FAC_Reviderad_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43C09B

REGERINGSKANSLIET

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet

Europakorrespondentenheten

REVIDERAD kommenterad dagordning för utrikesrådet den 15 februari 2016

Utrikesministrarnas möte

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

2.Godkännande av A-punktslistan

3.Moldavien

Diskussionspunkt- och ev beslutspunkt

Rådet förväntas diskutera EU:s relation till Moldavien i ljuset av den pågående politiska- och ekonomiska krisen.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen ser med oro på den politiska- och ekonomiska krisen i Moldavien. Det är av yttersta vikt att Moldavien återupptar reformarbetet inom ramen för associeringsavtalet med EU, särskilt inom rättsväsendet och åklagarmyndigheten samt vad gäller korruptionsbekämpning.

Regeringen understryker alltjämt vikten av EU:s fortsatta stöd till Moldavien och framhåller samtidigt att EU:s stöd måste vara avhängigt konkreta reformresultat, snarare än politiska löften. Viktigt att EU ställer tydliga krav med uppföljningsbara mål på Moldavien. Regeringen betonar vikten av att EU för en sammanhållen politik.

4. Vitryssland

Diskussions- och beslutspunkt

Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Vitryssland inklusive frågan om fortsatta sanktioner. Diskussionen väntas fokusera på hur EU i ljuset av Vitrysslands ökade intresse av närmare relationer med unionen kan utveckla sin politik så att Vitryssland förmås ta steg i positiv riktning avseende demokrati och mänskliga rättigheter. Rådsslutsatser förväntas antas.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att Vitryssland i augusti 2015 frigivit återstående politiska fångar och ser positivt på att Vitryssland till EU meddelat att vissa åtgärder förbereds i linje med delar av de krav EU ställt avseende förbättringar på MR- och demokratiområdet. Regeringen är dock fortsatt bekymrad över den bristande respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Regeringen beklagar att genomförandet av höstens presidentval inte levde upp till internationell standard. Under perioden efter presidentvalet har Regeringen sett få exempel på konkreta förbättringar.

Regeringen välkomnar samtidigt Vitrysslands intresse för en närmare relation med EU och anser att EU bör utnyttja detta intresse för att utverka förbättringar på MR- och demokratiområdet i Vitryssland. Regeringen anser att förutsättningen för ett sådant närmande är att det sker stegvis och baseras på en utvärdering av utvecklingen i Vitryssland på dessa områden.

Huvuddelen av EU:s restriktiva åtgärder suspenderades i samband med sanktionsöversynen i oktober 2015. Restriktiva åtgärder mot fyra individer och ett vapenembargo mot Vitryssland är alltjämt i kraft. Regeringen verkar för att Rådet ska nå enighet om en förlängning av EU:s restriktiva åtgärder.

5. Klimatdiplomati

Diskussions- och beslutspunkt

Ministrarna förväntas diskutera fortsatt arbete med klimatdiplomati, samt anta rådsslutsatser som anger övergripande inriktning för EU och MS påverkansarbete. Arbetet med klimatdiplomati sker mot bakgrund av Parisavtalet som antogs under klimatkonferensen COP21 i december. FAC har tidigare antagit rådsslutsatser om klimatdiplomati 2011, 2013 och 2015, samt under 2015 antagit en handlingsplan för klimatdiplomati inför COP21.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen betraktar antagandet av Parisavtalet som en milstolpe i klimatarbetet Klimatdiplomati spelar en central roll i arbetet med genomförandet av avtalet i alla länder; nationellt och globalt. Fortsatt dialog med andra parter är av avgörande vikt, i synnerhet med nyckelländer såsom USA, Kina och Indien samt de minst utvecklade länderna, Small Island Developing States (SIDS) och Afrika.

Regeringen lägger stor vikt vid att bibehålla momentum i klimatfrågan. Ländernas nationella klimatplaner behöver genomföras. Över tid måste ambitionen i dessa klimatplaner öka för att Parisavtalets mål i fråga om temperaturökningen skall kunna uppnås.

6. Libyen struken

7. Syrien

Diskussionspunkt

Rådet ska diskutera den kraftigt försämrade utvecklingen på marken i Syrien, det politiska spåret och den humanitära situationen. Vidare ska Syrienkonferensen i London den 4 februari och mötet i den internationella stödgruppen för Syrien i München den 11 februari följas upp.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen ser med mycket stor oro på det allvarliga läget i Syrien. Assadregimen och Rysslands intensifierade attacker runt Aleppo inför och under de FN-ledda samtalen med syriska parter i Genève utgjorde huvudorsaken till att samtalen suspenderades. För öka chanserna för att samtalen ska kunna återupptas som planerat den 25 februari bör EU verka för omedelbara förtroendebyggande åtgärder såsom ett slut på urskillningslösa anfall, humanitärt tillträde till belägrade områden och frisläppandet av fångar.