GAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43BCD2

Kommenterad dagordning Rådet

2016-02-08

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Allmänna rådets möte den 16 februari 2016

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

2.(Ev.) A-punkter

3.(Ev.) Övriga frågor

-Aktuella lagförslag

-Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

4.A-punkter

5.Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet

Informationspunkt

Allmänna rådet avser att notera synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 18-21 januari och den 1-4 februari i Strasbourg. Detta är en standardpunkt på dagordningen.

2

6. Uppföljning ER

Informationspunkt

7. Förberedelser inför Europeiska rådet 18-19 februari

2016

Diskussionspunkt

Bakgrund

Ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 18-19 februari kommer att diskuteras vid mötet i Allmänna rådet den 16 februari. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsländerna. En annoterad dagordning till mötet i Europeiska rådet den 18-19 februari delgavs nämnden inför mötet i Allmänna rådet den 18 januari.

Vid Europeiska rådet väntas utkastet till överenskommelse mellan stats- och regeringscheferna om Storbritanniens framtida relation till EU som presenterades den 2 februari diskuteras och eventuellt beslutas. Utkastet består av ett brev från Europeiska rådets ordförande Tusk till stats- och regeringscheferna som åtföljs av ett utkast till beslut av stats- och regeringscheferna.

Europeiska rådet väntas även återkomma till migrationsfrågan. Vid mötet väntas stats- och regeringscheferna framförallt följa upp genomförandet av de beslut som hittills tagits och förbereda Europeiska rådets migrationsdiskussion i mars.

Vidare väntas Europeiska rådet ställa sig bakom en samlad rekommendation till eurozonsområdet som en del av den europeiska terminen 2016.

Förslag till svensk ståndpunkt

Storbritannien är en viktig partner i EU-samarbetet och det är av strategiskt intresse för Sverige att landet förblir medlem i EU. Det är samtidigt viktigt att värna ett väl fungerande EU och att grundläggande principer inte urvattnas.

Regeringen anser att det är viktigt att EU tar ett samlat europeiskt ansvar för migrationssituationen. Medlemsländerna måste agera

3

solidariskt och hjälpa varandra när asylsystemen är under stort tryck. Regeringen menar att de beslut som antagits gällande intern omfördelning och vidarebosättning måste genomföras. Det operativa stödet, genom bland annat så kallade hot spots, måste komma igång. Regeringen anser att det är centralt att få kontroll över situationen med migrationsflödena och att värna grundläggande principer när det gäller asylrätt och human behandling av människor på flykt. Medlemsländerna måste uppfylla gemensamma internationella åtaganden på asylområdet.

Regeringen kan stödja att Europeiska rådet ställer sig bakom den samlade rekommendationen till euroområdet som helhet i enlighet med processen inom den europeiska terminen.

8. Förberedelser inför Europeiska rådet 17-18 mars 2016

Diskussionspunkt

Bakgrund

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför mötet i Europeiska rådet den 17-18 mars att presenteras. Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsländerna.

Migration och flyktingkrisen väntas åter stå i fokus för diskussionerna i Europeiska rådet. Stats- och regeringscheferna förväntas som vanligt vid marsmötet diskutera ekonomiska frågor. De väntas också ge vägledning inför medlemsländernas rapportering inom ramen för den europeiska terminen. Det är i dagsläget oklart om dagordningen kommer att innehålla några andra frågor.

9. Interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

Diskussionspunkt

Bakgrund

Vid allmänna rådets möte i december 2015 nåddes en politisk överenskommelse i rådet om ett uppdaterat interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning, IIA. Avtalet baseras på ett förslag från kommissionen som presenterades den 19 maj 2015 KOM (2015)216.

Förhandlingar mellan institutionerna inleddes i juni 2015 och en informell överenskommelse mellan institutionerna nåddes i december.

4

Den överenskommelsen vänta formaliseras under våren när Europaparlamentet tagit beslut om avtalet.

Under förhandlingarna kunde institutionerna inte enas om icke bindande kriterier för delegerade akter och genomförandeakter och inte heller om ett register över förhandlingsläget beträffande medbeslutandeärenden som anges. Man är dock överens om att detta arbete ska gå vidare i syfte att nå separata överenskommelser.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sveriges viktigaste krav i förhandlingarna har tillgodosett genom det ökade åtagande om öppenhet som finns i utkastet till avtal och att de båda lagstiftarnas jämbördiga ställning i lagstiftningsprocessen påtalas på flera ställen.

Regeringen anser att det är viktigt att arbetet går vidare för att nå överenskommelser i de båda frågor som lämnats öppna i avtalet.

10.Övriga frågor