Kommenterad dagordning RIF-rådet 6-7 juni 2013

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA233

Promemoria

Ju2013/676/EU

2013-05-27

Justitiedepartementet

EU-enheten

EU-nämnden

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kopia: Socialutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 juni 2013

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Se bifogad preliminär dagordning.

RÄTTSLIGA FRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan (Sr Ask, Sr Billström)

Det har ännu inte presenterats någon A-punktslista.

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) [Första behandlingen]

= Nyckelfrågor

Avsikten med behandlingen i rådet

Diskussion om vissa nyckelfrågor.

Bakgrund

Den viktigaste EU-rättsakten på dataskyddsområdet är det s.k. dataskyddsdirektivet som antogs 1995. Direktivet syfte är dels att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, dels att underlätta ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna. Dataskyddsdirektivet har i svensk rätt genomförts genom personuppgiftslagen och ett antal särregleringar i förhållande till denna lag, t.ex. patientdatalagen och kustbevakningsdatalagen.

Den 25 januari 2012 presenterade kommissionen ett förslag till en genomgripande reform av EU:s regler om skydd för personuppgifter. Förslaget innebär bl.a. att dataskyddsdirektivet ska ersättas av en allmän dataskyddsförordning.


Vid rådets möte ska vissa nyckelfrågor diskuteras. Exakt vilka frågor som kommer att diskuteras och vilka eventuella slutsatser som ordförandeskapet önskar att rådet ska dra är ännu inte helt klart. Sannolikt kommer nyckelfrågorna bl.a. att gälla förordningens materiella och territoriella tillämpningsområde, regleringen angående samtycke och principerna för dataskydd. Därutöver kommer sannolikt även artiklarna om yttrandefrihet och tillgång till allmänna handlingar att diskuteras.

Svensk ståndpunkt

Se bifogad promemoria.

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen [första behandlingen] (Sr Ask)

= Allmän riktlinje

Avsikten med behandlingen i rådet

Rådet ska nå en överenskommelse om allmän inriktning.

Bakgrund

Den 11 juli 2012 presenterade kommissionen det nu aktuella förslaget till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen, som föreslås ersätta 1995 års konvention om skydd av EU:s finansiella intressen (bedrägerikonventionen) och dess tre protokoll.

Förslaget innehåller regler om bland annat brottsdefinitioner avseende bedrägerier och bedrägerirelaterad brottslighet (penningtvätt, korruption och förskingring) som riktar sig mot EU:s finansiella intressen. Vidare innehåller förslaget minimiregler om påföljdsnivåer vid allvarligare brott enligt direktivet samt regler om jurisdiktion och preskription.

Svensk ståndpunkt

Se bifogad promemoria.

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [första behandlingen] (Sr Ask)

= Riktlinjedebatt

Avsikten med behandlingen i rådet

Riktlinjedebatt.

Bakgrund

Förslaget lades fram av kommissionen i juli 2011. Det innehåller bestämmelser som innebär att det inrättas ett självständigt europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Regleringen omfattar också verkställighet av kvarstadsbeslut som meddelas enligt förordningen. I förslaget finns även bestämmelser om domstols behörighet och om rättsmedel. Förfarandet kommer att verka oberoende av och parallellt med medlemsstaternas nationella förfaranden. Syftet med förslaget är att förbättra förutsättningarna för att driva in skulder över gränserna.

Rådet ska nu godkänna ett antal riktlinjer för det fortsätta arbetet med förordningstexten när det gäller balansen mellan parternas olika intressen.

Svensk ståndpunkt

Se bifogad promemoria.

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden [första behandlingen] (Sr Ask)

= Riktlinjedebatt

Avsikten med behandlingen i rådet

Riktlinjedebatt.

Bakgrund

Kommissionen lade i december 2012 fram ett förslag till ändringar i EU:s insolvensförordning (insolvensförordningen). Syftet med förslaget är att anpassa insolvensförordningen för att möta behovet av ett modernt och företagsvänligt klimat och att effektivisera hanteringen av insolvensförfaranden med gränsöverskridande inslag. Förslagets inriktning har påverkats av den ekonomiska krisen och gäldenärers möjlighet till ekonomisk återhämtning är i fokus. Förslaget förespråkar vad som kan kallas en andra-chans-kultur för gäldenärer. Förslaget har sedan det lades fram förhandlats på tjänstemannanivå i rådet och första genomgången av förslaget har nyligen avslutats. Förslaget utgör en av nyckelåtgärderna i den andra inremarknadsakten (SMA II), vilket bl.a. innebär att det finns ett politiskt åtagande att bedriva förhandlingsarbetet med viss skyndsamhet.

