RIF_Radspm_Bryssel_II_dp_5

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E8E

Rådspromemoria

2017-05-29

Justitiedepartementet

Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 juni 2017

Dagordningspunkt: 5

Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)

Dokument: 9317/17 JUSTCIV 113 Riktlinjedebatt om förslaget till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) preliminärt

Tidigare dokument:

-Fakta-PM 2015/16:FPM116 Ny Bryssel II-förordning

-KOM (2016) 411 Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Information har lämnats till civilutskottet den 15 september 2016. Överläggning har hållits med civilutskottet den 14 februari 2017.

Bakgrund

Förslaget till en omarbetad Bryssel II-förordning lades fram av kommissionen den 30 juni 2016. Den andra läsningen av förslaget är påbörjad i rådsarbetsgruppen. Förslaget har inte tidigare behandlats på något rådsmöte för rättsliga- och inrikes frågor och ska nu tas upp för riktlinjedebatt.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 81.1 och 81.3 i fördraget om EU:s funktionssätt. Förordningen ska antas i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, vilket innebär att rådet beslutar med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen anser att det är centralt att barn har rätt att komma till tals och att deras vilja beaktas, utifrån ålder och mognad, i frågor som rör dem. Det är dock viktigt att förordningens reglering av frågan ges en sådan utformning att medlemsstaterna får utrymme att bestämma under vilka närmare förutsättningar och på vilket sätt ett barns åsikter ska inhämtas. Det är t.ex. viktigt att barnets åsikt hämtas in på ett sätt som tar hänsyn till barnets förutsättningar och som innebär att barnet inte försätts i en situation där han eller hon tvingas ta ställning i konflikten mellan föräldrarna. Regeringen bedömer att dessa målsättningar beaktas i ordförandeskapets förslag och att Sverige därför bör kunna acceptera förslaget.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har ännu inte avgett yttrande.

Förslaget

Rådet inbjuds att bekräfta att:

det ska införas en bestämmelse i Bryssel II-förordningen om barns rätt att komma till tals i sådana förfaranden om föräldraansvar som täcks av Bryssel II-förordningen, inklusive förfaranden för att återföra ett olovligt bortfört barn

2 (3)

en sådan artikel som ett minimum ska inspireras av artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Vidare inbjuds Rådet att enas om att:

rådsarbetsgruppen i sitt fortsatta arbete särskilt ska överväga huruvida det förhållandet att ett barn inte har fått komma till tals ska utgöra en grund för att vägra att erkänna eller verkställa ett avgörande och, om en sådan vägransgrund bedöms lämplig, överväga under vilka villkor en sådan grund ska kunna åberopas och hur den närmare ska utformas

medlemsstaterna är fria att i den nationella regleringen gå längre än i Bryssel II-förordningen, förutsatt att den miniminivå som ska införas i förordningen respekteras

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Barn ska enligt det förslag som ska behandlas vid riktlinjedebatten ha rätt att komma till tals i sådana förfaranden om föräldraansvar som täcks av Bryssel II-förordningen, inklusive förfaranden för att återföra ett olovligt bortfört barn. Bryssel II-förordningens definition av föräldraansvar innefattar bland annat frågor om vårdnad, boende och umgänge men även frågor om förmynderskap, godmanskap, placering på familjehem och tvångsomhändertagande.

Ett flertal svenska författningar innehåller bestämmelser med koppling till Bryssel II-förordningen. Sverige har liksom samtliga övriga medlemsstater tillträtt barnkonventionen som, enligt förslaget, förordningens bestämmelse som ett minimum ska inspireras av.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella budgetära konsekvenser till följd av förslaget bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar för både statens budget och EU- budgeten.

3 (3)