Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF498

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-10-07

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 14 oktober 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4.Afghanistan

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera EU:s engagemang i Afghanistan.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen vill se ett starkt politiskt engagemang av EU i Afghanistan. EU har en viktig roll att fylla som en partner till Afghanistan i arbetet för hållbar fred och utveckling i landet och för att värna mänskliga rättigheter och demokrati.

Regeringen vill att EU fortsatt ger sitt stöd till en politisk lösning av konflikten och verkar för intra-afghanska fredssamtal och en vapenvila. EU

bör vara en fortsatt stark aktör för jämställdhet och kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter.

EU är en stor biståndsgivare till Afghanistan. Regeringen betonar vikten av att EU genom sitt bistånd understödjer och värnar grundläggande värderingar och att EU söker nå en samordnad ståndpunkt om förutsättningarna för framtida engagemang och utvecklingssamarbete i Afghanistan.

Regeringen anser att EU:s engagemang för Afghanistan bör präglas av långsiktighet och att Afghanistan bör uppmanas till ökad takt i sitt reformarbete med att bland annat bekämpa korruption.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Afghanistan behandlades senast i EU-nämnden den 5 april 2019 inför FAC den 8 april.

5.Syrien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Syrien.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser fortsatt med stor oro på utvecklingen i Syrien och dess humanitära konsekvenser, särskilt kring Idlib och i nordöstra Syrien. Det är tydligt att den syriska regimens agerande inte kommer att leda till en hållbar fred.

Uppgifter om en förestående turkisk militär offensiv i nordöstra Syrien är mycket oroande. Ett angrepp strider mot folkrätten, skulle hota möjligheterna att nå fred i Syrien och få allvarliga följdverkningar på förhållandena på marken och i regionen. Det skulle också hota de internationella ansträngningarna att bekämpa Daesh.

Diskussionen på FAC kommer bland annat att följa upp mötet om Syrien i FN:s generalförsamling som ägde rum i slutet av september, som framförallt präglades av att en överenskommelse nåtts om att etablera en konstitutionell kommitté för Syrien. Regeringen välkomnar denna överenskommelse.

2 (4)

Det är positivt att det för första gången på flera år har skett ett framsteg i den FN-ledda politiska processen. En fortsatt utveckling i denna riktning kommer vara beroende av att den syriska regimen visar genuint och konstruktivt engagemang. EU kommer att behöva följa processen noga och ge stöd till FN:s Syriensändebud i hans ansträngningar att säkerställa att kommitténs arbete är ändamålsenligt. En FN-ledd politisk lösning, med kvinnors fulla deltagande och respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, är den enda vägen till hållbar fred i Syrien.

Regeringen kommer att vara pådrivande för upprätthållandet av en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den syriska regimen. EU:s sanktioner har visat sig vara verkningsfulla, och trycket på den syriska regimen behöver bibehållas. EU måste också fortsätta att framhäva frågan om ansvarsutkrävande.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Syrien behandlades senast i EU-nämnden den 15 februari 2019 inför FAC den 18 februari.

6.Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera gemensamma budskap inför den informella lunchdiskussionen med Ukrainas utrikesminister Prystaiko.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen står fast vid stödet för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, och för landets arbete med att genomföra breda och djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen anser att FAC bör skicka en stark signal till Ukraina om landets betydelse för EU och om unionens fortsatta stöd för landets territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt dess reformarbete.

Mer än fem år efter den illegala annekteringen av Krim och med fortsatt rysk militär aggression mot östra Ukraina, anser regeringen att det är viktigt att EU fortsätter agera principfast och tillämpa överenskomna sanktioner mot Ryssland. Regeringen erkänner inte den ryska annekteringen av Krim och därmed inte heller det ryska genomförandet av val på Krim i september,

3 (4)

vilket skedde i strid med internationell rätt. EU har markerat tydligt mot detta.

Regeringen välkomnar att Ukraina hållit president- och parlamentsval under året som i allt väsentligt varit fria och rättvisa, och anser att detta skapar en solid grund för relationen med EU. Regeringen anser att Ukrainas reformarbete är av strategisk vikt för EU och att Ukraina fortsatt bör prioriteras på EU:s dagordning. Arbetet med att bygga en oberoende och effektiv rättsstat samt att bekämpa den utbredda korruptionen är av central vikt, liksom att skapa goda möjligheter för ett aktivt civilsamhälle och media att agera fritt. Regeringen stödjer Ukrainas EU-närmande inom ramen för associeringsavtalet och anser att Ukraina, som är ett europeiskt land, i princip kan erbjudas ett EU-medlemskapsperspektiv, men att mycket reformarbete återstår innan medlemskap kan bli aktuellt.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Ukraina behandlades senast i EU-nämnden den 15 februari 2019, inför FAC den 18 februari.

4 (4)