Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

GAC art 50, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF499

Kommenterad dagordning rådet

2019-10-07

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets (art. 50) möte den 15 oktober 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Förberedelse av Europeiska rådet (art. 50) den 17 oktober 2019

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska förbereda den del av Europeiska rådets möte som ska hantera den senaste utvecklingen rörande Storbritanniens EU-utträde.

När Europeiska rådet samlas i artikel 50-format vid sitt oktobermöte kan det bli aktuellt att ta ställning till avgörande frågor inför den 31 oktober då den gällande tidsfristen för Storbritanniens EU-medlemskap löper ut. Fram till dess kommer samtal och överläggningar mellan parterna att äga rum med utgångspunkt i brittiska alternativförslag till hur den irländska gränsfrågan ska hanteras, vilka presenterades den 2 oktober. Förslagen, som är tänkta att

ersätta den s.k. reservlösningen, innebär bl.a. att Nordirland skulle stanna kvar i relevanta delar av den inre marknaden men inte i EU:s tullunion eller EU:s tullområde. I stället skulle Nordirland efter utgången av övergångsperioden tillhöra UK:s tullområde. Att förslag nu lagts på bordet har av EU-sidan mottagits positivt, men man har samtidigt påpekat flera bekymmersamma delar i den brittiska positionen. Det gäller dels tullfrågan - där nödvändiga kontroller förutses kunna minimeras med hjälp av tekniska åtgärder och förenklade procedurer - dels att lösningen inte innebär någon garanti eftersom de regionala nordirländska beslutsorganen föreslås få besluta om såväl igångsättande som fortsättning i fyraårscykler. Samtidigt kan noteras att den brittiska sidan tydligt kommunicerat att förslaget ska ses som en utgångspunkt för att hitta en lösning och inte som ett slutgiltigt förslag.

Hanteringen som blir aktuell vid Europeiska rådet beror på hur samtalen mellan parterna utvecklas. De skulle kunna utmynna i reviderade texter till utträdesavtalet och den gemensamma förklaringen om den framtida förbindelsen. Med eller utan koppling till en sådan händelseutveckling, är det möjligt att ledarna får ta ställning till ännu en förlängning av artikel 50- perioden. Genom den s.k. Benn-lagstiftningen, som antogs av det brittiska parlamentet i början av september, är den brittiske premiärministern rättsligt förpliktigad att söka en förlängning om denne inte senast den 19 oktober fått parlamentets acceptans för ett avtal eller ett avtalslöst utträde.

Något ställningstagande i sak till de brittiska förslagen eller till frågan om eventuellt förlängning av artikel 50-perioden är inte aktuellt vid Allmänna rådets möte, utan detta blir avgöranden som Europeiska rådet ska göra.

Förslag till svensk ståndpunkt

För Sverige är det av överordnad prioritet att säkra ett ordnat utträde genom ett överenskommet utträdesavtal. EU-sidan bör göra vad som är möjligt, inom rimliga ramar, för att nå en sådan överenskommelse med Storbritannien. Ett ordnat utträde är det bästa sättet att hantera de frågor och den osäkerhet som uppstår för medborgare och företag när britterna lämnar EU. Ett ordnat brittiskt utträde är också den bästa grunden för att bygga en bred och djup framtida relation mellan EU och UK.

2 (3)

Den irländska frågan behöver en lösning som hanterar gränsproblematiken och som värnar den inre marknaden samtidigt som den ska kunna accepteras av Irland.

En brittisk begäran om förlängning av artikel 50-perioden bör i samråd med övriga EU27 kunna bedömas positivt, särskilt om den är knuten till något nytt element som en positiv förhandlingsutveckling eller ett nyval.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Brexitprocessen har behandlats i EU-nämnden senast inför allmänna rådet (art. 50) den 9 april 2019 och inför Europeiska rådet (art. 50) den 10 april 2019.

4. Övriga frågor

-

3 (3)