GAC_art_50_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C93

Kommenterad dagordning rådet

2018-07-09

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets (art. 50) möte den 20 juli 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget

Diskussionspunkt

Bakgrund

Europeiska rådet (art. 50) uttalade sig den 29 juni om läget i brexitförhandlingarna. I sina slutsatser välkomnade rådet att framsteg gjorts avseende den rättsliga texten till utträdesavtalet, men konstaterade att annat återstod och uttryckte särskild oro över bristande framsteg beträffande den irländska s.k. reservlösningen (”backstop”).

Europeiska rådet framhöll att arbetet också måste skyndas på för att kunna utarbeta en gemensam förklaring om de framtida förbindelserna samt att detta krävde ytterligare klarhet och förslag från Storbritanniens sida.

Slutligen uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna, EU:s institutioner och alla berörda parter att intensifiera förberedelsearbetet för alla tänkbara utfall av förhandlingarna.

Inför Europeiska rådets möte avgav parterna den 19 juni ett gemensamt uttalande om förhandlingsläget, varvid man bl.a. tydliggjorde sin avsikt att arbeta intensivt för att slutföra förhandlingarna om utträdesavtalet, inklusive den irländska reservlösningen.

I enlighet med Europeiska rådets slutsatser och parternas gemensamma uttalande har förhandlingsarbetet återupptagits. Ingen återrapportering har ännu skett till medlemsstaterna.

Den brittiska regeringen har inte offentliggjort några ytterligare förhandlingsdokument rörande den irländska reservlösningen. I parternas gemensamma uttalande konstateras att en fungerande lösning måste innehålla regler om såväl tull som enhetlighet i relevanta regelverk. Regeringen har beträffande den tidigare förutskickade vitboken om de framtida förbindelserna, preciserat att offentliggörandet planeras under veckan som börjar den 9 juli.

Fredagen den 6 juli meddelade den brittiska regeringen att man enats om positionsjusteringar med inriktning framförallt på att upprätthålla enhetliga regler med EU:s varumarknad, inklusive att där acceptera att ta vederbörlig hänsyn till EU-domstolens praxis. Brittiska regeringens nya positioner ska komma till detaljerat uttryck i den kommande vitboken.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att den irländska frågan måste få en lösning som de närmast berörda kan acceptera, utan att undergräva de principer som EU:s förhandling vilar på. EU:s eget intresse av en så bred och djup relation med UK som möjligt bör genomsyra de fortsatta förhandlingarna som med brittiska preciseringar och på basis av överenskomna principer bör leda till ett användbart politiskt uttalande om de framtida förbindelserna.

Regeringen anser att ansvarsfulla parter inte kan utesluta risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Ett sådant utfall vore negativt för alla inblandade och det är förhandlingsparternas gemensamma ansvar att undvika det.

Tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden senast inför allmänna

2 (3)

rådet (art. 50) den 26 juni 2018 och inför Europeiska rådet (art. 50) den 29 mars 2018.

4. Övriga frågor

3 (3)