Dp 07 RådsPM Förordning växtskyddsmedel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2

Till p. 2
Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Christian Haglund 405 18 41 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006

Dagordningspunkt 7

Rubrik:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Dokument:

KOM(2006) 388

Frågan har inte varit föremål för samråd med EU-nämnden tidigare.

Bakgrund

Det nuvarande växtskyddsmedelsdirektivet (91/414/EEG) reglerar förfarandet för godkännande av växtskyddsmedel. Rådet och Parlamentet har tidigare uppmanat kommissionen att lämna förslag till förändringar av direktivet. Kommissionen la i juli 2006 fram ett förslag till förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, vilket är tänkt att ersätta det nuvarande direktivet. Samtidigt presenterades en tematisk strategi och tillhörande förslag till ramdirektiv för hållbar användning av bekämpningsmedel. Strategin rör främst användningsfasen för bekämpningsmedel och kompletterar därmed den föreslagna förordningen. Sverige har under flera år varit drivande för att revidera regelverket om växtskyddsmedel i syfte att bland annat öka skyddsnivån för människors hälsa och miljö. På jordbruks- och fiskerådet den 18 september ska kommissionen presentera dokumenten.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 37.2 och artikel 152.4 b i EG-fördraget. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet efter medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet enligt artikel 251.

Svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar kommissionens förslag till revidering av regelverket. Det är dock av stor betydelse att kopplingen stärks mellan detta regelverk och den tematiska strategin med tillhörande ramdirektiv om användningen av bekämpningsmedel. Sverige anser att förordningen behöver vara utformad på ett sådant sätt att det ger utrymme för medlemsstaterna att fortsätta arbetet med riskminskning och minskat beroende av växtskyddsmedel. Kopplingen mellan förordningen och strategin behöver stärkas för att förbättra möjligheterna till ett sådant arbete.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har ännu inte yttrat sig.

Förslaget

Kommissionens förslag syftar bland annat till att förbättra skyddsnivån för människors hälsa och miljö. För att uppnå detta föreslås striktare miljö- och hälsoskyddskriterier för godkännande av aktiva substanser i växtskyddsmedel. Dessutom finns regler om substitution av växtskyddsmedel när säkrare medel finns. Förslaget syftar även till att förenkla godkännandeprocessen och förkorta handläggningstiden. Kommissionen föreslår att strikta tidsgränser för myndigheternas handläggning läggs fast i förordningen. För att öka harmoniseringen föreslås regler om samarbete kring godkännande mellan medlemsstaterna inom tre definierade zoner inom EU. I Sveriges zon ingår de nordiska och baltiska länderna. Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Den svenska lagstiftningen om godkännande av växtskyddsmedel utgörs främst av 14 kap. miljöbalken (1998:808) och förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel. Kommissionens förslag till förordning kommer att innebära förändringar av den svenska lagstiftningen. Förordningar har allmän giltighet, de är bindande för och direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

Kommissionens förslag innebär att tidsgränser läggs fast för svenska myndigheters handläggningstider för godkännande av växtskyddsmedel. Förslaget kring samarbete om godkännande inom de tre zonerna innebär ökad harmonisering av vilka växtskyddsmedel som kommer att bli godkända inom dessa zoner.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget kan inte de ekonomiska konsekvenserna uppskattas men förordningen kan komma att innebära kostnader för främst Kemikalieinspektionen på grund av de ytterligare krav som ställs på godkännandeprocessen.

Övrigt