kom.dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2750 Till p. 1 (Allmänna rådet och yttre förbindelser)

Till p. 1 (Allmänna rådet och yttre förbindelser)
REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning
Utrikesdepartementet Ministerrådet

2007-07-13
Enheten för Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 23 juli 2007

ALLMÄNNA RÅDET 23 juli 2007

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punkterna

3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet 18 - 21 juni 2007.

Dagordningspunkten är en standardpunkt för anmälan av beslut m.m. från Europaparlamentets session. Punkten avser sammanträdesperioden 18-21 juni 2007 och omfattar bl.a. Etiopien, Burma och Kuba.
4. Presentation av den 4:e rapporten om sammanhållningspolitiken.

Diskussionspunkt

I enlighet med fördragets artikel 159 skall kommissionen vart tredje år lämna en sammanhållningsrapport om hur medlemsstaterna och gemenskapen bidragit till ekonomisk och social sammanhållning. Den 30 maj lämnade kommissionen sin fjärde rapport. I rapporten konstateras att en utjämning i levnadsnivåer skett på de flesta håll, men att stora skillnader och problem kvarstår på många områden. Rapporten innehåller en analys av utvecklingen i unionen och av framtida utmaningar och ställer ett antal frågor som ska ligga till grund för en diskussion i september mellan KOM, nationella och regionala företrädare. Rapporten innehåller dock inga förslag, varför diskussionen i allmänna rådet väntas ske på ett övergripande plan.

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor på dagordningen.

I anslutning till Allmänna rådet - Sammankallande av en regeringskonferens om EU:s fördrag

Europeiska rådet enades den 23 juni om mandatet för en regeringskonferens om ändringar i EU:s fördrag. Efter yttranden från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken lämnar rådet sitt instämmande enligt artikel 48 i EU- fördraget. Med stöd av rådets ställningstagande avser ordförandeskapet inkalla regeringskonferensen i anslutning till allmänna rådets möte den 23 juli. Inga diskussioner i sak förväntas äga rum vid detta möte.

Uppdraget att verkställa det överenskomna, detaljerade mandatet avser ordförandeskapet anförtro en rättsligt-tekniskt inriktad arbetsgrupp. Denna grupp sammanträder en första gång den 24-25 juli i syfte att planera arbetets uppläggning. Efter semesteruppehållet återupptas arbetet i slutet av augusti. I samband med inkallandet av regeringskonferensen avser ordförandeskapet göra de första konsoliderade texterna tillgängliga för behandling i den rättsligt-tekniska arbetsgruppen.

RÅDET FÖR YTTRE FÖRBINDELSER

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. WTO/DDA-förhandlingar

Diskussionspunkt

Brasilien, EU, Indien och USA (benämns ofta som G4) möttes på ministernivå i Potsdam 19-23 juni i syfte att få till stånd ett genombrott i Doharundan. Inför mötet fanns signaler om att parterna närmat sig varandra, men dessvärre slutade mötet i besvikelse och förhandlingarna avbröts.

För första gången sedan rundan inleddes var det inte jordbruk som varit det största problemet, utan istället tullsänkningar på industrivaror. Brasilien (i synnerhet) och Indien kunde inte acceptera de krav på tullsänkningar som EU och USA ville se.

G4 har nu spelat ut sin roll, åtminstone för tillfället, och processen förs därför tillbaka till WTO i Genève. Det som kommer att ske härnäst är att ordförandena i förhandlingsgrupperna för jordbruk och industrivaror kommer att presentera förslag på hur en uppgörelse skulle kunna se ut. Dessa förhandlingspapper väntas den 16 juli.

DDA tas upp på agendan för GAERC den 23 juli för att ge MS en möjlighet att diskutera ordförandenas förhandlingspapper. Sverige kommer att verka för att kommissionen agerar flexibelt och konstruktivt vid det fortsatta arbetet i Genève med syftet att få till stånd ett genombrott i förhandlingarna tidigt i höst.

