GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:2417E2

Kommenterad dagordning

rådet

2010-09-03

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Allmänna rådets möte den 13 september 2010
Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

2. A-punkter

3. Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet

Dagordningen kommer eventuellt kompletteras med information om vilka sessioner i Europaparlamentet som avses att behandlas under denna standardpunkt på dagordningen. Föregående möte i Allmänna rådet den 26 juli noterade de resolutioner, beslut och övriga akter antagna under sessionerna den 14-17 juni, 23 juni och 5-8 juli.
4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 16 september 2010

Diskussionspunkt

Den 16 september hålls ett extrainsatt möte i Europeiskt rådet. Förutom stats- och regeringscheferna deltar denna gång även utrikesministrarna. Utkastet till annoterad dagordning till mötet har delgivits EU-nämnden. Något utkast till slutsatser från Europeiska rådet föreligger ännu inte.

Europeiska rådet väntas diskutera och anta slutsatser om EU:s relation till strategiska partners. Diskussionen väntas fokusera på hur EU kan utveckla sina förbindelser med strategiska partners och exempelvis beröra hur upprättandet av den nya europeiska utrikestjänsten kan ge ökad effektivitet åt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i detta avseende. Regeringen anser att det är angeläget att EU tar till vara de instrument som Lissabonfördraget erbjuder för att stärka EU som global aktör. Diskussionen kommer att förberedas vid det informella utrikesministermötet (Gymnich) i Bryssel den 10-11 september samt vid allmänna rådets möte den 13 september.

Europeiska rådet kommer även informeras och ha en diskussion om det pågående arbetet i den expertgrupp (Task Force) om förbättrad ekonomisk-politisk samordning som leds av Herman van Rompuy. Regeringen anser att det är angeläget att se över hur budgetdisciplinen inom EU kan förbättras och stödjer inriktningen på arbetet inom expertgruppen.

Utöver detta kan även aktuella utrikespolitiska frågor, exempelvis Pakistan, komma upp på dagordningen.

Förberedelser inför Europeiska rådet den 28-29 oktober 2010

Diskussionspunkt

Dagordningen inför möte i Europeiska rådet den 28-29 oktober 2010 avser förberedas vid allmänna rådets möte den 13 september.