RIF-rådet ska nu hålla en debatt utifrån ordförandeskapets förslag till politiska riktlinjer för det fortsatta arbetet med förordningen.

Svensk ståndpunkt

Se bifogad promemoria.

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [första behandlingen] (Sr Ask)

= Föredragning av kommissionen

Avsikten med behandlingen i rådet

Rådet ska få en presentation av förslaget.

Bakgrund

Europeiska kommissionen har den 24 april 2013 presenterat ett förslag till förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. Kommissionen föreslår att alla krav på formaliteter för autentisering av vissa kategorier av officiella handlingar (t.ex. krav på en särskild stämpel) ska tas bort. Vidare föreslås regler om bl.a. ett administrativt samarbete mellan medlemsstaterna för att kontrollera officiella handlingars äkthet.

Förslaget bygger på kommissionens grönbok Minskad byråkrati för medborgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella handlingar och erkännande av verkningarna av civilståndshandlingar från december 2010 (se faktapromemoria 2010/11:FPM67).

En faktapromemoria kommer att överlämnas till riksdagen senast den 29 maj 2013 med anledning av kommissionens förslag.

8. Övriga frågor

= Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag (Sr Ask, Sr Billström)

Avsikten med behandlingen i rådet

Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag.

Bakgrund

Ordförandeskapet har ännu inte meddelat något om dagordningspunktens innehåll.

Icke lagstiftande verksamhet

9. Godkännande av A-punktslistan (Sr Ask, Sr Billström)

Det har ännu inte presenterats någon A-punktslista.

10. Rådets slutsatser om grundläggande rättigheter och rättsstatlighet (Sr Ullenhag)

= Antagande

Dokument: ännu inte klart

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Avsikten med behandlingen i rådet

Rådet ska anta rådslutsatser.

Bakgrund

Kommissionen har för tredje året tagit fram en rapport om tillämningen av EU:s stadga för grundläggande rättigheter. Som svar på kommissionens rapport har ordförandeskapet lämnat förslag på rådslutsatser om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen. Rådslutsatserna har behandlats på arbetsgruppsnivå den 14 och 23 maj.

I rådslutsatserna om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen anges att kommissionen bör initiera en offentlig debatt om medlemsländernas efterlevnad av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen. Viktiga utgångspunkter för en sådan debatt är att relevanta institutioner på EU-nivå och nationell nivå deltar i debatten, att hitta en gemensam förståelse för begreppet rättsstatsprincipen och att tillfullo nyttja existerande arbete inom området som t.ex. Europarådet. Vidare anges att fokus bör ligga på gemensamma värden. Det anges också att det finns ett stort antal modeller för arbetet och att det är viktigt att hitta en lösning som alla medlemsstater kan enas om.

I rådslutsatserna anges också att ramprogrammet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter har antagits och det fortsatta arbetet vad gäller EU:s anslutning till Europakonventionen.

Svensk ståndpunkt

Sverige stödjer och välkomnar ordförandeskapets förslag till rådslutsatser om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen. Sverige är positiv till att stärka efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Rådslutsatserna reflekterar viktiga utgångspunkter för det fortsatta arbetet och Sverige stödjer uppmaningen till kommissionen om att hålla en offentlig debatt.

11. Narkotika (Sr Ask)

a) Europeisk narkotikarapport 2013 – Föredragning av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Avsikten med behandlingen i rådet

Föredragning av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk om årlig rapport 2013 om narkotikasituationen i Europa.

Dokument: det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: Årlig rapport om narkotikasituationen i Europa presenterad 2012, http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012

Tidigare behandling i EU-nämnden och i riksdagsutskott: -

Bakgrund

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har ännu inte presenterat sin årliga rapport 2013 om narkotikasituationen i Europa. Rapporten väntas enligt uppgift presenteras den 28 maj i år.

b) EU:s handlingsplan mot narkotika (2013–2016) – Antagande

Avsikten med behandlingen i rådet

Rådet föreslås anta utkastet till EU:s handlingsplan mot narkotika (2013-2016).

Bakgrund

I december 2012 antog rådet EU:s narkotikastrategi för perioden 2013-2020. Strategins syfte är att bidra till en minskning av efterfrågan av och en minskning av utbudet av narkotika inom EU.

Strategin ska kompletteras med två handlingsplaner. Den nu aktuella gäller för perioden 2013 till och med 2016. En ny handlingsplan för perioden 2017 – 2020 kommer att tas fram på basis av en extern halvtidsutvärdering.

