Ekofin, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE874

Kommenterad dagordning

Rådet

2019-09-30

Finansdepartementet

Ekofinrådets möte den 10 oktober 2019

Kommenterad dagordning

Enligt den preliminära dagordning som presenterades 25 september 2019.

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar

3.Övriga frågor

a)En styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet

-Informationspunkt

Kommissionen ska presentera sitt förslag till förordning om styrningsram för ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet. Endast medlemsstater som har euron som valuta har rösträtt vid beslut om förslaget.

Det aktuella förslaget har inte tidigare varit föremål för samråd med EU- nämnden eller överläggning med relevant utskott.

Regeringen har vid flera tillfällen informerat EU-nämnden om diskussioner i eurogruppen om budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet, senast den 5 juli 2019. Överläggning om kommissionens förslag till reformstödsprogram och investeringsstabiliseringsfunktion för

EMU inom EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 ägde rum i finansutskottet den 22 november 2018. Finansutskottet informerades om budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet den 9 april 2019.

Den 24 juli 2019 presenterade kommissionen ett förslag till en styrningsram för ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet, BICC.

I enlighet med tidigare överenskommelser vid eurotoppmötet ska BICC vara avsett för medlemsstater som har euron som valuta och, på frivillig basis, medlemsstater i växelkursmekanismen ERMII. BICC ska även vara föremål för strategisk vägledning från medlemsstater som har euron som valuta. Det aktuella förslaget operationaliserar denna styrningsprincip för BICC.

En utgångspunkt i förslaget är att styrstrukturen för BICC ska vara samstämmig med, och tidsmässigt anpassad till, den europeiska terminen. Förslaget innebär att rådet dels ska fastställa den strategiska inriktningen för instrumentet, dels ska utfärda landsspecifik vägledning till deltagande medlemsstater om målen för reformer och investeringar som kan erhålla stöd inom BICC. Endast medlemsstater som har euron som valuta skulle ha rösträtt avseende dessa åtgärder.

Förslaget beskrivs närmare i faktapromemoria 2018/19:FPM58.

Utformningen av andra delar av BICC än styrningsramen kommer att behandlas i ett separat förslag till förordning med utgångspunkt i kommissionens tidigare framlagda förslag om ett reformstödsprogram (faktapromemoria 2017/18:FPM142).

b)Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster

- Informationspunkt

Ordförandeskapet väntas informera om hur arbetet går med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

2 (10)

Icke lagstiftande verksamhet

4.Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018

- Diskussionspunkt

Europeiska revisionsrätten ska presentera sin årsrapport om kommissionens genomförande av 2018 års budget. Årsrapporten publiceras den 8 oktober.

Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten, Eva Lindström, ska presentera årsrapporten för EU-nämnden och finansutskottet den 24 oktober 2019.

Varje år lämnar Europeiska revisionsrätten sin årsrapport över EU:s budgetgenomförande för föregående budgetår. Årsrapporten innehåller en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. I årsrapporten sammanfattas även revisionsrättens granskningar.

Efter presentationen på Ekofin kommer rapporten att diskuteras på rådsarbetsgruppsnivå. Vid Ekofin i februari 2020 förväntas rådet besluta om en rekommendation till Europaparlamentet om kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för budgetgenomförandet för budgetåret 2018. Regeringen återkommer då till EU-nämnden i frågan om ansvarsfrihet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen fäster stor vikt vid att de medel som hanteras av kommissionen, övriga EU-institutioner och medlemsstaterna förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt. Revisionsrättens årsrapport utgör ett viktigt underlag för att säkerställa att så sker.

5.Högnivågruppen av experter på europeisk finansiell arkitektur för utveckling

- Diskussionspunkt

Visemannagruppen för den europeiska utvecklingsfinansieringsarkitekturen ska presentera sin rapport om hur den europeiska arkitekturen för

3 (10)

utvecklingsfinansiering ska kunna effektiviseras. Ministrarna kommer därefter ha ett initialt meningsutbyte om rapporten.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om tillsättande av gruppen skedde i april 2019.

