GAC_art_50_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C3586

Kommenterad dagordning rådet

2018-09-10

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets (art. 50) möte den 18 september 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Europeiska rådet (art. 50) diskuterade den 29 juni läget i brexitförhandlingen och välkomnade de framsteg som gjorts avseende den rättsliga texten till utträdesavtalet, men konstaterade att annat återstod. Rådet uttryckte särskild oro över bristande framsteg beträffande den irländska reservlösningen (”backstop”). Europeiska rådet framhöll att arbetet måste skyndas på för att kunna utarbeta en gemensam förklaring om de framtida förbindelserna samt att detta krävde ytterligare klarhet och förslag från Storbritanniens (UK) sida. Slutligen uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna, EU:s institutioner och alla berörda parter att intensifiera det förberedande arbetet för alla tänkbara utfall av förhandlingarna.

Efter junitoppmötet har förhandlingarna fortlöpt med undantag för ett uppehåll under den första halvan av augusti. Den 12 juli publicerade UK:s regering en vitbok om sin syn på den framtida relationen. Vitboken innehåller bland annat förslag till ett frihandelsområde för varor, inklusive jordbruksprodukter, i princip baserat på att UK skulle tillämpa EU- regelverket. Man föreslår också ett ”förenklat tullarrangemang”, baserat bl.a. på att UK vid sina gränser uppbär tull för EU:s räkning för varor med destination EU. Tillsammans avses dessa element undanröja behovet av gränskontroller mellan EU och UK.

Allmänna rådet (art. 50) diskuterade den 20 juli diskuterade läget på grundval av en föredragning av Michel Barnier. Rådet gav stöd till att ge utträdesavtalet prioritet, särskilt den irländska reservlösningen. När det gällde den framtida relationen blev inriktningen att på basis av positiva element i UK:s vitbok förbereda den gemensamma politiska förklaringen.

Sedan mitten av augusti pågår överläggningar kontinuerligt. EU:s förhandlare beskriver läget som att framsteg har gjorts, dock ännu utan något genombrott. Frågan om reservlösningen för Irland är ännu olöst. Ytterligare några utträdesfrågor återstår att överenskommas, däribland förvaltningen och särskilt tvistlösning. Parallellt pågår diskussioner om den gemensamma politiska förklaringen om den framtida förbindelsen, vilken är tänkt att antas i samband med avtalet och hänvisas till i detta.

I enlighet med Europeiska rådets (art. 50) slutsatser den 29 juni och i takt med att utträdet närmar sig, kommer förberedelser och beredskapsplanering högre upp på den europeiska och nationella dagordningen. Frågan om risken för ett oordnat utträde, utan avtal, har därvid särskilt kommit i förgrunden.

Kommissionen antog den 19 juli ett meddelande om förberedelser för det brittiska utträdet som understryker budskapet att alla aktörer måste förbereda sig för alla tänkbara utfall (Faktapromemoria 2017/18 162). Den brittiska regeringen inledde den 23 augusti publicering av teknisk rådgivning till företag och medborgare om förberedelser för ett avtalslöst utträde.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att alla ansträngningar måste riktas mot att under hösten nå en bred förhandlingslösning och därmed säkra ett ordnat brittiskt utträde. Den irländska frågan måste få en lösning som de närmast berörda kan

2 (4)

acceptera, utan att undergräva de principer som EU:s förhandling vilar på. EU:s eget intresse av en så bred och djup relation med UK som möjligt bör genomsyra de fortsatta förhandlingarna. Dessa bör leda till ett användbart politiskt uttalande om de framtida förbindelserna som kan utgöra en positiv grund för den avtalsförhandlingen som förestår när UK väl har lämnat EU.

Regeringen konstaterar att ansvarsfulla parter inte kan utesluta risken för att UK lämnar EU utan ett avtal. Ett sådant utfall vore negativt för alla inblandade och det är förhandlingsparternas gemensamma ansvar att undvika det.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden senast inför Allmänna rådet (art. 50) den 20 juli 2018 och inför Europeiska rådet (art. 50) den 29 juni 2018.

4.Förberedelser av Europeiska rådets (art. 50) möte den 18 oktober 2018

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska också behandla ett utkast till annoterad dagordning för Europeiska rådet (art. 50) den 18 oktober. Någon text har ännu inte cirkulerats.

Mötet den 18 oktober har avsetts vara det tillfälle då Europeiska rådet ska ta ställning till ett färdigt förhandlingsresultat. Det återstår att se om så kan bli fallet. Också centralt placerade aktörer talar om att förhandlingarna kan komma att sträcka sig in i november. Om förhandlingarna inte avslutats, kommer stats- och regeringscheferna med all säkerhet att diskutera läget på basis av chefsförhandlare Barniers bedömning.

Förslag till svensk ståndpunkt

Någon text har ännu inte cirkulerats i frågan.

3 (4)

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden senast inför Allmänna rådet (art. 50) den 20 juli 2018 och inför Europeiska rådet (art. 50) den 29 juni 2018.

5. Övriga frågor

-

4 (4)