FAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C92

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2018-07-09

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 16 juli 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. DPRK

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om Nordkorea mot bakgrund av den senaste utvecklingen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar de senaste månadernas ansträngningar för dialog, inbegripet den interkoreanska dialogen och toppmötet mellan USA och Nordkorea. FN:s säkerhetsråd har slagit fast att en lösning på situationen måste ske på fredlig väg. En multilateral process behövs, inbegripet vad gäller verifikation av

avvecklingen av Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram. Lättnader i FN:s och EU:s sanktioner kan bara ske när verifierbara nordkoreanska steg tagits för avveckling av kärnvapen- och robotprogrammen. Fortsatt enighet i FN:s säkerhetsråd och EU är grundläggande. Efterlevnad av de mänskliga rättigheterna måste ingå i en bestående lösning.

Grunden i EU:s politik är den kritiska engagemangspolitiken. Häri ingår att EU förenar tryck genom sanktioner med stöd för en fredlig lösning. Det är viktigt att sanktionerna inte försvårar upprätthållande av kontaktkanaler eller humanitärt bistånd till Nordkorea.

I fråga om EU:s fortsatta arbete menar regeringen att EU bör fullfölja sin kritiska engagemangspolitik, exempelvis genom att göra mer för att genomföra sanktionerna. På längre sikt och när tiden är mogen bör EU kunna ha beredskap att spela en roll i en bredare, uppföljande process för koreanska halvön.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Nordkorea behandlades senast i EU-nämnden den 13 oktober 2017.

5. Libyen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om Libyen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med oro på utvecklingen i Libyen och bristen på en fredlig lösning på konflikten. Större ansvarstagande och kompromissvilja krävs av samtliga libyska parter. Regeringen ger fullt stöd till FN-insatsen UNSMIL och sändebudet Ghassan Salamés ansträngningar att genom FN:s handlingsplan för Libyen få till stånd en politisk lösning, inklusive nationella val så snart som möjligt när de nödvändiga förutsättningarna föreligger. Regeringen betonar vikten av ett enat EU-agerade till stöd för FN:s arbete. Regeringen understryker vikten av kvinnors deltagande i alla delar av den politiska processen.

2 (3)

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Libyen behandlades senast i EU-nämnden den 19 januari 2018.

6.Östliga partnerskapet

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera det Östliga partnerskapet i ljuset av utrikesministermötet som äger rum den 15 oktober i Luxemburg. Genomförandet av de 20 målsättningar för 2020, som antogs vid toppmötet i Bryssel den 24 november 2017, utgör utgångspunkt för diskussionen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser verka för ett fortsatt starkt EU-engagemang för Östliga partnerskapet. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer, ländernas territoriella integritet och suveränitet är centrala utgångspunkter i partnerskapet. FAC blir viktigt tillfälle att diskutera uppfyllandet av målsättningarna för 2020, inför utrikesministermötet i oktober. Regeringen betonar särskilt vikten av att reformarbetet fortlöper och att EU:s stöd, som bör vara långsiktigt och uthålligt, ges mer tydliga villkor.

Det är viktigt att partnerskapet vidareutvecklas genom att tydligare anpassas till partnerländernas respektive ambitionsnivå och kapacitet, samt att EU:s stöd anpassas därefter. Regeringen avser verka för att Östliga partnerskapets 10-årsjubileum 2019 uppmärksammas för att synliggöra EU och medlemsstaterna i partnerländerna och Östra partnerskapsländerna i EU.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Östliga partnerskapet behandlades senast i EU-nämnden den 7 juni 2017.

3 (3)