3. Ukraina

Diskussionspunkt

GAERC väntas göra en sista avstämning inför toppmötet mellan EU och Ukraina som enligt planerna hålls i Kiev den 14 september. Värd blir president Jusjtjenko, biträdd av utrikesminister Jatsjeniuk. Från EU deltar ordförandeskapet jämte Solana, samt Barroso och Ferrero-Waldner från Kommissionen. Väntade punkter på dagordningen är förhandlingarna om nytt samarbetsavtal (Enhanced Agreement) mellan Ukraina och EU (efter Partnerskaps- och Samarbetsavtalet) och i detta sammanhang frågor som viseringsförenkling och förarbete inför Ukrainas WTO-medlemskap, samt aktuella internationella frågor. Toppmötet genomförs ett par veckor före nyvalet, som preliminärt hålls den 30 september. Valet är en följd av den politiska turbulens som rått i Ukraina sedan förra parlamentsvalet i mars 2006 och som kulminerade nu i våras. Regeringen fäster stor vikt vid att valet genomförs och följer noggrant utvecklingen, bl.a. genom ambassaden i Kievs regelbundna rapportering. Regeringen planerar att bidra till OSSE/ODIHR:s valobservationsmission med fyra valobservatörer under en längre period och tio observatörer över själva valet.

4. Sudan/Darfur

Diskussions- och beslutspunkt.

Rådsslutsatser ska komma men har ännu inte distribuerats. Slutsatserna kan väntas behandla utvecklingen i Darfur, EU:s fortsatta engagemang, stödet till AMIS, FN/AU:s medlingsarbete(Eliassons/Salim), den planerade AU/FN-insatsen samt humanitära frågor. Diskussionen kommer sannolikt att utgå från ett reviderat papper från rådssekretariatet och kommissionen med förslag till EU:s fortsatta engagemang i Darfur. I pappret väntas ett förslag ingå om att undersöka möjligheten att genomföra en militär ESFP-insats i östra Tchad i syfte att under ett år skydda flyktinglägren i östra delarna av landet samt underlätta för genomförandet av humanitära biståndsinsatser.

Läget i Darfur är fortsatt ytterst allvarligt.

De humanitära behoven fortsätter att vara omfattande och övergrepp och attacker mot internationella aktörer och hjälparbetare fortsätter. Konflikten i Darfur har även förvärrat situationen i östra Tchad som nu hyser omkring 250 000 flyktingar från Sudan och 150 000 internflyktingar. Rekrytering av flyktingar till milisgrupper förekommer och säkerhetsläget är problematiskt.

Regeringen betonar fortsatt starkt stöd för Eliasson/Salims medlingsarbete som syftar till att nå en politisk lösning på konflikten i Darfur. I diskussionen om handlingsvägar för EU betonas också betydelsen av stöd för implementeringen av fredsavtalet nord-syd (CPA). Avseende militära insatser är den mest överhängande uppgiften att tillförsäkra att den gemensamma hybridstyrkan från FN och AU i Darfur kommer på plats så snart som möjligt. Givet att FN:s generalsekreterare har uttalat ett behov kan någon form av internationell fredsfrämjande insats, eventuellt i form av en ESFP-insats, vara välkommen i östra Tchad och eventuellt nordöstra Centralafrikanska Republiken. För att en ESFP-insats där ska vara önskvärd måste vi bland annat tillförsäkra ett mandat från FN:s säkerhetsråd, att FN kan ta över efter ESFP-insatsen, samt att alla berörda parter, inbegripet de humanitära hjälporganisationerna, välkomnar insatsen.

Rådet väntas uppdra åt rådssekretariatet, kommissionen och andra berörda organ att utarbeta en krishanteringsplan (Crisis Management Concept) med förslag till ESFP-insats i östra Tchad och möjligen nordöstra Centralafrikanska Republiken. Frankrike kommer sannolikt efterfråga MS vilja att bidra till en sådan insats på basis av en FN-resolution och i samverkan med en civil FN-insats i lägren. Regeringen ser positivt på förslaget om att EU i ett humanitärt perspektiv förbereder en ESFP-insats. Regeringen anser att ett FN-mandat krävs för en sådan insats. I den löpande beredningen inom EU av insatsen har flera MS rest samma frågor som SE om insatsens mandat, förutsättningar och utformning. Regeringen kommer i ljuset av ett sådant GAERC-beslut att se på eventuella möjligheter att bidra till en ESFP-insats och återkommer i så fall på sedvanligt sätt till riksdagen.