Svensk ståndpunkt

Sverige stödjer förslaget till EU:s handlingsplan mot narkotika för perioden 2013-2016.

Narkotikafrågan är global till sin natur och det är viktigt för Sverige att vi har en gemensam strategi och ett gemensamt nätverk inom EU mot narkotika.

Se vidare i bifogad promemoria.

12. Europeiska unionens anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Sr Ask)

= Lägesrapport

(se bilaga)

13. Övriga frågor

a) e-Juridik (Sr Ask)

= Slutfört arbete första halvåret 2013

Avsikten med behandlingen i rådet

Rådet ska få information om det arbete som rådsarbetsgruppen slutfört under första halvåret av 2013.

Tidigare dokument

Halvårsrapport HT 2012 (dok. 15734/12).

Tidigare behandling i EU-nämnden

Inför RIF rådet den 6-7 december 2012.

Bakgrund

2008 antog rådet en handlingsplan för e-Justice som sträcker sig till år 2013. Syftet med handlingsplanen är att förbättra tillgången till information om nationella rättsliga förfaranden och till vissa nationella register via en webbplats (e-Juridikportalen). På webbplatsen, som kontinuerligt utvecklas, publiceras information som medlemsstaterna kommit överens om. Rådsarbetsgruppen för e-Justice har till uppgift att samordna och genomföra målen i handlingsplanen. I arbetet med att genomföra handlingsplanen upprättar rådsarbetsgruppen för e-Justice varje halvår lägesrapporter om de framsteg som har gjorts. Rådet noterar halvårsvis dessa lägesrapporter och uppmanar arbetsgruppen att före utgången av kommande halvår åter ge in en rapport till Coreper/rådet om de framsteg som gjorts.

b) Föredragning av Litauen om det tillträdande ordförandeskapets program (juli–december 2013) (Sr Ask, Sr Billström)

Avsikten med behandlingen i rådet

Information

Dokument: det tillträdande ordförandeskapets program har ännu inte presenterats.

Bakgrund

Det tillträdande ordförandeskapet Litauen kommer att presentera sitt program för perioden juli-december 2013.

INRIKES FRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

14. Gemensamt europeiskt asylsystem [första behandlingen] (Sr Billström)

= Lägesrapport

Syftet med behandlingen i rådet

Information om läget i förhandlingarna om asylrättsakterna.

Dokument

Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument

–KOM(2008) 820 slutlig (Dublinförordningen), Faktapromemoria 2008/09:FPM73

–KOM(2010) 555 slutlig (Eurodacförordningen), Faktapromemoria 2011/12:FPM163

–KOM(2011) 319 slutlig (asylprocedurdirektivet), Faktapromemoria 2010/11:150

–KOM(2011) 320 slutlig (mottagandedirektivet), Faktapromemoria 2010/11:151

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden och information eller överläggning med Socialförsäkringsutskottet:

Inför RIF-råden den 27-28 oktober 2011, 13-14 december 2011, 8 mars 2012, 26-27 april 2012, 7-8 juni 2012, 25-26 oktober 2012 och 6-7 december 2012.

Bakgrund

EU:s målsättning om att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem genomfördes i en första etapp fram till 2005, genom att anta skyddsgrunds-, asylprocedur- och mottagandedirektiven, samt Dublin- och Eurodacförordningarna. Kommissionens förslag till ändringar i dessa rättsakter under 2008-2012 utgör den andra etappen i arbetet med det gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet med den andra etappen är att fastställa ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig status för personer som har rätt till internationellt skydd. Syftet är också att uppnå ett mer likvärdigt skydd i hela EU och att säkerställa ökad solidaritet mellan EU:s medlemsstater.

Förhandlingar om kommissionens förslag till ändringar i asylrättsakterna har pågått sedan 2008. Under 2011 antogs det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. Ifråga om ändringarna i asylprocedur- och mottagandedirektiven, Dublin- och Eurodacförordningarna finns informella överenskommelser mellan rådet och Europaparlamentet. Institutionerna väntas formellt anta de omarbetade asylrättsakterna i juni 2013.

Det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) fortsätter att fokusera sin verksamhet främst på genomförandet av den nationella handlingsplanen för asylreform och migrationshantering i Grekland.

Svensk ståndpunkt

Sverige eftersträvar ett fördjupat samarbete inom asylområdet och ser etableringen av ett gemensamt europeiskt asylsystem som ett viktigt övergripande mål inom ramen för EU:s asylpolitik. Sverige anser att en asylsökande ska behandlas på ett likvärdigt sätt, oavsett vilken medlemsstat som har ansvaret för prövningen av asylansökan. Det är viktigt att arbetet med att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem fortsätter, även efter det att den omarbetade asyllagstiftningen har antagits. Alla medlemsstater måste leva upp till överenskommen EU-lagstiftning. Det är även angeläget att stärka det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna, främst genom stödkontoret för asylfrågor, för att förbättra och harmonisera tillämpningen av lagstiftningen.

