Kom.dagordning 2

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2735 Till p. 1 (Ekofin)

Till p. 1 (Ekofin)
Kommenterad dagordning

2007-06-29

Finansdepartementet

Peter Holmgren

Ekofinrådets möte den 10 juli 2007 i Bryssel
- enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 27 juni

1. Antagande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet
- presentation

Presentation av den portugisiske finansministern Fernando Teixeira dos Santos. Det portugisiska arbetsprogrammet för Ekofinrådet fullföljer det gemensamma programmet för de tre ordförandeländerna Tyskland, Portugal och Slovenien genom att genomföra de tre huvudmålsättningar:

att tillförsäkra en effektiv utformning av den ekonomiska politiken,
att förbättra kvaliteten i de offentliga finanserna, samt
att fortsätta arbetet med att förverkliga den inre markanden, speciellt vad avser finansiella tjänster och beskattning.

Mer specifikt avser det portugisiska ordförandeskapet betona vikten av en effektiv offentlig sektor för ett dynamiskt näringsliv som kan leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt samt värna den enskildes välfärd. När det gäller utvecklingen av Lissabonstrategin kommer det under hösten att antas reviderade riktlinjer i för en ny treårsperiod. På skatteområdet vill man driva vidare arbetet med att bekämpa skattefusk samt utveckla skatteinstrumentet för att kunna tackla klimatförändringarna. I arbetet med att följa upp handlingsplanen för finansiella tjänster kommer huvuduppgiften att ligga på att revidera solvensreglerna (Solvens II) på försäkringsområdet samt att se över lagstiftningsmodellen för de finansiella marknaderna (Lamfalussyprocessen). Slutligen avser Portugal att fortsätta det långvariga arbetet med att minska de administrativa bördorna för företagen genom bättre lagstiftning.

Regeringen stödjer det portugisiska arbetsprogrammet.

4. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpaketen

Ett antal förfarande rörande genomförandet av stabilitets- och tillväxtpaketen görs under denna dagordningspunkt:

(1) Ekofinrådet ska granska Österrikes stabilitetsprogram och anta ett yttrande över programmet. Risken avseende de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet bedöms vara låg. Österrikes budgetunderskott bedöms inte riskera att överskrida 3 % av BNP och tack vare en viss förstärkning av det offentliga sparandet antas Österrike få ner sin bruttoskuld till strax under 60 % av BNP från och med 2008. Österrike uppmanas dock att utnyttja det gynnsamma ekonomiska läget till att ytterligare stärka sina offentliga finanser, för att därigenom bättre leva upp till stabilitets- och tillväxtpaktens preventiva regelverk.

(2) Ekofinrådet ska granska Tjeckiens konvergensprogram och anta ett yttrande över programmet samt besluta enligt artikel 104(8) att Tjeckien inte gjort tillräckligt för att minska sitt för stora budgetunderskott som man ålagts enligt rådets tidigare rekommendation enligt artikel 104(7).

Kommissionen är kritisk till att Tjeckien trots goda förutsättningar inte fullföljer sitt tidigare åtagande, utan nu förskjuter anpassningen av det för stora underskottet från 2008 till 2010.

En del av den ökning av underskottet beror delvis på en ökning av statsutgifterna som det tidigare parlamentet beslutade före valet 2006. Den nya koalitionsregering som tillträdde i januari 2007 har lagt fram ett nytt finanspolitiskt program som skulle innebära budgetförstärkningar såväl 2008 som 2009.

(3) Ekofinrådet skall ta del av ett meddelande från kommissionen om hur Ungern har uppfyllt sitt åtagande från en rekommendation enligt artikel 104(7). Budgetunderskottet för 2006 förväntades då bli över 10 % av BNP. Landet fick utsträckt tid till 2009 för att genomföra den nödvändiga anpassningen. De ungerska myndigheterna ålades vidare att regelbundet rapportera till kommissionen hur saneringsarbetet fortskred. I sitt meddelande redovisar kommissionen sin bedömning av hur Ungern lyckats uppfylla rekommendationen. Kommissionen konstaterar att Ungern vidtagit de åtgärder som rekommenderats och man därmed verkar vara på rätt väg. Dock understryker kommissionen att läget är labilt och att det är viktigt att Ungern nu fullföljer de strukturreformer som aviserats.

Regeringen instämmer i kommissionens bedömningar rörande Österrike, Tjeckien och Ungern.

5. Införande av euron i Cypern och Malta
- antagande av rättsakter

Ekofinrådet ska fatta de formella besluten att Cypern och Malta uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan.