5. Västra Balkan

Ordföranden har aviserat att Västra Balkan/Kosovo kommer att diskuteras under lunchen och att huvudsakligt fokus kommer att ligga på de fortsatta turerna kring Kosovos status. Diskussionen om Kosovo kan förväntas fokusera på den pågående hanteringen av statusfrågan. Quintgruppen (USA, DE, FR, IT & UK) har utarbetat ett resolutionsutkast som troligen kommer att presenteras för FN:s säkerhetsråd inom kort. I syfte att få ryskt stöd för en UNSCR är den föreslagna texten minimalistisk och ger EU mandat att ta över efter UNMIK. Dock ges inget explicit avgörande i statusfrågan.

Fortsatta förhandlingar föreslås dessutom mellan Pristina och Belgrad under en begränsad period. Sannolikt kommer diskussionerna vid GAERC att kretsa kring EU:s möjligheter att ta på sig uppgifter i Kosovo innan ett avgörande nåtts i statusfrågan.

Inga utkast till slutsatser gällande Albanien har ännu presenterats. Diskussionerna i arbetsgruppen har dock fokuserat på den utdragna presidentvalsprocessen och de demokratiska utmaningar landet står inför, varför ev. slutsatser kan förväntas fokusera på dessa aspekter.

Regeringen understryker vikten av en säkerhetsrådsresolution som etablerar Kosovos status. En sådan resolution är nödvändig för att EU skall ges möjlighet att nå framgång i den viktiga roll som förutses post status.

6. MEPP inklusive Libanon

Diskussions- och beslutspunkt.

a) Rådet kommer att diskutera den senaste utvecklingen i Mellanöstern och anta slutsatser. Diskussionen lär fokusera på den oroande situationen i de palestinska områdena, inklusive den politiska uppdelningen av Gaza och Västbanken och den svåra humanitära situationen i Gaza. Av vikt är hur EU kan bidra för att lösa den uppkomna situationen, se till att humanitär hjälp och bistånd även når befolkningen i Gaza samt förmå Israel att leva upp till sina åtaganden. Rådet väntas fortsätta diskussionen om hur EU:s stöd till president Abbas och de palestinska institutionerna kan utvecklas. Därutöver kan uppföljningen av olika möten i regionen komma att diskuteras.

b) Rådet förväntas även diskutera och anta slutsatser om situationen i Libanon. Resultatet av det informella mötet i Paris, dit samtliga parter och politiska organisationer har bjudits in, vapenembargot samt läget i de palestinska flyktinglägren lär avhandlas på mötet.

7. (ev.) Iran

Informations- och ev. diskussionspunkt.

SG/HR Solana kan väntas på nytt informera om läget i samtalen med Irans chefsförhandlare Larijani, syftande dels till en frysning av anrikningen av uran, dels till uppföljning av Irans uttalade vilja att lösa utestående frågor med IAEA. Arbetet med en eventuell ytterligare resolution i FN:s säkerhetsråd väntas beröras i detta sammanhang. Frågan diskuteras för närvarande i vissa nyckelhuvudstäder, men inga utkast har cirkulerats i säkerhetsrådet.

8. (ev.) Libyen

Diskussionspunkt.

Fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare har dömts till döden i Libyen åklagade för att orsakat spridning av aids-virus på ett sjukhus i Benghazi. Dödsdomarna bekräftades på nytt den 11 juli av Libyens Högsta Domstol. Fallen kommer dock att tas upp av Libyens Högsta Juridiska Råd den 16 juli. Rådet leds av landets justitieminister.

EU kräver en omedelbar frigivning av sjukvårdspersonalen. Samtidigt har EU har inrättat en fond för behandlingen av aidsoffren. Regeringen planerar att bidra till fonden.

9.

Övrigt

- Europarådets parlamentariska församlings resolution 1562

Eventuell diskussionspunkt.

