FAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43BCD3

REGERINGSKANSLIET

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet

Europakorrespondentenheten

Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 15 februari 2016

Utrikesministrarnas möte

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

2.Godkännande av A-punktslistan

Moldavien

Diskussionspunkt- och ev beslutspunkt

Rådet förväntas diskutera EU:s relation till Moldavien i ljuset av den pågående politiska- och ekonomiska krisen.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen ser med oro på den politiska- och ekonomiska krisen i Moldavien. Det är av yttersta vikt att Moldavien återupptar reformarbetet inom ramen för associeringsavtalet med EU, särskilt inom rättsväsendet och åklagarmyndigheten samt vad gäller korruptionsbekämpning.

Regeringen understryker alltjämt vikten av EU:s fortsatta stöd till Moldavien och framhåller samtidigt att EU:s stöd måste vara avhängigt konkreta reformresultat, snarare än politiska löften. Viktigt att EU ställer tydliga krav med uppföljningsbara mål på Moldavien. Regeringen betonar vikten av att EU för en sammanhållen politik.

Vitryssland

Diskussions- och beslutspunkt

Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Vitryssland inklusive frågan om fortsatta sanktioner. Diskussionen väntas fokusera på hur EU i ljuset av Vitrysslands ökade intresse av närmare relationer med unionen kan utveckla sin politik så att Vitryssland förmås ta steg i positiv riktning avseende demokrati och mänskliga rättigheter. Rådsslutsatser förväntas antas.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att Vitryssland i augusti 2015 frigivit återstående politiska fångar och ser positivt på att Vitryssland till EU meddelat att vissa åtgärder förbereds i linje med delar av de krav EU ställt avseende förbättringar på MR- och demokratiområdet. Regeringen är dock fortsatt bekymrad över den bristande respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Regeringen beklagar att genomförandet av höstens presidentval inte levde upp till internationell standard. Under perioden efter presidentvalet har Regeringen sett få exempel på konkreta förbättringar.

Regeringen välkomnar samtidigt Vitrysslands intresse för en närmare relation med EU och anser att EU bör utnyttja detta intresse för att utverka förbättringar på MR- och demokratiområdet i Vitryssland. Regeringen anser att förutsättningen för ett sådant närmande är att det sker stegvis och baseras på en utvärdering av utvecklingen i Vitryssland på dessa områden.

Huvuddelen av EU:s restriktiva åtgärder suspenderades i samband med sanktionsöversynen i oktober 2015. Restriktiva åtgärder mot fyra individer och ett vapenembargo mot Vitryssland är alltjämt i kraft. Regeringen verkar för att Rådet ska nå enighet om en förlängning av EU:s restriktiva åtgärder.

Klimatdiplomati

Diskussions- och beslutspunkt

Ministrarna förväntas diskutera fortsatt arbete med klimatdiplomati, samt anta rådsslutsatser som anger övergripande inriktning för EU och MS påverkansarbete. Arbetet med klimatdiplomati sker mot bakgrund av Parisavtalet som antogs under klimatkonferensen COP21 i december. FAC har tidigare antagit rådsslutsatser om klimatdiplomati 2011, 2013 och 2015, samt under 2015 antagit en handlingsplan för klimatdiplomati inför COP21.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen betraktar antagandet av Parisavtalet som en milstolpe i klimatarbetet Klimatdiplomati spelar en central roll i arbetet med genomförandet av avtalet i alla länder; nationellt och globalt. Fortsatt dialog med andra parter är av avgörande vikt, i synnerhet med nyckelländer såsom USA, Kina och Indien samt de minst utvecklade länderna, Small Island Developing States (SIDS) och Afrika.

Regeringen lägger stor vikt vid att bibehålla momentum i klimatfrågan. Ländernas nationella klimatplaner behöver genomföras. Över tid måste ambitionen i dessa klimatplaner öka för att Parisavtalets mål i fråga om temperaturökningen skall kunna uppnås.

Libyen

(Eventuell) Diskussionspunkt

Rådet kommer eventuellt att diskutera den politiska utvecklingen i Libyen, den FN-ledda fredsprocessen och EU:s interna arbete för att förbereda stöd till GNA (Government of National Accord) om denna kommer på plats. I synnerhet kanRådet komma att diskutera hur EU kan bidra till att parterna går framåt med att implementera Libyan Political Agreement, vilket undertecknades i Marocko den 17 december 2015

Regeringens ståndpunkt

Regeringen välkomnar att representanthuset i Tobruk den 25 januari godkände Libyan Political Agreement, och uppmanar parlamentet att utan dröjsmål godkänna ordföranderådets förslag till en samlingsregering (Government of National Accord). Regeringen stödjer fortsatt medlingsdialogen i FNs-regi och uppmuntrar kvinnors deltagande i den politiska processen.

Regeringen betonar vikten av att nära samordna EU:s fortsatta engagemang i Libyen med alla relevanta aktörer, inte minst FN och den libyska samlingsregeringen när en sådan är på plats. Regeringen understryker att eventuella EU-insatser inte får störa den sköra politiska processen, utan måste vara väl förberedda och beakta svårigheterna som läget på marken utgör.