GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE84PAGE

\* MERGEFORMAT

4


Allmänna rådets möte den 18 juli 2019

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Rådet ska få information om det finska ordförandeskapets planering och processen framåt för höstens arbete med den fleråriga budgetramen.

Vid Europeiska rådet den 20 juni antogs slutsatser om att det finska ordförandeskapet ska fortsätta utveckla arbetet med den så kallade förhandlingsboxen. Man enades också om att en ny diskussion ska hållas om den fleråriga budgetramen vid Europeiska rådet i oktober med målet att nå en överenskommelse inom rådet innan årets slut.

Under sommaren planerar ordförandeskapet att skicka ut frågeformulär till medlemsstaterna och avser under augusti och september att hålla bilaterala möten med medlemsstaternas EU-ministrar. Frågeformulären och de bilaterala samtalen kommer att behandla viktiga frågor inom förhandlingarna och svaren ska utgöra grunden för diskussionen i Europeiska rådet i oktober.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i EUN den 14 juni 2019, 17 maj 2019, 5 april 2019, 15 mars 2019, 15 februari 2019, 7 januari 2019, 7 december 2018, 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018, 9 maj 2018.

Icke lagstiftande verksamhet

Presentation av Finlands ordförandeskapsprioriteringar

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Det finska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram och prioriteringar för rådets arbete under andra halvåret 2019. Ordförandeskapets fyra huvudprioriteringar är: stärkandet av EU:s gemensamma värden och rättsstatens principer, en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, EU som global klimatledare samt säkerställandet av medborgarnas övergripande säkerhet.

Genomförandet av den strategiska agendan 2019-2024

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ordförandeskapet vill diskutera genomförandet av prioriteringarna i den strategiska agendan som Europeiska rådet antog i juni. Dessa prioriteringar ska vägleda EU-institutionernas arbete under de kommande fem åren. Enligt den strategiska agendan ska Europeiska rådet följa hur prioriteringarna genomförs. Ordförandeskapet har ännu inte informerat om hur diskussionen vid Allmänna rådet ska genomföras.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser generellt att genomförande och uppföljning av de överenskommelser som Europeiska rådet når är viktigt. Regeringen välkomnar en diskussion om hur detta arbete kan utvecklas, med särskilt fokus på den strategiska agendan för de kommande fem åren.

Kommissionens meddelande om att ytterligare stärka rättsstatens principer inom unionen

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionen väntas informera om sitt uppföljande meddelande om att ytterligare stärka rättsstatens principer. Meddelandet antas preliminärt den 15 juli 2019.

Rättsstatens principer i Polen/Artikel 7 (1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionen valde att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget gentemot Polen genom ett motiverat förslag den 20 december 2017. I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Hittills har tre utfrågningar med Polen hållits, den senaste i december 2018 i rådet. Nyligen underkände EU-domstolen i ett uppmärksammat avgörande Polens beslut att genom ändrad pensionsålder pensionera en mängd HD-domare. Vid rådsmöte förväntas kommissionen informera om situationen i Polen efter detta utslag.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatens principer i Polen behandlades i EU-nämnden den 22 september 2017, 16 mars 2018, 13 april 2018, 9 maj 2018, 20 juni 2018, 14 september 2018, 12 oktober 2018, 9 november 2018, 7 december 2018, 15 februari 2019 och den 5 april 2019.

Övriga frågor

-