Se vidare i bifogad promemoria.

15. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF [första behandlingen] (Sr Billström)

= Riktlinjedebatt

Avsikten med behandlingen i rådet

Riktlinjedebatt

Bakgrund

Den 27 mars 2013 lade kommissionen fram ett förslag till ny Europolförordning. I förslaget föreslås en rad justeringar i förhållande till nuvarande rådsbeslut som inrättar och reglerar Europol. Den enskilt största förändringen i förslaget är att Europols framtida uppdrag innefattar ett brett utbildningsuppdrag. Enligt förslaget övertar och utvidgar Europol den Europeiska polisakademins (Cepol) nuvarande uppgifter varmed Cepol avvecklas.

De initiala kommentarerna från medlemsstaterna har indikerat ett kraftfullt ifrågasättande av kommissionens förslag att slå ihop Cepol med Europol. Det är därför sannolikt att riktlinjedebatten vid rådets möte den 6-7 juni kommer att gälla just den frågan och möjligen någon ytterligare

Svensk ståndpunkt

Sverige kan inledningsvis konstatera att Europol fungerar relativt väl och att rådsbeslutet som reglerar byråns funktion genomfördes för relativt kort tid sedan. Ändringar i den gällande ordningen bör därför vidtas endast om förändringen kan anses bidra till att myndigheten blir mer effektiv och att stödet till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter därmed förbättras.

Se vidare i bifogad promemoria.

16. Övriga frågor

a) Laglig migration (Sr Billström)

i) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairarbete (omarbetning) [första behandlingen]

ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal [första behandlingen]

iii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning [första behandlingen]

= Lägesrapport

Syftet med behandlingen i rådet

Informationspunkt

Dokument

Det har ännu inte presenterats några dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument

Fakta-PM 2009/10 nr 123, Fakta-PM 2009/10 nr 124 och Fakta-PM 2012/13 nr 90.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden och information eller överläggning med Socialförsäkringsutskottet:

Inför RIF-råden den 30 september och 25-26 november 2010, 7-8 juni och 8-9 december 2011, 7-8 juni och 5-6 dec 2012 (avseende direktivet om företagsintern överföring av personal (ICT) och säsongsanställningsdirektivet).

Bakgrund

Student- och forskardirektivet

Förslag till student- och forskardirektiv presenterades av KOM den 25 mars 2013. Nu gällande direktiv för studerande respektive forskare föreslår ett nytt, sammanslaget direktiv som syftar till att göra EU mer attraktivt för tredjelandsmedborgare. Förslaget innehåller villkor för inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete. Student- och forskardirektivet innebär ökad harmonisering genom att det införs gemensamma regler med ett vidare tillämpningsområde än tidigare direktiv. Förslaget innehåller också bestämmelser om rörlighet inom unionen och tillgång till arbetsmarknaden, såväl under tillståndstiden som efter avslutade studier eller forskning. Förhandlingar har inletts på rådsarbetsgruppsnivå. Vid rådsmötet kommer ORDF att lämna en lägesrapport från förhandlingarna.

Direktivet om företagsintern överföring av personal och säsongsanställningsdirektivet

Direktivet om företagsintern överföring av personal syftar till att underlätta företagsintern förflyttning av kompetens både till och inom EU för att därigenom stärka EU:s konkurrenskraft och ekonomi. Förslaget innehåller villkor för inresa och vistelse för dessa personer liksom bestämmelser om arbets- och anställningsvillkor, likabehandling avseende vissa sociala och ekonomiska rättigheter samt bestämmelser om möjlighet för familjemedlemmar att flytta med.

Säsongsanställningsdirektivet innebär ett särskilt förfarande för inresa och vistelse i EU för just säsongsarbetare. Direktivförslaget innehåller bestämmelser om att säsongsarbetare ska garanteras vissa arbets- och anställningsvillkor samt bestämmelser om likabehandling vad gäller vissa sociala och ekonomiska rättigheter. Direktivförslaget innebär inte någon förändring vad avser förhållandet att medlemsstaternas behov av säsongsarbetare fortsatt ska avgöras av medlemsstaterna själva.

Direktiven presenterades i juli 2010 och förhandlingar pågår mellan rådet och EP. ORDF kommer att lämna en lägesrapport från förhandlingarna.

b) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag (Sr Ask, Sr Billström)

Avsikten med behandlingen i rådet

Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag.