Hösten 2005 uppmärksammade medier att USA skulle ha inrättat ett antal hemliga fångläger utomlands, uppgifter publicerades även om flygtransporter till och från lägren. Frågorna har utretts av bl.a. Europarådet och Europaparlamentet. Luftfartsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utreda svenskrelaterade flygningar, och konstaterade att inget tyder på att några av de undersökta flygningarna har anknytning till CIA. Europarådets parlamentariska församling (PACE) utsåg parlamentarikern Dick Marty till att utreda frågan om misstänkta hemliga fängelser och flygtransporter i Europa. Den 8 juni 2007 presenterade Marty en sista rapport, om hemliga fängelser. Bl.a. Polen och Rumänien kritiseras i rapporten. Sverige nämns inte. PACE gav rapporten sitt stöd den 27 juni genom resolution 1562.

Frågan förväntas kommenteras av NL under AOB.

- (ev.) Ryssland

I dagsläget väntas inte någon allmän diskussion under denna punkt, utan en medlemsstat önskar informera övriga EU-länder om den senaste utvecklingen i Litvinenko-fallet.

I anslutning till GAERC-mötet

- EU-Marocko associeringsråd

I marginalen till GAERC äger det sjätte mötet i associeringsrådet mellan EU och Marocko rum. Associeringsavtalet mellan EU och Marocko trädde i kraft den 1 mars 2000 och i princip hålls årliga möten i associeringsrådet. Under mötet görs en översyn av förbindelserna där EU:s synpunkter framförs i en deklaration som dessförinnan antagits av GAERC. Ett protokoll kommer sannolikt att antas med anledning av Bulgariens och Rumäniens medlemskap i EU.

- EU-Chile associeringsråd

Förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Chile inleddes 2000 och avslutades 2002. Associeringsavtalets handelsdel trädde ikraft på interimbasis 1 februari 2003 och avtalet i sin helhet trädde ikraft 1 mars 2005. Associeringsavtalet består av tre pelare: politisk dialog, samarbete och handel. Associeringsavtalet är brett och omfattar större delen av relationerna mellan EU och Chile. Assoceringsrådet är den institution som ska övervaka avtalets implementering. Det ska enligt avtalet sammanträda på ministernivå vid regelbundna intervaller med högst två års mellanrum. Det första associationsrådsmötet ägde rum i Aten 2003 där man poängterade den politiska dialogens betydelse och att tidigare gemensamma deklarationen om politiska samtal från 1996 skulle fortsätta fram till associeringsavtalet trädde ikraft i sin helhet. Det andra associationsrådsmötet ägde rum i Luxemburg 2005 där man konstaterade en mycket god utveckling i de bilaterala relationerna. Agendan inför det tredje mötet i associationsrådet den 24 juli står förutom uppföljning av avtalets implementering bland annat politisk dialog kring sydamerikansk integration, starkare multilaterism, energipolitik samt Forum on Social Cohesion (Santiago, sept 2007). Under samarbetsdelen kommer en uppgradering av samarbetet inom ramen för avtalet kring Framework Programme Competitiveness and Innovation from DG Enterprise att diskuteras.

- EU-FYROM stabiliserings- och associeringsråd

EU slöt ett Stabiliserings- och associeringsavtal (SAA) med Makedonien 2001 och som en del i detta avtal genomför unionen regelbundna Stabiliserings- och associeringsråd (SA-råd) med landet. Syftet är att följa upp Makedoniens utveckling på en rad områden som har betydelse för landets pågående EU-närmandeprocess. I samband med GAERC den 24 juli kommer ett fjärde SA-råd genomföras.

I den gemensamma EU-position som har utarbetats inför rådets möte uppmanas Makedonien bygga vidare på redan gjorda framsteg samt öka ansträngningarna inom en rad angelägna områden. Unionen konstaterar att framsteg gjorts bland annat inom områdena politisk dialog, korruptionsbekämpning och reformer inom offentlig administration och inom det juridiska systemet. Fortsatta ansträngningar krävs dock för att säkerställa rättssäkerhet och att arbetet mot korruption fortgår. Därutöver noterar EU att arbetet med att uppnå en acceptabel administrativ kapacitet måste fullföljas samt implementeringen av lagar och reformer genomföras fullt ut. Verkställandet av Ohridavtalet är nödvändigt för uppfyllandet av det politiska kriteriet och Makedoniens fortsatta närmande till EU, liksom att goda grannskapsrelationer upprätthålls. Vidare välkomnar unionen att den andra fasen av decentraliseringsprocessen nu officiellt inletts samt att en lag om samarbete med krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien (ICTY) antagits av regeringen i Skopje.