Epsco_RadsPM_likabehandling_dp_5

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C1F29

Epsco, dp. 5

Rådspromemoria

2015-06-08

Kulturdepartementet

Rådets möte EPSCO den 18 juni 2015

Dagordningspunkt: 5

Rubrik:

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning

– Lägesrapport.

Dokument:

11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

9011/15 SOC 330 ANTIDISKRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114

Tidigare dokument:

Fakta-PM SB 2007/08: FPM 127

KOM (2008) 420 Kommissionens meddelande Ickediskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang

16769/08 SOC 762 JAI 690 MI 519 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 17 december 2008)

10073/09 SOC 349 JAI 312 MI 213 (lägerapport inför EPSCO-rådets möte 8 juni 2009)

15575/09 SOC 670 JAI 805 MI 413 (lägerapporten inför EPSCO-rådets möte den 30 november 2009)

9535/10 SOC 329 JAI 404 MI 140 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 7 juni 2010)

2

16335/10 SOC 760 JAI 964 MI 455 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 6 december 2010)

11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 17 juni 2011)

16525/11 SOC 963 JAI 806 MI 553 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 1 juni 2011)

8724/12 SOC 278 MI 246 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 21 juni 2012)

11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 6 december 2012)

10039/13 SOC 369 JAI 422 MI 447 FREMP 71 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 20 juni 2013)

16438/13 SOC 957 EGC 25 JAI 1025 MI 1045 FREMP 187 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 9 december 2013)

10038/14 SOC 381 EGC 26 JAI 343 MI 440 FREMP 98 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 19 juni 2014)

15819/14 SOC 807 EGC 52 JAI 916 MI 920 FREMP 216 REV 1 (lägesrapport inför EPSCO-rådets möte 11 december 2014)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Lägesrapporten har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Förslaget har behandlats i EU-nämnden den 26 september och den 12 december 2008, den 5 juni och den 25 november 2009, den 4 juni och den 3 december 2010, den 15 juni och den 25 november 2011, den 15 juni och den 30 november 2012, den 14 juni och den 6 december 2013, den 13 juni samt den 5 december 2014.

Förslaget behandlades senast i Arbetsmarknadsutskottet den 2 juni 2015.

Bakgrund

Likabehandling och förbud mot diskriminering är grundläggande principer i gemenskapsrätten. Artikel 19.1 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger EU befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Det gemenskapsrättsliga skyddet mot diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung är än så länge mer långtgående än motsvarande skydd för diskrimineringsgrunderna religion eller

3

övertygelse, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. De rättsinstrument som hittills antagits rörande sistnämnda diskrimineringsgrunder rör endast likabehandling i arbetslivet, yrkesutbildning och därmed sammanhängande områden.

Förslaget har behandlats i rådsarbetsgruppen för sociala frågor under Frankrikes, Tjeckiens, Sveriges, Spaniens, Belgiens, Ungerns, Polens, Danmarks, Cyperns, Irlands, Litauens, Greklands, Italiens och nu Lettlands ordförandeskap. Ordförandeskapet kommer på EPSCO- rådet att presentera en lägesrapport. Av lägesrapporten framgår att även om framsteg har gjorts, krävs det ytterligare arbetet med förslaget. Sedan förslaget lades fram i juli 2008 har det blockerats av några medlemsländer.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Förslaget grundar sig på artikel 19.1 i EUF-fördraget. Med stöd av artikel 19.1 i EUF-fördraget kan rådet, genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige tar del av lägesrapporten.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet behandlade direktivförslaget i sin helhet i plenum i april 2009. Parlamentet är positivt inställt till förslaget men har bl.a. lämnat ändringsförslag om särskilt skydd för mikroföretag samt undantag för reklam och media.

Förslaget

Syftet med förslaget är att fastställa bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning för att på andra samhällsområden än arbetslivet genomföra principen om likabehandling i medlemsstaterna.

Mer information om förslaget finns i FaktaPM 2007/08:FPM127.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Förslagets konsekvenser för gällande svenska regler finns beskrivna i FaktaPM 2007/08:FPM127.

4

Ekonomiska konsekvenser

Sverige uppfyller i stort kraven i direktiven, inga ytterligare budgetära konsekvenserna för Sveriges del väntas.