GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF49A

Kommenterad dagordning rådet

2019-10-07

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 15 oktober 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Utvidgnings- och stabiliseringsprocessen och associeringsprocessen – Albanien och Nordmakedonien

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet kommer att besluta om eventuell öppning av medlemskapsförhandlingar för Nordmakedonien och Albanien. Kommissionen rekommenderade i utvidgningspaketet som publicerades i maj 2019 att rådet fattar beslut om att inleda medlemskapsförhandlingar med båda länderna. Beslutet sköts upp av allmänna rådet i juni, med hänvisning till den snäva tidsramen för hanteringen av frågan mellan publiceringen av utvidgningspaketet och allmänna rådet.

2

En majoritet av medlemsländerna stödjer förhandlingsöppning med båda länderna medan vissa länder uttryckt att de kan vilja se ytterligare villkor för Albanien innan landet får inleda anslutningsförhandlingar. Diskussionen i rådet väntas fokusera på vad sådana villkor bör innefatta. Vidare kan det komma förslag om en översyn av utvidgningsprocessen.

Förslag till svensk ståndpunkt

Kommissionen rekommenderar förhandlingsstart för Nordmakedonien och Albanien. Regeringen anser att kommissionens bedömning kan följas och betonar samtidigt att processen framåt måste utgå från, och bidra till, EU:s sammanhållning och enighet.

Om det uppstår en diskussion om villkor för Albanien, och sådana villkor är nödvändiga för att nå EU-enighet, är det viktigt att rådet fastställer en tydlig ram för frågans fortsatta hantering. För detta fall vill Sverige se ett begränsat antal tydliga, tidsbestämda och genomförbara krav kopplade till den albanska reformagendan.

Sverige kan stödja skrivningar som hänvisar till en översyn av utvidgningsprocessen, om det finns stöd för det i rådet, och givet att en eventuell sådan process även fortsättningsvis värnar ett EU- medlemskapsperspektiv för utvidgningsländerna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Slutsatser gällande utvidgningsprocessen behandlades senast i EU-nämnden inför Allmänna rådet den 18 juni 2019.

4.Förberedelser inför Europeiska rådet den 17-18 oktober 2019 - utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 17-18 oktober kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte. Utkastet har ännu

2 (4)

3

inte delgivits medlemsstaterna. En kommenterad dagordning till det aktuella mötet i Europeiska rådet delgavs nämnden inför Allmänna rådets möte den 16 september.

Den första punkten på dagordningen rör EU:s fleråriga budgetram, MFF. Diskussionen väntas basera sig på en rapport från ordförandeskapet. Rapporten väntas inrikta sig på volym, balansen mellan rubriker och konditionalitet. ER ska också följa upp arbetet med genomförandet av den strategiska agendan. Till den diskussionen är också den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen inbjuden att delta för att presentera sina prioriteringar för den nya kommissionen. Mot bakgrund av klimattoppmötet i New York den 23 september och inför klimatkonferensen i Santiago de Chile den 2-13 december 2019 (COP25) ska ER vidare diskutera internationella aspekter av klimatarbetet. ER väntas också ta upp utvidgningen baserat på slutsatserna från allmänna rådet den 15 oktober. Det kan inte uteslutas att utrikespolitiska frågor också diskuteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

I frågan om MFF är det välkommet att ER nu tar ett nytt steg i förhandlingen. Den med riksdagen fastställda ståndpunkten ligger fast. I frågan om den strategiska agendan är det angeläget att den genomförs av alla berörda EU-institutioner. Genom att arbeta systematiskt och noggrant följa upp hur prioriteringarna genomförs är det möjligt att nå konkreta resultat. Det är vidare angeläget att EU följer upp klimattoppmötet genom att sända ett ambitiöst budskap inför COP 25 i Santiago de Chile och för det fortsatta klimatarbetet därefter.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Förberedelserna inför Europeiska rådet den 17-18 oktober behandlades senast i EUN den 13 september 2019.

5. Uppföljning av Europeiska rådet

Informationspunkt

Förslagets innehåll

3 (4)

4

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möte inom Europeiska rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare fattats. Regeringen välkomnar därför att uppföljningen sker.

6. Övriga frågor

Informationspunkt

Förslagets innehåll

På Allmänna rådet kommer det finska ordförandeskapet att informera ministrarna om det transparensseminarium de höll i Bryssel den 24 september 2019.

4 (4)