Dp 03 RådsPM- Haag

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1705 Till p. 1 -2

Till p. 1 -2
Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet EU-enheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 5-6 oktober 2006

Dagordningspunkt 3

Halvtidsutvärdering av Haagprogrammet

Dokument: -

Tidigare dokument:

1. Genomförande av Haagprogrammet: framtida utveckling, KOM (2006) 331 slutlig

2. Utvärdering av EU:s politik för frihet, säkerhet och rättvisa, KOM (2006) 332 slutlig

3. Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2005 ("Resultattavla plus"), KOM (2006) 333 slutlig

4. Den utvidgning av EG-domstolens behörighet som avses i artikel 67.2 i EG-fördraget, KOM (2006) 346 slutlig

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: den 14 juli 2006

Bakgrund

Europeiska rådet antog den 5 november 2004 det nya femåriga arbetsprogrammet för genomförande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa - det så kallade Haagprogrammet. En handlingsplan för programmets konkreta genomförande antogs av rådet för rättsliga och inrikes frågor i juni 2005. Haagprogrammets handlingsplan anknyter mycket nära till programmets struktur och innehåller cirka 280 konkreta åtgärder. Handlingsplanen täcker in grundläggande rättigheter, asyl- och migrationsfrågor, straffrättsliga och civilrättsliga frågor samt polis- och brottsbekämpande samarbete. Allt är dock inte lagstiftningsåtgärder. Här ryms också sådant som utvärderingar, rapporter, grönböcker och liknande. Vidare måste handlingsplanen läsas tillsammans med andra handlingsplaner särskilt på narkotika- och terrorismbekämpningsområdet.

Under det finländska ordförandeskapet skall en halvtidsutvärdering av Haagprogrammet göras. För ändamålet antog kommissionen den 28 juni 2006 fyra meddelanden. Dessa är:

1. Genomförande av Haagprogrammet: framtida utveckling, KOM (2006) 331 slutlig

2. Utvärdering av EU:s politik för frihet, säkerhet och rättvisa, KOM (2006) 332 slutlig

3. Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2005 ("Resultattavla plus"), KOM (2006) 333 slutlig

4. Den utvidgning av EG-domstolens behörighet som avses i artikel 67.2 i EG-fördraget, KOM (2006) 346 slutlig

Så vitt nu kan bedömas kommer utvärderingen att bli övergripande och inte beröra konkreta åtgärder i programmet och handlingsplanen. Den fråga som kommer att stå i fokus (och som förs fram som central av kommissionen i meddelandet "Genomförandet av Haagprogrammet: framtida utveckling") gäller ett effektivare beslutsfattande på området.

Den första diskussionen på ministernivå fördes vid det informella rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor i Tammerfors den 21-22 september 2006. Diskussionen i Tammerfors inriktades på den möjlighet som finns i EU-fördraget att gå över till omröstning med kvalificerad majoritet och medbeslutande med Europaparlamentet. Ett sådant beslut kan enligt artikel 42 i EU-fördraget - den s.k. passerellen - fattas av rådet med enhällighet på basis av ett förslag från kommissionen.

Av diskussionen i Tammerfors framgick att det fanns delade uppfattningar bland medlemsstaterna i frågan, men att en majoritet ändå tycks vara positiv eller i vart fall beredd att fortsätta överläggningarna om ett användande av passerellen.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Haagprogrammet berör hela det rättsliga och inrikes området, d.v.s. avdelning VI i EU-fördraget (Bestämmelser om polissamarbete och straffrättsligt samarbete) och avdelning IV i EG-fördraget (Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer).

Svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar en diskussion om framtiden för samarbetet på området för rättsliga och inrikes frågor.

Sverige ser ett behov av reformer när det gäller beslutsfattandet inom tredje pelaren. Det var ett av skälen till att Sverige, tillsammans med övriga medlemsstater, ställde sig bakom förslaget till konstitutionellt fördrag. Sverige är mot denna bakgrund berett att delta i en konstruktiv diskussion i frågan.

Europaparlamentets inställning: -

Förslaget

Dokument inför rådsmötet den 5-6 oktober har ännu inte presenterats, men på basis av vad som sades vid det informella rådet för rättsliga och inrikes frågor i Tammerfors den 21-22 september är det troligt att förslaget gäller användandet av artikel 42 i EU-fördraget. Denna artikel gör det möjligt för rådet, efter initiativ av kommissionen eller en medlemsstat, att enhälligt besluta om att åtgärder som nämns i artikel 29 i EU-fördraget (den inledande artikeln i tredje pelaren) istället skall omfattas av avdelning IV i EG-fördraget. I samband med ett sådant beslut skall rådet även fastställa vilka omröstningsregler som skall gälla. Rådet skall även rekommendera medlemsstaterna att anta ett sådant beslut i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Förslaget påverkar inte gällande svenska regler.

Ekonomiska konsekvenser

Ev. budgetära konsekvenser skall rymmas inom befintlig ram.

Övrigt

-