Gem kom. dp.7 rådspm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2784 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)
Rådspromemoria

2007-09-04

Justitiedepartementet

Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 18 september 2007

Gemensamma kommittén

Dagordningspunkt 7

Förslag till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Dokument
12154/07CRIMORG 128 DROIPEN 79 ENFOPOL 142 DATAPROTECT 37 COMIX 708 ENFOCUSTOM 84 (bifogas)
Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden
Rambeslutet har behandlats i samråd med EU-nämnden inför RIF-rådet den 27-28 april 2006, inför RIF-rådet den 4-5 december 2006, inför RIF-rådet den 19-20 april 2007, inför RIF-rådet den 12-13 juni 2007.
Syftet med behandlingen i rådet
Det portugisiska ordförandeskapet har uttalat ambitionen att slutföra förhandlingarna om rambeslutet under sitt ordförandeskap (vilket även följer av Europeiska rådets slutsatser från den 21-22 juni 2007). För att möjliggöra detta har ordförandeskapet identifierat några (komplicerade) frågor som bör diskuteras redan vid rådsmötet den 18 september 2007 för att förhandlingarna senare ska kunna gå vidare med resterande delar av förslaget.
Bakgrund
För närvarande finns inget sammanhållet instrument för dataskyddsbestämmelser gällande EU:s brottsbekämpande och straffrättsliga samarbete (tredje pelaren). Inom första pelaren styrs skyddet av personuppgifter av dataskyddsdirektivet men detta är inte tillämpligt inom tredje pelaren. I Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, som antogs av Europeiska rådet den 4 november 2004, uppmanas kommissionen att lägga fram förslag till lämpliga garantier och effektiva rättsmedel för överföring av personuppgifter.

Rambeslutet presenterades i oktober 2005 och förhandlingarna inleddes på allvar under våren 2006. Syftet med kommissionens förslag till rambeslut är att säkerställa skyddet av personuppgifter som behandlas inom ramen för det brottsbekämpande och straffrättsliga samarbetet i EU. Flera medlemsstater, däribland Sverige, har under förhandlingarnas gång efterfrågat ett enklare och mer övergripande instrument och ifrågasatt den höga detaljeringsgraden i kommissionens förslag.

Det tyska ordförandeskapet sökte och fick i januari 2007 stöd för att kraftigt omarbeta förslaget till rambeslut. Ett reviderat förslag distribuerades i mars 2007 och en första läsning på arbetsgruppsnivå har nyligen genomförts.

Det portugisiska ordförandeskapet har identifierat två frågor som man hittills inte kunnat nå enighet kring. Frågorna bör hanteras redan vid detta rådsmöte för att förhandlingarna senare ska kunna gå vidare med resterande delar av förslaget. Frågorna är:

1) Tillämpningsområdet

En majoritet av medlemsstaterna har velat att rambeslutet ska täcka all nationell personuppgiftsbehandling.

Några medlemsstater har ifrågasatt proportionaliteten i att på EU-nivå detaljreglera all nationell personuppgiftsbehandling och förordat att rambeslutet endast ska tillämpas på informationsutbyte mellan medlemsstater.

I ordförandeskapets kompromissförslag förordas det senare alternativet. Samtidigt föreslås att bestämmelsen ska utvärderas av kommissionen inom fyra år efter ikraftträdandet.

2) Möjligheten att överföra uppgifter till tredje land

Ordförandeskapet föreslår ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att uppgifter mottagna från en annan medlemsstat ska få överföras till tredje land. Ett av villkoren (artikel 14.1 c) innebär att uppgifter endast får överföras om den medlemsstat från vilken uppgifterna kommer har gett sitt samtycke till överföringen i enlighet med sin nationella lagstiftning.

Enligt artikel 27 skall rambeslutet inte påverka innehållet i redan ingångna avtal med tredje land. Till bestämmelsen föreslås nu ett tillägg med innebörd att medlemsstaterna vid tillämpningen av sådana avtal skall respektera de bestämmelser i rambeslutet som reglerar krav på samtycke från översändande medlemsstat.
Svensk ståndpunkt
Beträffande frågan om tillämpningsområdet välkomnar Sverige förslaget om att rambeslutet inte ska omfatta nationell personuppgiftsbehandling. Om frågan skulle aktualiseras under förhandlingarna skulle Sverige också kunna godta det förslag som lades fram av det tyska ordförandeskapet och som innebär att rambeslutet ska tillämpas på behandling av sådana personuppgifter som överförs eller kan komma att överföras mellan medlemsstaterna. Vi motsätter oss en reglering som innebär att rambeslutet ska tillämpas på all nationell behandling av personuppgifter.

Sverige kan godta förslaget om utvärdering men skulle föredra att rådet genomför utvärderingen eftersom regelverket hör till den tredje pelaren.

Vad gäller utbytet med tredje land är Sverige skeptiskt till att den medlemsstat från vilken uppgifterna kommer alltid, för varje enskild överföring, ska lämna sitt förtida godkännande till en överföring till tredje land. Vi skulle skapa ett hinder för EU:s straffrättsliga och polisiära samarbete med tredje land, vilket vore olyckligt och omotiverat. Sverige vill verka för en lösning som innebär att ge länderna frihet att om de så önskar tydliggöra när uppgifterna inte kan lämnas vidare till tredje land. Presumtionen skulle således vara att uppgifter kan lämnas vidare till tredje land inom ramen för straffrättsligt eller polisiärt samarbete.

När det slutligen gäller rambeslutets förhållande till redan ingångna avtal kan vi godta den ändringen som föreslås av ordförandeskapet.