PM till RD 2

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2743 Till p. 2 (Ekofin Budget)

Till p. 2 (Ekofin Budget)
PM till Riksdagen
Fi2007/5330

2007-06-29

Finansdepartementet

Budgetavdelningen
EU-budgetenheten

EU-nämnden

Inför Ekofinrådet den 13 juli 2007
Rådets första läsning av EU:s budget för 2007
EU:s budgetprocess

Kommissionen (KOM) fattade beslut om sitt budgetförslag för 2007 den 2 maj i år.
Förslaget har behandlats av budgetkommittén som har nått en uppgörelse med kvalificerad majoritet. Uppgörelsen kommer att behandlas av Coreper den 5 juli.
Den 13 juli genomför Ekofin rådets första läsning av KOM:s förslag. I samband med Ekofinmötet sker ett förlikningsmöte med Europaparlamentet.
Den 25 oktober genomför Europaparlamentet (EP) sin första läsning av rådets förslag.
Den 23 november genomför Ekofin rådets andra läsning av budgetförslaget.
EP genomför sin andra läsning av budgeten den 13 december och fastställer därmed budgeten för 2008.
KOM:s preliminära budgetutkast för 2008
Kommissionen fattade den 2 maj beslut om sitt preliminära budgetutkast för 2008. Utkastet presenterades vid Ekofinrådet den 8 maj.

Budgeten för 2008 är den andra inom ramen för den fleråriga budgetramen som sträcker sig över perioden 2007-2013.

Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen i budgeten för 2008 ska öka med 2,6 miljarder euro till totalt 129,2 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 2 % jämfört med budgeten för 2007. Betalningsanslagen föreslås öka med 6,1 miljarder euro till totalt 121,6 miljarder euro, vilket motsvara en ökning med 5,3 % jämfört med budgeten för 2007. Betalningsanslagen motsvarar preliminärt 0,97 % av medlemsstaternas BNI, vilket kan jämföras med 0,99 % i 2007 års budget.

KOM:s förslag avseende betalningsanslagen år 2008 innebära att den svenska EU-avgiften beräknas till ca 30 miljarder kronor vilket är drygt 1 miljard lägre jämfört med de beräknade 31,4 miljarder kronor som redovisades i 2007 års ekonomiska vårproposition.
Rådets kompromiss
Kompromissförslaget innebär en minskning gentemot KOMs förslag med 716 miljoner euro för åtaganden och 2 123 miljoner euro för betalningarna. Det innebär att den svenska EU-avgiften blir drygt 500 miljoner kronor lägre än EU-avgiften beräknad på KOM:s förslag.

Förändringarna i relation till KOM:s förslag ser översiktligt ut på följande sätt:

Rubrik 1a: Åtagandena dras ned med 266 meuro och betalningarna med 548 meuro. Åtagandena minskar framför allt i syfte att skapa tillräcklig marginal för framför allt kommande utgifter för Galileo.

Rubrik 1b: Betalningarna dras ned med 498 meuro främst för social- och regionalfond för perioden 2000-2006.

Rubrik 2: Åtagandena och betalningarna dras ned med 553 meuro vardera. Största neddragningarna görs på interventionsstöden.

Rubrik 3a och 3b: Åtagandena minskar med 19 meuro och betalningarna 64 meuro.

Rubrik 4: Åtagandena ökar med 217 meuro pga. medel avsätts i reserv för kommande insatser i Palestina och Kosovo. Betalningarna minskar med 364 meuro vilket i huvudsak är en teknisk justering.

Rubrik 5: Åtagandena och betalningarna sänks med 96 meuro genom minskad ökning på samtliga institutioner.

Kommissionens förslag 2008
Besparingar i rådets kompromissförslag jämfört med KOM-förslaget

Rubrik
(miljoner euro)
Åtaganden
% jfr 07
Betalningar
% jfr 07
Åtagande
Betalningar
1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (forskning)
10 270

+9,6%

9 539

+35,4%

-266
-548
1b. Ökad sammanhållning för tillväxt och sysselsättning (struktur-fonder)
46 878

+3,1%
40 623

+7,5%

-498
2. Bevarande och förvaltning av naturresurser (jordbruk)

56 276

0,0%

54 770

+0,1%
-553
-553
3a. Frihet, säkerhet och rättvisa (asyl, polis)
691

+10,8%
496

+4,8%
-4
-18
3b. Annan inre politik (smittskydd)
597
-7,8%
693
-4,8%

-15
-45
4. EU som global partner
6 911
+1,5%
7 917
+7,7%
+218
-364
5. Administration
7 336
+5,7%
7 336
+5,7%
-96
-96
6. Kompensationer
207
-53,5%
207
-53,5%

Totalt
129 166
+2,0%
121 581
+5,3%
-716
(+1,5% ökning jfr med 07)
-2 123
(+3,4% ökning jfr med 07)
Budgetramen
131 487

129 481

Marginal till budgetramen
3 137

8 216

3 853

% av BNI
1,03%

0,97%

1,02%
0,95%