Bakgrund

Ordförandeskapet har ännu inte meddelat något om dagordningspunktens innehåll.

17. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter [första behandlingen] (Sr Ask)

= Lägesrapport

och

18. Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (Sr Ask)

= Lägesrapport

Avsikten med behandlingen i rådet

Lägesrapport beträffande förhandlingarna om det s.k. Schengenpaketet.

Bakgrund

Som en reaktion på ett antal Schengenrelaterade incidenter under framför allt våren 2011 uppmanade Europeiska rådet i juni 2011 kommissionen att presentera lagförslag om en förstärkt Schengenutvärderingsmekanism samt förordade att även styrningen av Schengenrelaterade frågor borde stärkas.

Kommissionen presenterade i september 2011 två lagförslag (Schengenpaketet). Förslagen utgjorde dels en ny reglering för Schengens utvärderingsmekanism, dels en förändring av delarna i Schengens gränskodex som reglerar när kontroller vid inre (dvs. gränser mellan Schengenstater) gränser kan och får återupprättas.

Vid RIF-rådet i juni 2012 enades rådet om en kompromisstext för de fortsatta förhandlingarna med EP. Bl.a. beslutade rådet enhälligt att ändra den rättsliga grunden i den ena av rättsakterna (Schengenutvärderingsmekanismen). Som konsekvens av ändringen ska den ena av de två rättsakterna i paketet antas av rådet själv utan medbeslutande med EP. Den andra rättsakten antas enligt ordinarie beslutsförfarande.

Sedan juni 2012 har informella trilog-förhandlingar förts mellan EP, kommissionen och ordförandeskapet. Inför julen 2012 gjordes ett försök att nå en kompromiss men det lyckades inte. Den enskilt svåraste frågan är att EP kräver vad man kallar en sammanlänkningsklausul (linking clause) mellan instrumenten för att skapa en paketlösning. På så sätt kan EP få en garanti mot att rådet på egen hand ändrar i den av de två rättsakterna där EP inte har medbeslutande.

Ordförandeskapet har nu presenterat ett nytt förslag till kompromiss som tagits fram i de informella trilogerna. Kompromissen har godtagits av Coreper. Vid rådets möte den 6-7 juni ska ministrarna uppdateras om läget och förhoppningsvis även få besked om EP ser ut att kunna acceptera kompromissen.

Svensk ståndpunkt

Schengensamarbetet bygger på medlemsstaternas förtroende för varandras förmåga att upprätthålla det gemensamma regelverket, i synnerhet gällande kontrollen av den yttre gränsen. Om medlemsstaterna inte längre litar på varandra, finns risken att man på eget bevåg och på ett ganska oförutsägbart sätt återinför kontrollen mellan länderna. En sådan situation skulle kunna negativt påverka människors möjligheter att resa fritt inom EU. Regeringen gav redan vid RIF-rådet i juni 2012 stöd till det kompromissförslag som nu uppdaterats ytterligare.

De ändringar som gjorts i det nu aktuella kompromissförslaget är till största delen ägnade att reglera maktbalansen mellan EP och rådet. I substans är förändringarna mindre påtagliga och regeringen kan därför stödja förslaget.

Vid rådsmötet i juni kommer rådet emellertid endast få en lägesrapport så något slutligt antagande kommer inte bli aktuellt vid det tillfället.

Se vidare i bifogad promemoria.

Icke lagstiftande verksamhet

18. Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (Sr Ask)

= Lägesrapport

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1 i rådets arbetsordning)

Se rådets dagordning, punkten 17 ovan.

19. Utländska kombattanter och återvändande kombattanter ur ett terrorismbekämpningsperspektiv, särskilt med avseende på Syrien (Sr Ask)

= Diskussion

Avsikten med behandlingen i rådet

Det är en informationspunkt. EU:s anti-terrorismsamordnare Gilles de Kerchove ska presentera ett diskussionsunderlag om problematiken med personer som reser till konfliktområden för att delta i eller träna till strid samt förslag på åtgärder. Ministrarna förväntas notera informationen och har möjlighet att diskutera frågan.

Dokument: Inget angivet.

Tidigare dokument: 9036/13 JAI 330 PESC 473 COSI 44 etc. (bifogas)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Bakgrund

Problematiken med personer som reser till konfliktområden för att delta i strider eller för att få träning i strid har funnits under flera år. Nu har denna problematik blivit mer aktuell och allvarligare då relativt många personer har rest från EU, inklusive Sverige, till Syrien för att delta i konflikten där. De personer som reser till konfliktområden kan utgöra ett hot i de länder de verkar. Dessutom kan personerna utgöra ett hot när de återvänder till hemländerna eftersom de dels kan agera som rekryterare till terroristbrottslighet i högre utsträckning än tidigare och dels kan ha förvärvat en förbättrad förmåga att genomföra attentat.