Det finns tecken på överlappningar och ohälsosam konkurrens i den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Rådet tillsatte därför en högnivågrupp i april 2019 för att se över hur framförallt Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), samt de finansiella instrument för utvecklingsfinansiering som administreras av kommissionen, ska kunna effektiviseras för att skapa ytterligare mervärde och i större utsträckning bidra till infriandet av EU-prioriteringar på utvecklingsområdet.

Gruppens rapport väntas i mitten av oktober och kommer att innehålla rekommendationer för hur den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering kan effektiviseras.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att visemannagruppen har gjort en översyn av den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Regeringen kommer att ta ställning till de enskilda förslagen efter att gruppens rapport har presenterats och analyserats. En eventuell förändring av arkitekturen bör först och främst främja systemets effektivitet och bidra till förbättrad utvecklingseffekt. Det bör inte innebära några nya kostnader.

6.Genomförandet av handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt

- Diskussionspunkt

Kommissionen ska informera rådet om hur det går med genomförandet av rådets handlingsplan mot penningtvätt från december 2018.

Skriftligt samråd med EU-nämnden skedde den 29 november 2018 inför handlingsplanens antagande.

4 (10)

Ekofinrådet antog den 4 december 2018 en handlingsplan mot penningtvätt (dokument 15164/18). Kommissionen ska enligt handlingsplanen halvårsvis återrapportera till rådet om handlingsplanens genomförande.

Handlingsplanen innehåller huvudsakligen instruktioner till de europeiska och nationella tillsynsmyndigheterna som går ut på att de ska förbättra sina förutsättningar för internt och externt samarbete inom ramen för tillsynen på området. Handlingsplanen innehåller även en instruktion till kommissionen att genomföra en utvärdering av den senaste tidens penningtvättsfall i europeiska banker för att utreda vilka faktorer som ledde dit. Den utvärderingen publicerades i juli i år tillsammans med ett antal andra rapporter på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen, som stödde antagandet av handlingsplanen i december 2018, välkomnar att rådet hålls informerat om genomförandet av handlingsplanen.

7.Penningtvättsdirektivet: Politiken gentemot högrisktredjeländer

-Diskussionspunkt

Kommissionen väntas presentera en omarbetad metodologi för att identifiera länder utanför EU vars bristande system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism utgör en risk för EU:s finansiella system, s.k. högrisktredjeländer. Finansministrarna inbjuds att diskutera kommissionens förslag.

Skriftligt samråd med EU-nämnden skedde inför Coreperbehandling den 6 mars 2019. Finansutskottet informerades om frågan den 28 februari 2019.

Enligt fjärde penningtvättsdirektivet (direktiv 2015/849) ska kommissionen anta delegerade akter för att identifiera högrisktredjeländer. I den processen ska kommissionen ta hänsyn till andra internationella organisationer och normgivare på området, vilket i praktiken betyder organisationen Financial Action Task Force (FATF) som utfärdar en lista över högrisktredjeländer.

Efter att fjärde penningtvättsdirektivet hade antagits publicerade kommissionen den första delegerade akten med en lista över högrisktredjeländer, som reflekterade FATF:s lista. Europaparlamentet

5 (10)

diskuterade denna fråga, vilket senare ledde till att parlamentet upprepade gånger motsatte sig en uppdatering av den delegerade akten. Europaparlamentet menade att EU bör ha en egen metodologi med självständig analys för att identifiera högrisktredjeländer, och att speciellt länder som inte samarbetar i skattehänseende bör prioriteras för analys.

Kommissionen utarbetade därefter en egen metodologi och föreslog en uppdatering av den delegerade akten. Rådet motsatte sig enhälligt den delegerade akten i mars 2019 med motiveringen att processen inte var tillräckligt transparent och inte gav de utpekade länderna tillräcklig möjlighet att göra sina röster hörda.

Kommissionen har nu på basis av de två lagstiftarnas invändningar tagit fram en omarbetad metodologi som väntas presenteras för Ekofinrådet. Därefter är det upp till kommissionen att föreslå en uppdatering av den delegerade akten som i vanlig ordning kommer att presenteras för lagstiftarna.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att kommissionen har omarbetat metodologin. Regeringen har tillsammans med de andra medlemsstaterna verkat för att metodologin ska präglas av transparens och dialog med högrisktredjeländerna.

