RIF Rådspm EUs narkotikahandlingsplan 2013-2016, dp 11

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA237

Rådspromemoria

2013-05-24

Socialdepartementet

Enheten för familj och sociala tjänster

Rådet för rättsliga och inrikes frågors möte (RIF) den 6-7 juni 2013

Dagordningspunkt 11

Rubrik: EU:s handlingsplan mot narkotika 2013-2016

Dokument: 5418/3/13 REV 3 CORDROGUE 5 SAN 18 ENFOPOL 12 RELEX 42 (bifogas)

Tidigare dokument: 17547/12 JAI 901 CORDROGUE 101 SAN 324 JAIEX 124

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

-

Bakgrund

I december 2012 antog rådet EU:s narkotikastrategi för perioden 2013-2020. Strategins syfte är att bidra till en minskning av efterfrågan av och en minskning av utbudet av narkotika inom EU.

Strategin ska kompletteras med två handlingsplaner. Den nu aktuella gäller för perioden 2013 till och med 2016. En ny handlingsplan för perioden 2017 – 2020 kommer att tas fram på basis av en extern halvtidsutvärdering.

Rådet föreslås att vid sitt möte den 6-7 juni 2013 anta utkastet till narkotikahandlingsplan.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Art. 168, Fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF).

Beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, artikel

294 FEUF. Förfarandet innebär att både rådets och Europaparlamentets godkännande krävs för att förslaget ska antas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Svensk ståndpunkt

Sverige stödjer förslaget till EU:s handlingsplan mot narkotika för perioden 2013-2016.

Narkotikafrågan är global till sin natur och det är viktigt för Sverige att vi har en gemensam strategi och ett gemensamt nätverk inom EU mot narkotika.

Europaparlamentets inställning

Är inte känd.

Förslaget

Handlingsplanen anger insatser för att genomföra narkotikastrategins mål. Förutom de båda målen att minska både utbud och efterfrågan av narkotika innehåller också strategin och handlingsplanen tre tvärsektoriella teman. Dessa är samordning, internationell samordning samt information, forskning, uppföljning och utvärdering.

Det stora mervärdet för svenskt vidkommande är att samarbetet mellan medlemsländerna kommer att utvecklas framförallt på kontrollsidan. Bland annat kommer vidareutbildningen av polis- och tulltjänstemän att förstärkas när det gäller bekämpning av produktion och illegal handel av narkotika, framförallt när det gäller att förhindra att nya kommunikationsteknologier används, att utveckla metoder för konfiskering, att bekämpa penningtvätt och att upptäcka illegala laboratorier. Vidare kommer underrättelseverksamheten att förbättras för att underlätta bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Handlingsplanen har ingen effekt på svensk lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser

Handlingsplanen har inga ekonomiska konsekvenser.

Övrigt

-