänkat Europa
  - Information från kommissionen

  c) Luftfartsskydd: stora elektroniska artiklar i handbagaget
  - Information från kommissionen

  d) Uppföljning av Amsterdamförklaringen: Den andra högnivådialogen om automatiserad och uppkopplad körning vid IAA:s internationella bilmässa (Frankfurt den 14?15 september 2017)
  - Information från den tyska delegationen

  e) Skydd mot terroristhandlingar vid vägtransporter inbegripet väginfrastruktur
  - Information från den svenska delegationen

  f) EU-strategi för cykling
  - Information från den luxemburgska delegationen

  g) Järnvägssäkerhet: det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) och det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS)
  - Information från den luxemburgska delegationen

  h) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den estniska delegationen

  TELEKOMMUNIKATION

  Lagstiftningsöverläggningar
 8. Rättslig ram

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
  - Lägesrapport
  - Riktlinjedebatt
 9. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
  -
  Allmän riktlinje


  forts.
 10. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)
  -
  Lägesrapport

  Övriga frågor
 11. a) Aktuella lagstiftningsförslag

  i) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader
  - Lägesrapport från ordförandeskapet

  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
  - Lägesrapport från ordförandeskapet

  b) Strategin för den digitala inre marknaden
  - Lägesrapport från ordförandeskapet

  c) Cybersäkerhet
  - Information från kommissionen

  d) Digital lägesrapport för Europa
  - Information från kommissionen

  e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den estniska delegationen