Inget dokument är ännu angivet för denna dagordningspunkt. I ett tidigare dokument för EU:s anti-terrorismsamordnare fram sina förslag på möjliga åtgärder för att förebygga och motverka denna problematik. Det är inga konkreta förslag som ministrarna förväntas ta ställning till.

Svensk ståndpunkt

Sverige avser att lyssna till anti-terrorismsamordnarens presentation och delta i eventuell diskussion om problematiken med personer som reser till konfliktområden för att delta i strid.

Regeringen stödjer det övergripande arbetet inom EU i kampen mot terrorism och arbetar i linje med utgångspunkterna och målen i Sveriges nationella strategi mot terrorism (skr. 2011/12:73).

20. Syrien: Skydd av flyktingar, den senaste händelseutvecklingen (Sr Billström)

= Diskussion

Syftet med behandlingen i rådet

Diskussionspunkt

Dokument

Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden och information till Socialförsäkringsutskottet

Inför RIF-rådet den 25-26 oktober 2012.

Bakgrund

Den humanitära krisen i Syrien eskalerar alltmer och antalet syrier på flykt som registrerats eller väntar på att registreras av UNHCR i Egypten, Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet uppgår nu (17 maj 2013) till 1 520 000. Enligt UNHCR:s senaste prognos kommer nästan hälften av landets befolkning befinna sig på flykt, antingen inom eller utanför Syriens gränser, vid årets slut.

Sverige är en av de största humanitära givarna till krisen i Syrien. Under 2012 uppgick vårt stöd till drygt 248 miljoner SEK. För i år har Sverige redan gjort en utfästelse om 150 miljoner SEK via Sida. Det svenska stödet går till väletablerade humanitära partnerorganisationer på plats i området. Utöver detta är Sverige en av de största givarna av kärnstöd till de humanitära organisationer som nu är verksamma i och kring krisens Syrien. Exempelvis bidrog SE 2012 med 613 miljoner SEK till UNHCR i kärnstöd, vilket placerade oss på tredje plats storleksmässigt bland de bilaterala givarna till organisationen. Sverige har dessutom allokerat ytterligare 100 miljoner SEK, över två år, för MR- och demokratiprojekt.

Sett utifrån europeiskt perspektiv är Sverige och Tyskland fortfarande de primära destinationsländerna för asylsökande syrier i Europa. Sedan 1 januari 2012 har fler än 11 400 syrier ansökt om asyl i Sverige, och syrier är fortsatt den enskilt största gruppen asylsökande.

I takt med att situationen i Syrien har förvärrats och antalet syrier i grannländerna ökat dramatiskt, har frågan om EU:s möjligheter att ge stöd på längre sikt aktualiserats. Kommissionen har därför presenterat förslag (concept note) på utformningen av ett regionalt skyddsprogram i Irak, Jordanien och Libanon. Syftet med skyddsprogrammet ska vara att förbättra skyddskapaciteten i värdländerna och stärka skyddet av människor på flykt där genom att erbjuda varaktiga lösningar (de tre varaktiga lösningarna är återvändande, integration i värdlandet eller vidarebosättning i ett tredje land). Vidare ska programmet stödja en socioekonomisk utveckling i värdländerna som gynnar både människor på flykt och landets egen befolkning.

Svensk ståndpunkt

Det är angeläget att EU och medlemsländerna stöder det humanitära arbetet i regionen och visar solidaritet med de tredjeländer i närområdet som tar det största ansvaret för människor som tvingas lämna Syrien.

Både kortsiktiga och långsiktiga insatser behövs. Fokus bör ligga på kapacitetsuppbyggnad. Utveckling av ett regionalt skyddsprogram skulle kunna vara en plattform för samarbete och SE välkomnar därför initiativet med ett regionalt skyddsprogram. Det är helt centralt att olika insatser i regionen koordineras med varandra, och att en nära dialog inför etablerandet av ett regionalt skyddsprogram förs med UNHCR och att denna dialog fortsatt förs med UNHCR vid ett eventuellt genomförande av programmet.

Det är även viktigt att samtliga MS tillämpar det gemensamma regelverket och att de personer som kommer till EU och är i behov av internationellt skydd bereds detta.