Ekofinrådet behandlade vid sitt möte den 5 juni kommissionens och ECB:s konvergensrapporter över de båda medlemsstaterna. Därefter har Europaparlamentet yttrat sig över rapporterna samt rådet i sammansättning av stats- och regeringschefer behandlat rapporterna.

Regeringen stödjer att de båda länderna inför euron som valuta.

6. Offentliga finanser inom EMU 2007
- meningsutbyte

Kommissionen ska presentera sin årliga rapport Offentliga finanser i EMU avseende 2007.

Mot bakgrund av att flera medlemsländer inte uppfyller sina medelfristiga mål, trots den gynnsamma konjunkturen, föreslår kommissionen att Ekofinrådet diskuterar hur den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten (STP) kan göras effektivare.

I kommissionens meddelande ges förslag inom fyra områden :

Sätta in finanspolitiken i ett bredare ekonomiskt perspektiv.
Ge större befogenhet till medlemsländerna att sätta egna medelfristiga budgetmål i stabilitets- och konvergensprogrammen (SKP).
Förstärka tillförlitligheten och trovärdigheten av de medelfristiga planerna i programmen (SKP).
Sträva mot uthålliga offentliga finanser i ett medelfristigt perspektiv.

Alla förslagen kan – enligt kommissionen - genomföras inom ramen för nuvarande lagstiftning och är i linje med andan i 2005 års reformering av stabilitets- och tillväxtpakten.

Flera av de förslagna förbättringarna av stabilitets- och konvergensprogrammen (SKP) tillämpas redan för de svenska konvergensprogrammen. Av de ytterligare förändringar som förslås anser regeringen att flera av de konkreta förslagen är bra.

7.

Relationerna med tredje land

7.1 Uppföljning av toppmötet EU-US
- avrapportering av ordförandeskapet och kommissionen

På Ekofinmötet sker en återrapportering från toppmötet mellan EU och USA som ägde rum den 30 april i år. Huvudpunkter på toppmötet var signeringen av det transatlantiska ekonomiska ramverket, deklarationen om ett globalt samarbete i utrikespolitiken samt vissa framsteg i dialogen om klimat och energi.

7.2 Dialog med andra tredje länder
- information från kommissionen och meningsutbyte om
ekonomiska, finansiella och lagstiftningsaspekter

Kommissionen kommer att redovisa sina regelbundet återkommande dialogmöten med olika länder och regioner i världen (tredje land). På Ekofinmötet kommer kommissionen att informera om dialogerna med Indien, Kina, Ryssland och Japan vad gäller framförallt ekonomiska och finansiella frågor samt om lagstiftningsfrågor på finansmarkandsområdet. Detta är ingen beslutspunkt men det kommer att ges tillfälle att utbyta åsikter. Regeringen stödjer kommissionens arbete.

8. Organisationen för internationella
redovisningsstandarder IASB
- rådets slutsatser

Ekofinrådet skall anta slutsatser rörande styrning och finansiering av Organisationen för internationella redovisningsstandarder IASB. Denna organisation tar fram de redovisningsstandarder som företag noterade i EU är skyldiga att tillämpa i koncernredovisningen.

I juli 2006 konstaterade Ekofinrådet att vissa brister fanns i IASB:s organisationsstruktur och beslutprocesser. Ekofinrådet konstaterade vidare att en slutlig finansieringslösning för IASB behövde arbetas fram. Rådet uppmanade kommissionen att bevaka dessa frågor och att regelbundet rapportera till rådet. Kommissionen har under det senaste året presenterat två rapporter angående detta, där de konstaterat att förbättringar skett men att det fortfarande finns brister.

Regeringen stödjer utkastet till slutsatser, då de åtgärder som föreslås leder till ökad transparens i IASB:s arbete och en förbättrad kommunikation mellan IASB, medlemsstaterna och Europaparlamentet.

9. (ev.) Det globala satellitnavigeringssystemet Galileo:
Finansiella aspekter

Ekofinrådet ska diskutera de finansiella aspekterna av EU:s satellitnavigeringssystem Galileo.

TTE-rådet har tidigare antagit en resolution med innebörden att kommissionen i september i år ska lägga fram finansieringsalternativ vilka rådet kan ta ställning till. På begäran av Nederländerna, och med stöd av Sverige med flera medlemsstater, ska Ekofinrådet nu diskutera de finansiella aspekterna av Galileo.

Regeringen anser att det är viktigt att markera att diskussionen vid Ekofinrådets möte inte föregriper det förslag som kommissionen ska presentera i september. Från svensk sida anser vi att eventuella kostnadsökningar inte får leda till en revidering av taken i det finansiella perspektivet och bör ske inom utgiftskategori 1a.

10. (ev.) Övriga ärenden

_______________________