Dp 06 RådsPM - integrerad gränsförvaltning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1707 Till p. 1 -2

Till p. 1 -2
Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 5-6 oktober 2006

Dagordningspunkt 6

En strategi för integrerad gränsförvaltning - utveckling av förvaltningen av de yttre sjögränserna, med beaktande av situationen i Medelhavsområdet / på Kanarieöarna

Dokument: -

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Bakgrund / förslag

Kommissionen presenterade i maj 2002 ett meddelande om en integrerad förvaltning av de yttre gränserna, vilket innehöll fem huvudsakliga komponenter:

Ett gemensamt regelverk

Samordning av medlemsstaternas operativa åtgärder

Gemensam riskanalys

Gemensam utbildning och utrustning

Delat kostnadsansvar och en gemensam gränskontrollstyrka

Dessa åtgärder är idag delvis genomförda i form av antagandet av gränskodexen och inrättandet av den europeiska gränskontrollbyrån (Frontex).

För att vidareutveckla den integrerade gränsförvaltningen föreslår nu ordförandeskapet att det antas politiska riktlinjer - en europeisk gränsförvaltningsstrategi - sannolikt i form av rådsslutsatser. Dessa har dock ännu inte presenterats.

Baserat på information som ordförandeskapet lämnat inför det informella RIF-rådsmötet den 20-22 september 2006, förväntas förslaget till strategi innehålla åtminstone följande fem element:

Utarbetande av en definition av "en integrerad gränsförvaltning"

Specificering av rådets/SCIFA:s roll

Öppenhet mellan medlemsstaterna och gentemot institutionerna

Samarbete mellan nationella myndigheter

Riktlinjer för EU-projekt och kontakter med tredje land

Vad gäller denna dagordningspunkts underrubrik, "utveckling av förvaltningen av de yttre sjögränserna, med beaktande av situationen i Medelhavsområdet / på Kanarieöarna", har ORDF i skrivande stund inte specificerat vad man avser att fokusera på. Sannolikt kommer diskussionen att röra hur EU (främst genom Frontex) kan bistå Malta, Italien och Spanien i deras ansträngningar att upprätthålla en reglerad invandring samt rädda de människor som riskerar sina liv i sökandet efter bättre levnadsvillkor.

Frontex har som en av sina huvuduppgifter att samordna gemensamma gränskontroll- och gränsövervakningsoperationer vid de yttre gränserna. Förslag till sådana gemensamma operationer får läggas fram av berörd medlemsstat eller av Frontex. Inom de ramar som Frontex styrelse fastställer i det årliga arbetsprogrammet fattas beslut om enskilda operationer av Frontex verkställande direktör.

Rättslig grund och beslutsförfarande

-

Svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar förslaget om att utarbeta en europeisk gränskontrollstrategi. Gränskontroll syftar till såväl migrationskontroll som brottsbekämpning och Sverige förordar därför att man anlägger ett multidisciplinärt perspektiv på gränskontrollfrågorna, inom de befintliga rättsliga ramarna.

SCIFA (den strategiska kommittén för invandrings- gräns- och asylfrågor) bör fortsätta att diskutera utvecklingen av det integrerade gränsförvaltningssystemet. Diskussionen bör föras tillsammans med Artikel 36-kommittén i frågor som berör brottsbekämpning. Rådet bör diskutera strategiska frågor, medan operativa frågor ska behandlas av Frontex (den europeiska gränskontrollbyrån) och medlemsstaterna själva.

Sverige kan ställa sig bakom att det utarbetas riktlinjer om öppenhet, nationellt samarbete och yttre relationer.

Vad gäller svenska insatser för att avhjälpa den ansträngda situationen i Medelhavsområdet och på Kanarieöarna, så har Sverige hittills inte deltagit i någon gemensam gränskontrolloperation, utan istället bidragit genom att stödja FN:s flyktingkommissariat i Nordafrika. Om Frontex återkommer med en begäran om resurser till en gemensam gränskontrolloperation (sannolikt gällande såväl personal som utrustning), kommer en ny prövning att göras.

Europaparlamentets inställning

-

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Övrigt

-