FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099E

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-12-02

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 9 december 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4.EU-Afrika relationer, som förberedelse för kommande ministermöte och toppmöte mellan EU och AU

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera EU:s relation till Afrika, inklusive förberedelser inför ministermötet mellan EU och Afrikanska unionen (AU) i början av nästa år och toppmötet mot slutet av nästa år.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med Afrika och en dialog byggd på ökad tillit. EU:s partnerskap med Afrika och med AU är av strategisk betydelse för såväl EU

som Sverige och omfattar ett flertal samarbetsområden, inklusive handel, investeringar, fred och säkerhet, god samhällsstyrning och migration.

Förberedelserna inför nästa års EU-AU ministermöte och kommande toppmöte bör i ett tidigt skede inkludera både AU och dess medlemsstater för att förankra gemensamma prioriteringar och säkerställa ett afrikanskt ägarskap. Processerna i EU:s ansats till Afrika bör vara samstämmiga och väl förankrade med medlemsstaterna.

EU bör lägga särskild kraft på ungas roll och kvinnors fulla åtnjutande av rättigheter och deltagande i ekonomin, liksom på miljömässig uthållighet och goda arbetsvillkor i Afrikas snabbt växande ekonomier. Regeringen ser positivt på att fördjupa samarbetet EU-AU på klimatområdet. EU:s engagemang för fattigdomsbekämpning, en fredlig och demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter bör fortsätta. Samarbetet inom fred och säkerhet är viktigt och ska fortsätta, inklusive genom samförståndsavtalet mellan EU och AU från 2018. Handel och investeringar är viktiga komponenter i partnerskapet med Afrika och fortsatt regional integration uppmuntras. Regeringen välkomnar utvecklingen av det afrikanska frihandelsområdet AfCTA vilket på sikt kan leda till ett kontinentalt frihandelsavtal EU-Afrika.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Partnerskapet mellan EU och AU behandlades senast i EU-nämnden den 7 december 2018 inför FAC den 10 december 2018.

5.Främjande och skydd av mänskliga rättigheter i världen, särskilt med anledning av internationella dagen för mänskliga rättigheter

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter i världen, särskilt inför den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att EU har en viktig roll att spela som en stark global röst till skydd för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Detta arbete vilar på en gemensam

2 (3)

grund som slås fast i fördraget. Sverige har en aktiv och drivande roll för att stärka EU:s externa arbete för mänskliga rättigheter. Regeringen betonar vikten av ett enat EU i dessa frågor, särskilt i tider då multilateralismen och den regelbaserade internationella världsordningen ifrågasätts.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: FAC hade en bred diskussion om mänskliga rättigheter den 16 oktober 2017. Inför detta behandlades frågan i EU-nämnden den 13 oktober 2017.

3 (3)