21. Frågor som rör den fria rörligheten för personer

Skrivelse från Förenade kungarikets, Nederländernas, Österrikes och Tysklands inrikesministrar (Sr Billström)

= Information från ordförandeskapet

Syftet med behandlingen i rådet:

Informationspunkt

Dokument: Joint AT-NL-UK-DE letter to the Presidency on freedom of movement in Europé.

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Bakgrund

Frågan om fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjemedlemmar diskuteras i olika sammanhang och har, på initiativ av Förenade kungariket, Nederländerna, Österrike och Tyskland, nu satts på dagordningen för RIF-rådet i juni 2013.

I ett brev från april i år hänvisar ansvariga ministrar i dessa MS till ökade kostnader för skolgång, sjukvård, boende och försörjningsstöd i de MS som tar emot EU-medborgare och påpekar att det saknas effektiva sanktioner för att motarbeta missbruk.

22. Övriga frågor (Sr Billström)

a) (ev.) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om maximering av migrationens och rörlighetens utvecklingseffekter, EU:s bidrag till FN:s högnivådialog och nästa steg för breddande av kopplingen mellan utveckling och säkerhet

= Föredragning av kommissionen

Rubrik

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions: Maximising the Development Impact of Migration: The EU contribution for the UN High-level Dialogue and next steps towards broadening the development-migration nexus.

Syftet med behandlingen i rådet

Informationspunkt

Dokument

COM(2013) 292

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Bakgrund

Kommissionens meddelande inför FN:s högnivådialog om migration och utveckling antogs den 21 maj 2013. Dokumentet utgör grunden för EU:s gemensamma position under högnivådialogen. Dokumentet beskriver EU:s syn på, och erfarenheter kring, kopplingarna mellan migration och utveckling, särskilt frågan hur migrationens potential och positiva betydelse för utveckling kan maximeras.

b) Sveriges ordförandeskap i det globala forumet för migration och utveckling (GFMD)

= Information från Sverige

Syftet med behandlingen i rådet

Migrationsminister Tobias Billström kommer att göra en kort presentation för att informera om det svenska ordförandeskapet i det Globala Forumet för Migration och Utveckling (Global Forum for Migration and Development - GFMD).

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott:

Presentation av sr Tobias Billström och sr Gunilla Carlsson till Socialförsäkringsutskottet och Utrikesutskottet den 14 februari 2013.

Bakgrund

Sverige har ordförandeskapet i det Globala Forumet från 1 januari 2013 till juni 2014. De två kommande åren blir särskilt viktiga för det internationella arbetet med att främja synergier mellan migration och utveckling, i ljuset av högnivådialogen om migration och utvecklings som äger rum i Generalförsamlingen i oktober samt arbetet med att en ny utvecklingsdagordning post-2015.

c) Budapestprocessen

= Uppdatering från Ungern om den senaste händelseutvecklingen

Syftet med behandlingen i rådet

Information från Ungern om den senaste utvecklingen i Budapestprocessen.

Dokument

Istanbuldeklarationen (Istanbul ministerial declaration for a Silk Routes Partnership on Migration)

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Bakgrund

Turkiet och Ungern (ordförande respektive med-ordförande i Budapestprocessen) arrangerade den 19 april 2013 en ministerkonferens i Istanbul (den femte Budapestprocess-ministerkonferensen) i syfte att på politisk nivå etablera ett partnerskap på migrationsområdet med de s.k. Sidenvägsländerna (Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Irak, samt Iran – som observatör). Vid konferensen antogs en ministerdeklaration med prioriteringar för fördjupat samarbete (Istanbul Ministerial Declaration on a Silk Routes Partnership for Migration). Deklarationen spänner över hela asyl- och migrationsområdet. Deltagande i operativt samarbete i syfte att genomföra deklarationens målsättningar sker på frivillig basis.

Budapestprocessen initierades 1991, samlar 55 länder i och utanför EU och har sedan 2010 fokuserat på Sidenvägsregionen.
I anslutning till rådets möte:

GEMENSAMMA KOMMITTÉNS MÖTE PÅ MINISTERNIVÅ

1. Förvaltning av Schengensamarbetet (Sr Ask)

a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter [första behandlingen]

b) Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

= Lägesrapport

Se rådets dagordning, punkterna 17 och 18.

2. Greklands nationella handlingsplan för asylreform och migrationshantering (Sr Billström)

= Information från Grekland

Syftet med behandlingen i rådet

Informationspunkt

Dokument

Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden och information till Socialförsäkringsutskottet

Inför RIF-råden den 27 oktober 2011, den 8 mars 2012, den 7-8 juni och den 25-26 oktober 2012.