8.Europeiska terminen 2019 – tillvaratagna erfarenheter

- Diskussionspunkt

Ekofinrådet ska diskutera genomförandet och erfarenheter av den europeiska planeringsterminen 2019.

Den europeiska terminen 2019 har behandlats i EU-nämnden vid ett flertal tillfällen, senast den 5 juli inför Ekofinrådets antagande av de landsspecifika rekommendationerna den 9 juli.

Den europeiska terminen 2019 inleddes den 21 november 2018 då kommissionen publicerade den årliga tillväxtöversikten, den årliga förvarningsrapporten, utkast till den gemensamma sysselsättningsrapporten och rekommendationer för euroområdet. Årets europeiska termin avslutades den 9 juli då rådet antog de landsspecifika rekommendationerna.

6 (10)

I årets europeiska termin har arbetet fokuserat på att identifiera och prioritera investeringsbehov i medlemsstaterna. Detta har exempelvis visat sig genom att alla medlemsstater fått en rekommendation om investeringar. I mars hölls även en tematisk diskussion i Ekofin om rekommendationer relaterade till investeringar.

Till följd av valen till Europaparlamentet publicerades årets landsspecifika rekommendationer senare än vanligt. Rådets behandling av de landsspecifika rekommendationerna skedde därför i två steg i år, vilket gjorde att behandlingen i rådsstrukturen av rekommendationerna ägde rum senare. Detta gav medlemsstaterna längre tid för förberedelse och möjlighet att reda ut faktafel och mindre synpunkter bilateralt med kommissionen innan behandling i rådet, vilket har välkomnats av flera medlemsstater.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar en diskussion om erfarenheter från 2019 års europeiska termin. Generellt sett är det viktigt för den multilaterala processen att medlemsstaterna ges tillräckligt med tid för förberedelsearbete, vilket leder till bättre diskussioner. Regeringen välkomnar därför att det i årets process funnits tid för längre förberedelse mellan publiceringen och rådsbehandlingen av de landsspecifika rekommendationerna.

Det är viktigt att den europeiska terminen bidrar till att åtgärder för att stärka den långsiktiga tillväxten i EU genomförs. En utgångspunkt för regeringen i den europeiska terminen är att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstater rörande den ekonomiska politiken (inklusive på skatteområdet), sysselsättningspolitiken, utbildningspolitiken och sociala frågor även fortsättningsvis respekteras.

9.Förberedelser inför G20- och IMF-mötena i Washington den 17– 19 oktober 2019

a)G20-mandat

b)Uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)

-Beslutspunkt

7 (10)

Rådet ska anta EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet den 18–19 oktober och EU:s gemensamma uttalande inför IMF:s årsmöte den 18–20 oktober i Washington DC.

Ärendet har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer äger rum den 18–19 oktober. Som ett led i förberedelserna inför G20-mötet ska rådet fastställa EU:s gemensamma positioner i form av ett mandat, Terms of Reference. Utkastet till positioner betonar bland annat vikten av att stödja ett regelbaserat multilateralt handelssystem och framhåller i sammanhanget behovet av att reformera världshandelsorganisation, WTO, och att undvika protektionism. Mandatet stödjer också arbetet för att öka transparensen på det internationella skatteområdet. Mandatet fokuserar även på åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Rådet ska även fastställa EU:s gemensamma uttalande inför IMF:s årsmöte den 18–20 oktober. Uttalandet handlar om det ekonomiska läget globalt och i EU, med budskap om att motverka protektionism och att stärka det globala ekonomiska samarbetet. Vidare handlar uttalandet om ekonomisk-politiska åtgärder inom unionen och vikten av åtgärder mot klimatförändringar. EU eftersträvar att bibehålla nivån på IMF:s utlåningsresurser, med avseende på att delar av resurserna är temporära och löper ut under de närmsta åren. I uttalandet stödjer EU även en förstärkning av IMF:s rådgivnings- och övervakningsarbete i syfte att förbättra motståndskraften inom det globala finansiella systemet och motverka finansiella kriser. Vidare ger EU stöd till fortsatta insatser för att främja skuldhållbarhet och ökad transparens gällande skuldsättning.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet och uttalandet inför IMF:s årsmöte. Positionerna ligger i linje med regeringens syn på vilka områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Regeringen välkomnar särskilt betoningen av öppenhet och ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel.

