GAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C3587

Kommenterad dagordning rådet

2018-09-10

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 18 september 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet kommer medlemsstaterna ges möjlighet att ge sin syn på läget inför kommande förhandlingar om EU:s fleråriga budgetram.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen kan inte ställa sig bakom kommissionens förslag. Den totala utgiftsvolymen bör motsvara den nivå som gäller för den innevarande budgetram i relativa termer, 1,04 % av EU:s samlade BNI (Budgetramen och Europeiska Utvecklingsfonden, som under innevarande och tidigare period ligger utanför budgetramen och finansieras separat). Kommissionens förslag uppgår till 1,14 % av BNI.

Regeringen anser inte att utfasning av de rabatter som Sverige haft på avgiften under innevarande period är motiverad. Det skulle innebära en stor ökning av den svenska avgiften och en orimlig finansieringsbörda för Sverige. Behovet av en rättvis bördefördelning kvarstår.

Sverige tjänar på EU-samarbetet, det gör oss tryggare, rikare och bättre. En viktig del i att stärka EU-samarbetet är en modern budgetram. Regeringen välkomnar därför kommissionens ansats att modernisera utgifterna, med neddragningar i de traditionella stora utgiftsområdena, jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken.

Regeringen vill dock se ännu större neddragningar, framförallt inom sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken, så att åtgärder som främjar tillväxt och EU:s konkurrenskraft och stärker vår säkerhet och gränsskydd kan prioriteras inom en lägre ram. Det handlar till exempel om att på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt hantera migrationen och bekämpa klimatförändringarna.

Regeringen anser att det ska kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.

Regeringen anser att minst 25% av utgifterna ska bidra till klimatåtgärder genom så kallad mainstreaming. Sverige bör verka för att den resterande delen av utgifterna är kompatibel med Parisavtalets målsättningar.

Regeringen vill se att alla delar av budgeten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa en modern och effektiv budgetram.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021-2027 behandlades senast i EU-nämnden den 9 maj inför Allmänna rådet den 14 maj 2018 och i Finansutskottet den 19 juni 2018.

2 (7)

Icke lagstiftande verksamhet

4. Presentation av Österrikes ordförandeskapsprioriteringar

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Det österrikiska ordförandeskapet (1 juli – 31 december) avser på Allmänna rådet att presentera sitt arbetsprogram för rådets arbete under andra halvåret 2018. Ordförandeskapets tre huvudprioriteringar är säkerhet och kampen mot illegal migration, säkra EU:s tillväxt och konkurrenskraft genom digitalisering, samt stabilitet i EU:s närområde med fokus på EU- perspektivet för länderna på Västra Balkan.

Förslag till svensk ståndpunkt

-

Datum för tidigare behandling i riksdagen

-

5.Lagstiftningsplanering

a)Kommissionens avsiktsförklaring

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den 12 september håller kommissionens ordförande ett årligt återkommande tal om Europeiska unionen i Europaparlamentet. I samband med det skickar även kommissionen sin avsiktsförklaring till rådets ordförande och Europaparlamentets talman. Då kommissionen är inne på sitt sista år under nuvarande mandatperiod väntas inte avsiktsförklaringen att följas upp med ett arbetsprogram i oktober.

3 (7)

Arbetet sker inom ramen för det interinstitutionella avtalet (IIA) om bättre lagstiftning. Enligt avtalet ska rådet, Europaparlamentet och kommissionen diskutera och enas om de viktigaste lagstiftningsprioriteringarna för det kommande året.

Förslag till svensk ståndpunkt

Då avsiktsförklaringen presenteras den 12 september finns ännu ingen ståndpunkt.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

-

b) Lagstiftningsakter

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Rådssekretariatet avser att distribuera en lista över aktuella lagstiftningsärenden. Ingen mer information har givits i frågan.

Förslag till svensk ståndpunkt

-

Datum för tidigare behandling i riksdagen

-

6.Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 18 oktober 2018 – Utkast till annoterad dagordning

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

4 (7)

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska rådet den 18 oktober att behandlas. Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna. På basis av tidigare uppgifter, kan ER förväntas behandla migration och inre säkerhet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den kommenterade dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

-

7.Rättsstatens principer i Polen / Artikel 7(1) FEU motiverat förslag – Utfrågning av PL

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet i Allmänna rådet den 18 september 2018 avser rådet fortsätta sin utfrågning av Polen inom ramen för artikel 7(1) EU-fördraget. Utfrågningen inleddes vid Allmänna rådets möte den 26 juni. Bakgrunden till utfrågningen är att kommissionen den 20 december 2017 i ett motiverat förslag aktiverade artikel 7(1) i EU-fördraget.

I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Kommissionen pekar på följderna av de många lagar som antagits under en period av två år och som påverkar rättssystemets struktur i Polen. Lagändringarna och deras kombinerade effekter bedöms enligt kommissionen utsätta rättsväsendets oberoende och maktdelningen i Polen för allvarliga risker, och därmed leda till en klar risk för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer som avses i artikel 2 i EU- fördraget.

Sedan årsskiftet har dialogen mellan den polska regeringen och kommissionen intensifierats. Den polska regeringen har lämnat ett formellt svar till kommissionen i vilket den polska regeringen redogör för

5 (7)

bevekelsegrunderna för rättsreformerna och sin syn på reformernas effekter. Det polska parlamentet har även antagit ett antal lagändringar som syftar till att efterkomma kommissionens rekommendationer. Kommissionen välkomnade vid det mötet i Allmänna rådet den 14 maj 2018 de polska åtgärderna men framhöll att fler åtgärder skyndsamt behövde vidtas för att undanröja risken för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatens principer. Eftersom dessa åtgärder inte vidtogs föreslog kommissionen rådet att vid Allmänna rådet den 26 juni ”höra” Polen i enlighet med artikel 7(1) i EU- fördraget, vilket också gjordes.

Efter utfrågningen den 26 juni ansåg en majoritet av medlemsstaterna att oron för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer kvarstod och att ytterligare frågor och förtydliganden därför var nödvändiga och beslutade därför att utfrågningen skulle fortsätta vid Allmänna rådet den 18 september. Struktur och diskussionsämnen vid utfrågningen 18 september förväntas vara samma som i juni.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande. Regeringen stöder kommissionens hantering av utvecklingen och har förtroende för kommissionens bedömning att initiera ett varningsförfarande enligt artikel 7(1) i EU-fördraget.

Regeringen välkomnar att dialogen mellan kommissionen och den polska regeringen intensifierats sedan årsskiftet. Regeringen har noterat och välkomnar att den polska regeringen börjat lägga fram konkreta förslag för att efterkomma kommissionens rekommendationer.

Regeringen delar kommissionens bedömning att Polen inte har genomfört tillräckliga lagändringar för att avskriva risken för ett systematiskt hot mot rättsstatens principer i Polen och att Polen därför bör utfrågas. Regeringen välkomnar en fortsatt utfrågning av Polen vid Allmänna rådet den 18 september eftersom regeringen inte anser att frågor och svar uttömdes vid det förra mötet.

Regeringen menar att det måste få konsekvenser när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

6 (7)

Frågan om rättsstatens principer i Polen behandlades senast i EU-nämnden den 20 juni 2018 inför Allmänna rådet 26 juni.

8. Övriga frågor

-

7 (7)