RIF, Rådspm insolvensförordningen, dp 6

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA236

Rådspromemoria

2013-05-22

Justitiedepartementet

Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2)

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6 och 7 juni 2013

Dagordningspunkt 6

Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

Dokument: ORDF:s underlagsdokument till CRP/RIF 9520/13 JUSTCIV 120 EJUSTICE 42 CODEC 1062.

Tidigare dokument: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden, KOM 2012 (744) slutlig

Fakta-PM Justitiedepartementet 2012/13:FPM59

Inte tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden.

Tidigare information till civilutskottet 2013-02-21.
Bakgrund
Kommissionen lade i december 2012 fram ett förslag till ändringar i EU:s insolvensförordning (insolvensförordningen). Syftet med förslaget är att anpassa insolvensförordningen för att möta behovet av ett modernt och företagsvänligt klimat och att effektivisera hanteringen av insolvensförfaranden med gränsöverskridande inslag. Förslagets inriktning har påverkats av den ekonomiska krisen och gäldenärers möjlighet till ekonomisk återhämtning är i fokus. Förslaget förespråkar vad som kan kallas en andra-chans-kultur för gäldenärer. Förslaget har sedan det lades fram förhandlats på tjänstemannanivå i rådet och första genomgången av förslaget har nyligen avslutats.
Förslaget utgör en av nyckelåtgärderna i den andra inremarknadsakten (SMA II), vilket bl.a. innebär att det finns ett politiskt åtagande att bedriva förhandlingsarbetet med viss skyndsamhet.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Kommissionen har som rättslig grund angett artikel 81(2) i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) som behandlar förutsättningarna för rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder.

Förordningen ska antas i enlighet med ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket innebär att Europaparlamentet och rådet gemensamt på förslag av kommissionen antar rättsakten. Beslut fattas i rådet med kvalificerad majoritet.
Förslaget
KOM:s förslag till ändringar i insolvensförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om att vidga förordningens tillämpningsområde, tydligare regler om behörighet att inleda insolvensförfaranden, bestämmelser om att medlemsstaterna ska inrätta nationella insolvensregister som ska sammankopplas på EU-nivå och finnas tillgängliga via den europeiska e-juridikportalen samt bestämmelser för att förbättra samordningen av flera samtidigt pågående insolvensförfaranden, bl.a. insolvensförfaranden avseende företag i en koncern. För en närmare beskrivning förslaget hänvisas till faktapromemoria 2012/13:FPM 59.
Europaparlamentets inställning
Det är ännu inte känt vilken inställning institutionerna har till kommissionens förslag och Europaparlamentet har ännu inte avgett något formellt yttrande över förslaget.

Syftet med behandlingen vid RIF-rådet
Vid RIF-rådet ska hållas en riktlinjedebatt. Ordförandeskapet har lagt fram ett förslag till politiska riktlinjer för det fortsatta arbetet med förordningen och efterfrågar ministrarnas stöd för dessa.

I en första riktlinje (a) uppmanas rådet att bekräfta sitt åtagande att fortsätta att arbeta för en lämplig utvidgning av tillämpningsområdet för insolvensförordningen, så att förordningen ska komma att omfatta relevanta nationella förfaranden som syftar till att ge företag med tillfälliga ekonomiska svårigheter en andra chans. I en andra riktlinje (b) uppmanas rådet att bekräfta fortsatt användning av begreppet COMI (centre of main interest), som klargörs i förslaget, i förordningen för att avgöra vilken medlemsstat som har behörighet att inleda insolvensförfaranden med gränsöverskridande inslag. Detta med förbehåll för granskning av eventuella ytterligare och proportionerliga åtgärder som kan bidra till att förhindra illojal forum shopping. I en tredje riktlinje (c) uppmanas rådet att principiellt godkänna att medlemsstaterna ska inrätta nationella insolvensregister och att dessa register ska sammankopplas och göras tillgängliga via den europeiska e-juridikportalen så snart det är praktiskt möjligt. I en fjärde riktlinje (d) uppmanas rådet att bekräfta sitt åtagande att arbeta för att utveckla de nödvändiga bestämmelser som syftar till att förbättra samordningen av insolvensförfaranden för företag i en koncern.
Svensk ståndpunkt
Sverige bör godta det förslag till riktlinjer (a-d) som tagits fram av ordförandeskapet.

Allmänt
Sverige välkomnar förslagets övergripande målsättning att främja tillämpningen av insolvensförordningen och att bidra till en väl fungerande inre marknad samt att förordningen utformas med sikte på att ge företag och privatpersoner med tillfälliga ekonomiska svårigheter en andra chans.

(a) Tillämpningsområdet
Sverige är positiv till att tillämpningsområdet för förordningen vidgas, så att fler nationella förfaranden, bl.a. skuldsaneringsförfaranden för fysiska personer, omfattas av förordningen. Sverige är emellertid mån om att det utvidgade tillämpningsområdet blir förutsebart och också tydligt avgränsat i förordningen.

(b) Behörighet att inleda insolvensförfaranden
Sverige är positivt till att begreppet COMI alltjämt ska finnas kvar i förordningen och att befintliga bestämmelser om domsrätt förtydligas. Genom förtydligande av förordningens behörighetsregler ökar förutsebarheten för privatpersoner och företag. Tydligare behörighetsregler bedöms även kunna motverka illojal forum shopping.

(c) Insolvensregister
Sverige är positivt till bestämmelserna i förslaget om att medlemsstaterna ska inrätta nationella insolvensregister som ska sammankopplas på EU-nivå och finnas tillgängliga via den europeiska e-juridikportalen, eftersom detta kan underlätta för borgenärer att bevaka sin rätt samt göra det lättare för domstolar och förvaltare att samarbeta.

(d) Koncerner
Sverige är positivt till att i förordningen ändra befintliga bestämmelser och införa nya bestämmelser som syftar till förbättrad samordning mellan samtidigt pågående insolvensförfaranden avseende företag i en koncern.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Förslaget kommer huvudsakligen att påverka insolvensförordningen (som gäller som lag i Sverige) och lagen med kompletterande bestämmelser till denna. Härutöver bedöms förslaget inte få några större effekter på andra svenska processuella och materiella regler. Det kan emellertid inte uteslutas att förslaget i någon mån kan komma att påverka regler i konkurslagen, lagen om företagsrekonstruktion och skuldsaneringslagen. För en närmare beskrivning av gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa hänvisas till faktapromemoria 2012/13:FPM 59.
Ekonomiska konsekvenser
Den del av förslaget som innebär att medlemsstaterna ska inrätta nationella elektroniska insolvensregister kommer sannolikt att innebära vissa merkostnader för medlemsstaternas myndigheter. Det är i nuläget för tidigt att med säkerhet bedöma om de slutliga ekonomiska effekterna av förslaget kan hanteras inom befintliga nationella ekonomiska ramar. Ekonomiska konsekvenser till följd av förslaget bedöms emellertid kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar för EU-budgeten. För en närmare beskrivning förslagets ekonomiska effekter hänvisas till faktapromemoria 2012/13:FPM 59.
Övrigt
Kommissionens förslag har remitterats till berörda svenska myndigheter, organisationer och enskilda. Remisstiden gick ut den 1 mars 2013.