Dp 07 Växtskyddsmedel st11755 06

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2

Till p. 2
EUROPEISKA

UNIONENS RÅD Bryssel den 24 juli 2006 (14.8)

(OR. fr) Interinstitutionellt ärende:

2006/0136 (COD) 11755/06

AGRILEG 127

ENV 411

CODEC 773 FÖRSLAG

från: Europeiska kommissionen av den: 19 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden För delegationerna bifogas kommissionens förslag, som översänts per brev från Jordi Ayet Puigarnau till Javier Solana, generalsekreterare/hög representant.

Bilaga: EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.7.2006

KOM(2006) 388 slutlig

2006/0136 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

(framlagt av kommissionen)

{SEK(2006) 930}

{SEK(2006) 931}

MOTIVERING

Bakgrund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida