RIF, Rådspromemoria - SEFI, dp 4

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA40E

Rådspromemoria

2013-05-24

Justitiedepartementet

Straffrättsenheten

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6–7 juni 2013
Dagordningspunkt 4
Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (första läsning)

Syftet med behandlingen: Att nå en överenskommelse om allmän inriktning.

Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: KOM 2102(363) slutlig
Fakta-PM Justitiedepartementet 2011/12:FPM181

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Information om förslaget har under hösten 2012 lämnats till EU-nämnden den 5 oktober inför EKOFIN-rådet den 9 oktober, den 19 oktober inför RIF-rådet den 25 och 26 oktober och den 30 november inför RIF-rådet den 6 och 7 december.

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Information har lämnats till Justitieutskottet vid tre tillfällen under hösten 2012 och senast den 14 februari 2013 till Justitieutskottets EU-grupp. Den 25 april hölls överläggning med Justitieutskottet.
Bakgrund
Den 11 juli 2012 presenterade kommissionen det nu aktuella förslaget till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen, som föreslås ersätta 1995 års konvention om skydd av EU:s finansiella intressen (bedrägerikonventionen) och dess tre protokoll.
Rättslig grund och beslutsförfarande
KOM:s förslag grundar sig på artikel 325.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). IE-ORDF ändrade i dok. 6284/13 från den 11 februari 2013 den rättsliga grunden till artikel 83.2, och direktivtexten har i efterföljande versioner på olika sätt anpassats till den nya rättsliga grunden. Som framgår av fotnot 1 till den senaste versionen, dok. 9421/13 från den 13 maj 2013, vidhåller KOM med stöd från ett fåtal MS att artikel 325.4 är korrekt rättslig grund.

Oavsett vilken rättslig grund som väljs ska direktivet antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket innebär att rådet beslutar med kvalificerad majoritet och att Europaparlamentet är medbeslutande.
Svensk ståndpunkt
Sverige välkomnar en översyn av möjligheterna att mer effektivt be-kämpa brott mot EU:s finansiella intressen. En viss tillnärmning av re-gleringen på det straffrättsliga området kan bidra till ökad kunskap och ökat förtroende för andra medlemsstaters straffrättsliga system. Detta kan i sin tur bidra till ökad effektivitet när det gäller att bekämpa brott mot unionens finansiella intressen.

Direktivet har under förhandlingarna utvecklats i en för Sverige positiv riktning, och den aktuella lydelsen kan godtas i sin helhet.

Det är särskilt välkommet att artikel 83.2 nu anges som rättslig grund istället för artikel 325.4.

Vidare välkomnas bl.a. utvecklingen av bestämmelserna om påföljd och preskription. I det ursprungliga förslaget var bestämmelserna problematiska bl.a. eftersom de reglerade av mimimistraff och preskriptionsbrytande åtgärder.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentets ståndpunkt är ännu inte känd.
Förslaget
Förslaget innehåller regler om bland annat brottsdefinitioner avseende bedrägerier och bedrägerirelaterad brottslighet (penningtvätt, korruption och förskingring) som riktar sig mot EU:s finansiella intressen. Vidare innehåller förslaget minimiregler om påföljdsnivåer vid allvarligare brott enligt direktivet samt regler om jurisdiktion och preskription.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Svensk rätt torde i allt väsentligt leva upp till de krav direktivet kan förväntas komma att ställa men ett visst lagstiftningsbehov kan inte uteslutas.

Ekonomiska konsekvenser
Det är inte möjligt att i nuläget närmare bedöma eventuella budgetära konsekvenser. Utgångspunkten är dock att eventuella sådana konsekvenser, såväl nationella som inom EU, ska finansieras inom befintlig budgetram.

Kommissionen anser att förslaget inte påverkar EU:s budget.
Övrigt