c)Finansministrarnas koalition för klimatåtgärder

- Informationspunkt

8 (10)

Det finländska ordförandeskapet kommer att informera om klimatkoalitionens arbete och ministrarna i koalitionen kommer att bjudas in till ett möte i samband med årsmötena i Washington DC.

Ärendet har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Finansministerkoalitionen för klimatåtgärder lanserades vid Världsbankens årsmöte i Bali 2018. Finland och Chile leder gemensamt koalitionen som formellt lanserades vid Världsbankens vårmöte i april. Koalitionen har tagit fram ett antal principer för sitt arbete, de s.k. Helsingforsprinciperna, och arbetar på en handlingsplan som ska diskuteras i samband med årsmötena den 17 oktober och lanseras vid COP25 i Santiago i december.

10.(ev.) Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

- Beslutspunkt

Rådet ska anta en rekommendation till Europeiska rådet om att utse en ny medlem i Europeiska centralbankens (ECB:s) direktion. Endast medlemsstater med euron som valuta har rösträtt om rekommendationen.

Ärendet har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

En ny medlem i ECB:s direktion ska utses eftersom mandatperioden för en av de sittande direktionsmedlemmarna, Benoît Cœuré, går ut vid årsskiftet.

Medlemmarna i ECB:s direktion sitter i ECB-rådet tillsammans med cheferna för de nationella centralbankerna i medlemsstater vars valuta är euron. ECB-rådet beslutar om ECB:s penningpolitik. Direktionsmedlemmar utses av Europeiska rådet på rekommendation av rådet, som ska ha hört Europaparlamentet och ECB-rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Endast medlemsstater som har euron som valuta har rösträtt.

11.Övriga frågor

a)Kapitalmarknadsunionen

- Informationspunkt

9 (10)

Kommissionen ska informera rådet om hur arbetet med kapitalmarknadsunionen fortskrider.

Samråd med EU-nämnden om kapitalmarknadsunionen har skett vid flera tillfällen, senast den 15 juni 2017. Överläggning med finansutskottet har skett vid flera tillfällen, senast den 7 maj 2015.

Kommissionen presenterade i september 2015 en handlingsplan för skapandet av en kapitalmarknadsunion (CMU) (faktapromemoria 2014/15:FPM21). Syftet med CMU är att främja tillväxt och sysselsättning i EU genom att stärka den europeiska kapitalmarknadens förmåga att allokera kapital och öka gränsöverskridande investeringar i framförallt små och medelstora företag, nystartade företag och infrastrukturprojekt. CMU är ett paraplybegrepp som omfattar cirka 70 olika initiativ. I stort sett samtliga förslag är nu antagna men ytterligare åtgärder behövs för att nå potentialen i CMU.

I syfte att stärka arbetet med CMU tog Frankrike, Tyskland och Nederländerna i maj 2019 initiativ till en högnivågrupp bestående av oberoende experter som i slutet av september ska presentera sina förslag till prioriteringar i det fortsatta arbetet med CMU.

b)Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster

-Informationspunkt

Rådet väntas få en lägesuppdatering om genomförandet av aktuella EU- rättsakter på finansmarknadsområdet.

Information om genomförandet av EU-förordningar och EU-direktiv på finansmarknadsområdet gavs till EU-nämnden senast den 8 mars 2019 inför Ekofinrådsmötet den 12 mars.

Sedan den finansiella krisen har ett stort antal direktiv och förordningar tagits fram på finansmarknadsområdet. EU:s medlemsstater ska anpassa sin nationella lagstiftning efter dessa. På rådsmötet väntas kommissionen ge information om medlemsstaternas genomförande av aktuella EU-rättsakter på finansmarknadsområdet.

10 (10)