JoF, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCE

Kommenterad dagordning rådet

2020-01-20

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (jordbruksministrarna) den 27 januari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke lagstiftande verksamhet

3. Ordförandeskapets arbetsprogram

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Informationspunkt

Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson

Förslagets innehåll:

Det kroatiska ordförandeskapet väntas redogöra för prioriteringar och arbetsprogram på jordbruks- och fiskeområdet.

jordbruksområdet kommer arbetet att domineras av förhandlingarna om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) efter 2020. Vidare väntas övergångsförordningar för den gemensamma jordbrukspolitiken antas. Även bioekonomi, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation,

Horisont Europa, och marknadssituationen väntas diskuteras under våren 2020.

Vad gäller fiskefrågorna prioriterar ordförandeskapet den fortsatta hanteringen av förslaget till förordningen för europeiska havs- och fiskerifonden. Ordförandeskapet avser också att fortsätta behandlingen av förslagen om revidering av regelverket för fiskerikontrollen. Ordförandeskapet planerar även att göra en översyn av riktlinjerna för vattenbruk för programperioden efter 2020. Utöver det handlar det om återkommande frågor såsom förberedelser inför externa förhandlingar och möten i olika regionala fiskeriorganisationer, samt ett antal fiskepartnerskapsavtal.

djur-, växt- och livsmedelsområdet kommer ordförandeskapet att driva på för likvärdigt växtskydd inom EU samt EU-gemensamma regler för produktion, inspektion, import och certifiering av växtmaterial såväl som för hantering av smittsamma sjukdomar. FN:s internationella växtskyddsår (IYPH2020) kommer också uppmärksammas med särskilt växtskyddsseminarium. Ordförandeskapet har även aviserat att arbetet med övervakning och förebyggande åtgärder mot smittsamma djursjukdomar kommer att prioriteras. Konsumentskydd och livsmedelssäkerhet kommer att diskuteras inom ramen för strategin från jord till bord, som är en del av den nya europeiska gröna given.

skogssidan kommer ordförandeskapet att fortsätta diskussionerna om EU:s skogsstrategi för perioden efter 2020.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i Miljö-och jordbruksutskottet

Faktapromemoria: -

JORDBRUK

2 (6)

Icke lagstiftande verksamhet

4. Gröna given – jordbruksaspekter

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson

Förslagets innehåll:

Vid mötet kommer kommissionen att presentera den gröna given och dess koppling till jordbruket. Utifrån några frågeställningar från ordförandeskapet förväntas en strategisk diskussion där ministrarnas ger sin preliminära syn på den gröna given.

Kommissionens presenterade sitt meddelande om den europeiska gröna given den 11 december. Initiativet omfattar en färdplan och ett åtgärdspaket som syftar till att möta de klimat- och miljörelaterade utmaningar som EU står inför. Jordbruket berörs av den gröna given på flera områden, men det finns två punkter som specifikt riktar sig mot jordbruket.

Kommissionen kommer under våren att presentera strategin från jord till bord som omfattar insatser för att minska användningen av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel samt användning av gödselmedel och antibiotika. Även områden som säker och hälsosam mat och matsvinn omfattas. Jordbrukarnas position i livsmedelskedjan pekas ut som en central fråga i den kommande strategin.

Kommissionen ska vid godkännande av de nationella strategiska planerna för GJP ta hänsyn till ambitionerna i såväl den gröna given som i den kommande strategin från jord till bord.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar den gröna given och intentionen att beakta miljö- och klimatfrågorna brett inom EU samt initiativet till den kommande strategin från jord till bord. Hållbara livsmedelssystem bör, utöver fokus på en hållbar livsmedelsproduktion, även innehålla verktyg som underlättar hållbara och hälsomässiga val för konsumenter. Regeringen stödjer

3 (6)

kommissionens ambitioner på klimatområdet kopplat till livsmedelssystemet och det är viktigt att detta får genomslag i kommande GJP. Detta gäller även ambitionen om en hållbar animalieproduktion med strängare djurskyddskrav och ett förebyggande djurhälsoarbete som ger friska djur och en låg antibiotikaanvändning, Det är positivt att kommissionen pekar ut att godkännandet av de strategiska planerna är ett viktigt steg för att förverkliga målsättningen i den gröna given.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i Miljö-och jordbruksutskottet.

Fortsatt behandling av ärendet:

Den gröna given omfattar många olika frågor. Jordbruksministrarna kommer framför allt att beröras av den kommande strategin från jord till bord som kommer att presenteras senare i vår.

Faktapromemoria:

Fakta-PM om den gröna given lämnas till riksdagen inom kort.

Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

5. Förordningen om övergångsbestämmelser för GJP

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson

Förslagets innehåll:

Förslaget till nytt regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 kommer att bli försenad, vilket innebär att det börjar gälla tidigast den 1 januari 2022.

För att överbrygga det gap som uppstår mellan perioderna föreslås övergångsregler i form av två förordningar (dok. 2019/0253 (COD) och 2019/0254 (COD). Förordningsförslagen syftar till att tillhandahålla den

4 (6)

rättsliga grunden för att medlemsstaterna ska kunna upprätthålla kontinuitet för stöd och ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta hanteras genom att nödvändiga justeringar görs i nuvarande regelverk, som även kompletteras med finansiella aspekter när beslut om EU:s långtidsbudget 2021–2027 har fattats. I likhet med hur övergången hanterades vid förseningen av den förra reformen är principen att utgå ifrån gamla regler men använda nya medel. Nuvarande system för övervakning, uppföljning och utvärdering förlängs under övergångsperioden.

Förslaget utgår från en ettårig försening. För att medlemsstaterna ska hinna vidta nödvändiga åtgärder anges i förslaget att rådet och Europaparlamentet behöver ha fattat ett beslut i mitten av 2020.

En av förordningarna är teknisk till sin natur och reglerar dels överföringar av medel mellan fonderna och dels den finansiella disciplinen under övergångsperioden). Den andra förordningen innehåller de regler som ska gälla för stöden från jordbruks- och landsbygdsfonden under övergångsperioden (övergångsförordningen).

Förslaget betonar att de ändringar som föreslås är i linje med nuvarande regelverk och med förslaget till flerårig budgetram för perioden 2021–2027 samt förslaget till ny fondgemensam förordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Vägledande principer för regeringen i förhandlingarna om GJP är totalt väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner, ökat fokus på resultat samt förenkling. Vad gäller övergångsförordningarna stödjer regeringen principen om gamla regler, nya pengar. Övergångsreglerna bör finnas på plats i god tid före utgången av innevarande period och bör inte innebära att delar av den nya politiken implementeras i förväg.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan var föremål för information i Miljö- och jordbruksutskottet den 12 december 2019 och för samråd med EU-nämnden den 13 december 2019.

Fortsatt behandling av ärendet:

Av förslaget framgår att rådet och Europaparlamentet behöver ha fattat ett beslut om övergångsförordningarna i mitten av 2020, för att

5 (6)

medlemsstaterna ska hinna vidta nödvändiga åtgärder för övergångsperioden.

Faktapromemoria: -

6. Övriga frågor

6 (6)