Bakgrund

Grekland presenterade hösten 2010 en nationell handlingsplan för asylreform och nationell migrationshantering vars syfte var att bygga upp en fungerande asylmyndighet, förbättra mottagningsvillkoren för asylsökande, samt implementera EU:s gemensamma regelverk på asylområdet. I oktober 2012 kom kommissionen och den grekiska regeringen överens om att den grekiska handlingsplanen från 2010 skulle revideras. Den reviderade handlingsplanen presenterades i januari 2013.

Den reviderade handlingsplanen lyfter fram följande målsättningar som prioriterade: en gränskontroll som lever upp till Schengenregelverket, ett effektivt mottagandesystem som sköts av statstjänstemän, en reformering av asylprocessen i linje med EU-regelverket och en hantering av balansen av anhängiggjorda asylärenden under 2013. Utgångspunkten är att den reviderande handlingsplanen ska vara ett levande dokument för att kunna möta nya utmaningar inom asylområdet.

Utöver finansiellt stöd från EU har det europeiska asylstödkontoret (EASO) bland annat genomfört omfattande stödinsatser i Grekland. Sverige har via EASO bidragit med experter från Migrationsverket som fokuserat på arbetet med den grekiska ärendebalansen samt det grekiska mottagningssystemet och förvaren. Hittills har de genomförda insatserna främst riktat in sig på kapacitetsbyggande (uppbyggande av lagstiftning samt en fungerande asylmyndighet).

Svensk ståndpunkt

Sverige anser att det är viktigt att Grekland fortsätter arbetet med implementering av handlingsplanen i syfte att uppfylla det gemensamma regelverket på asylområdet. Sverige anser vidare att det är av central betydelse att de olika stödinsatserna till Grekland koordineras väl och att det sker en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de utförda insatserna. Att alla tillgängliga EU-resurser tas tillvara och används på ett effektivt sätt är avgörande för implementering av handlingsplanen. Samtidigt som det är angeläget att EU gemensamt bidrar till att bygga upp kapaciteten i Grekland är det viktigt att understryka att varje enskild medlemsstat har en skyldighet att leva upp till EU:s regelverk.

3. Övriga frågor

a) (ev.) Tredje halvårsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets funktion (1 november 2012–30 april 2013) (Sr Ask)

= Föredragning och diskussion

Avsikten med behandlingen i rådet

Presentation av kommissionens tredje halvårsrapport om Schengenområdets funktion. Diskussion om relevanta Schengenfrågor.

Bakgrund

Som en reaktion på ett antal Schengenrelaterade incidenter under framför allt våren 2011 uppmanade Europeiska rådet i juni 2011 kommissionen att presentera lagförslag om en förstärkt Schengenutvärderingsmekanism samt förordade att även styrningen (governance) av Schengenrelaterade frågor borde stärkas.

För att stärka den politiska styrningen av Schengenfrågorna antogs rådsslutsatser vid rådet för rättsliga och inrikes frågor i mars 2012. Slutsatserna anger att rådet var sjätte månad – med början i juni 2012 – ska föra en debatt på ministernivå om relevanta Schengenfrågor. Debatten ska grundas på en rapport som tas fram av kommissionen inför varje diskussionstillfälle. Till rådsmötet den 6-7 juni 2013 presenteras kommissionens tredje rapport.

Svensk ståndpunkt

Sveriges ståndpunkt är preliminär i väntan på att rapporten publiceras och innehållet blir känt. Om rapporten har samma uppbyggnad som den föregående versionen avser regeringen:

välkomna rapporten eftersom den ska utgöra motor för den debatt om Schengenfrågor som ska hållas vid rådet,

framhålla att den fria rörligheten är en mycket stor framgång för EU. Samtidigt innebär rörligheten att bl.a. våra brottsbekämpande myndigheter ställs inför nya situationer. Dessa problem ska inte sopas under mattan utan vi måste gemensamt och kontinuerligt försöka hitta verktyg för att minska möjligheten för kriminella att utnyttja den fria rörligheten.

Se vidare i bifogad promemoria.

b) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag (Sr Ask, Sr Billström)

Avsikten med behandlingen i rådet

Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag.

Bakgrund

Ordförandeskapet har ännu inte meddelat något om dagordningspunktens innehåll.

c) Föredragning av Litauen om det tillträdande ordförandeskapets program (juli–december 2013) (Sr Ask, Sr Billström)

Avsikten med behandlingen i rådet

Information

Dokument: det tillträdande ordförandeskapets program har ännu inte presenterats.

Bakgrund

Det tillträdande ordförandeskapet Litauen kommer att presentera sitt program för perioden juli-december 2013.

____