GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCF65PAGE

\* MERGEFORMAT

2


Allmänna rådets möte den 21 maj 2019

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Det rumänska ordförandeskapet har bjudit in till en tematisk diskussion kring den externa dimensionen av den fleråriga budgetramen. Diskussionen kommer att föda in till arbetet med att ta fram en reviderad förhandlingsbox som ska presenteras inför ER i juni.

Ordförandeskapet har förberett två frågor som kommer vägleda diskussionen:

Hur bedömer ni den generella balansen mellan flexibilitet och förutsägbarhet utifrån förslaget att inkludera Europeiska utvecklingsfonden (EUF) inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI)?

Anser ni att den föreslagna öronmärkningen för det europeiska grannskapet är tillräcklig i dess nuvarande utformning, också med hänsyn till möjligheten för överföringar till andra geografiska och tematiska pelare?

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar förslaget om att införliva EUF i budgetramen, vilket Sverige drivit länge. Det övergripande målet om fattigdomsbekämpning, det transparenta beslutsfattandet och principerna om ett effektivt utvecklingssamarbete och ägarskap ska värnas i detta avseende.

Regeringen stödjer den föreslagna strukturen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), men avser fortsatt verka för att grannskapets särart ombesörjs inom ramen för det sammanslagna instrumentet. Vidare bedömer regeringen att balansen i förordningsförslaget för NDICI är lämplig och att proportionerliga neddragningar bör bevara denna balans.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Den fleråriga budgetramen har behandlats i EUN den 5 april 2019, 15 mars 2019, 15 februari 2019, 7 januari 2019, 7 december 2018, 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018 och den 9 maj 2018.

Icke lagstiftande verksamhet

Förberedelser inför Europeiska rådet den 20-21 juni 2019 - utkast till kommenterad dagordning

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska rådet (ER) den 20-21 juni att behandlas. Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna. På basis av tidigare uppgifter, kan ER väntas behandla MFF, EU:s strategiska agenda, högnivåutnämningar, klimatförändringar, EU:s utvidgning och externa relationer. Ett Eurotoppmöte i inkluderande format förväntas att äga rum i anslutning till ER.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den kommenterade dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Övriga frågor

Konferens om europeiska terminen (Bukarest den 4 april 2019)

Det rumänska ordförandeskapet förväntas informera om konferensen “The coordination of economic policies at EU level, a renewed role for the European Semester” som arrangerades i Bukarest den 4 april.

Kommissionens meddelande om att ytterligare stärka rättsstatens principer inom Unionen

Kommissionen förväntas informera om dess nya meddelande om ytterligare stärkande av rättsstatens principer.

Ministermöte om europeiska kulturarv (Paris den 3 maj 2019)
Det rumänska ordförandeskapet förväntas informera om det ministermöte som arrangerades i Paris den 3 maj i syfte att diskutera stärkt skydd av viktiga europeiska kulturarv mot bakgrund av branden i Notre Dame.