Gem.kom.dp.5a rådspm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2783 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)
Promemoria till EU-nämnden

2007-09-07

Justitiedepartementet

Enheten för migration och asylpolitik
Johan Alfredsson
Telefon: 08-4053603
E-post: johan.alfredsson@justice.ministry.se

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 18 september 2007

Dagordningspunkt: 5a

Rubrik: Frontex – a aktuell situationen vid den södra sjögränsen

Dokumenthänvisning saknas

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Avsikten med behandlingen i rådet
Antagande av rådslutsatser om situationen vid EU:s Södra sjögräns.
Bakgrund
Malta har på grund av sitt geografiska läge och landets relativa litenhet ett stort ansvar för såväl gränskontroll av stora områden till sjöss som omhändertagande av personer som påträffas vid räddningsinsatser till sjöss. Landet har försökt få gehör för olika förslag om ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna när det gäller ansvaret för de immigranter från Afrika som påträffas till sjöss på väg mot EU:s södra medlemsstater. Detta har lett fram till att Ordförandeskapet nu har lagt fram ett utkast till förslag om rådslutsatser som förväntas bli antagna på RIF-rådet den 18 september. Rådslutsatserna förväntas bli behandlade på Coreper den 12 september.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 208 i EG-fördraget. Beslut fattas med enkel majoritet.

Svensk ståndpunkt
För Sveriges del är frågan om kontroll av EU:s yttre gränser och Frontex samordning av operationer på Medelhavet viktig. Sverige kommer även i fortsättningen bevaka att internationella konventioner följs och att tillgången till möjligheterna att söka asyl värnas.

Sverige kan generellt ställa sig bakom innehållet i slutsatserna.
Förslaget
De föreslagna rådslutsatserna är allmänt hållna och strider inte emot några för Sverige viktiga principer.

Förslaget till rådslutsatser innehåller i huvudsak följande:

Rådet,

inbjuder medlemsstaterna att, i en anda av solidaritet och delat ansvar, på bilateral grund stödja enskilda medlemsstater som står under hårt tryck [migrationstryck] orsakat av faktorer såsom geografiskt läge,

uppmanar KOM och medlemsstaterna att fortsätta och intensifiera samarbetet med tredje länder

uppmuntrar medlemsstaterna att använda gräns-, flykting- och återvändandefonderna bättre

uppmuntrar medlemsstaterna och Frontex att, i samarbete med UNHCR, IOM och om lämpligt andra internationella organisationer, diskutera möjligheterna att utveckla ett integrerat arbetssätt i gränskontroll-, och övervakningsoperationerna som tar särskild hänsyn till migranternas rätt till en värdig behandling och möjligheten att söka internationellt skydd.

inbjuda KOM och medlemsstaterna att inom ramen för diskussionen om det gemensamma europeiska asylsystemet ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av särskilda asylexpertgrupper och finna lösningar på hur medlemsstater kan stödjas i extrema situationer.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Rådslutsatserna har ingen rättslig verkan för medlemsstaterna.
Ekonomiska konsekvenser
Rådslutsatserna för inte med sig några direkta ekonomiska konsekvenser.