RIF_radspm_interoperabilitet_dp_22_a

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E91

Rådspromemoria

2017-05-29

Justitiedepartementet

Polisenheten

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 juni 2017

Dagordningspunkt 22

Rubrik: Informationssystem och interoperabilitet

a)Utkast till rådsslutsatser om förbättrat informationsutbyte och säkrad interoperabilitet mellan EU-informationssystem = Antagande

Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: Faktapromemoria 2015/15:FPM78, Högnivåexpertgruppens slutrapport 8434/1/17 REV 1, utkast till rådsslutsatser 9132/1/17

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: den 15 april 2016

Tidigare behandlad vid information till JuU: den 14 april 2016.

Bakgrund

Efter terrordåden i Paris och Bryssel publicerade kommissionen den 6 april 2016 meddelandet om Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, KOM(2016) 205. Meddelandet beskrev bristerna hos de EU- gemensamma informationssystemen på området för gränskontroll, migrationshantering och brottsbekämpning och behandlade övergripande hur systemen bättre skulle kunna stödja skyddet av de yttre gränserna och den inre säkerheten. Ökad enhetlighet i informationshanteringen och effektivt utnyttjande av redan existerande information och system är

nyckelåtgärder för att skydda den inre säkerheten. Samtidigt kan glapp mellan systemen behöva åtgärdas. Som alltid ska hänsyn tas till både effektivitet, integritet och kostnadsaspekter. Som en av de åtgärder som föreslogs i meddelandet inrättade kommissionen en rådgivande expertgrupp med deltagande på hög nivå från medlemsstaterna, berörda EU-organ och - myndigheter. Högnivåexpertgruppen har diskuterat rättsliga, tekniska och operativa aspekter på olika lösningar för att uppnå en effektivare informationshantering och ökad interoperabilitet mellan de gemensamma informationssystemen. Gruppens slutrapport publicerades den 11 maj 2017. Rapporten omfattar ett 50-tal motiverade rekommendationer om det fortsatta arbetet. Ordförandeskapet har tagit fram ett förslag till rådsslutsatser som täcker alla rekommendationerna. Slutsatserna ska antas vid RIF-rådsmötet den 8-9 juni 2017.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Rådsslutsatserna kräver ingen rättslig grund och beslutas med enhällighet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige ska välkomna högnivåexpertgruppens rapport och stödja ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser.

Regeringen anser att skyddet av den personliga integriteten, som det slås fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, måste respekteras. Integritets- och dataskyddsfrågorna är centrala och styrande i all diskussion som rör informationshantering. Modern teknik kan lösa många av de utmaningar som ställs upp av lagstiftningen för att säkerställa balansen mellan effektivitet och integritetsskydd. Tekniken måste klara mycket högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet. Regeringen kommer att bevaka dessa frågor, liksom upprätthållandet av behovs-, proportionalitets- och ändamålsprinciperna, nogsamt i den fortsatta diskussionen.

Det är angeläget att arbetet förs vidare och resulterar i relevanta lagstiftningsförslag och Sverige bör stödja förslaget att uppmana kommissionen att förbereda sådana. Det är också viktigt att rådet följer upp och vägleder det fortsatta arbetet. I arbetet måste man ta hänsyn till att nya förslag skulle kunna resultera i omfattande och kostsamma åtgärder i medlemsstaterna för att genomföra lösningar i deras it-miljöer, som ofta har betydande inslag av äldre teknik (arvet). Förslag till beslut måste därför

2 (5)

bygga på noggranna analyser av både kostnader på medlemstatsnivå och för EU-budgeten samt annan påverkan på medlemsstaterna.

Europaparlamentets inställning

-

Förslaget

Rådsslutsatserna innehåller uppmaningar till alla berörda parter att vidta olika åtgärder för att föra arbetet med en effektivare informationshantering och ökad interoperabilitet vidare.

Ett antal åtgärder syftar till förbättringar i existerande system inom ramen för gällande lagstiftning. De avser exempelvis att införa beslutade system fullt ut och att använda dem bättre, att gemensamt arbeta för att förbättra kvaliteten på informationen i systemen och för att genomföra möjliga tekniska och verksamhetmässiga förbättringar.

Slutsatserna innehåller ett gemensamt åtagande att snabbt försöka uppnå överenskommelser om att inrätta nya eller förbättra existerande system som just nu förhandlas, nämligen in- och utresesystemet (EES), systemet för reseinformation och inresetillstånd (ETIAS), förbättringar av Schengens informationssystem (SIS) och av systemet för asylsökandes fingeravtryck (EURODAC).

Kommissionen uppmanas att (till början av 2018) undersöka behovet av och möjligheten att systematiskt registrera passager över yttre gräns även avseende de kategorier som inte omfattas av EES (dvs. EU-medborgare, innehavare av långtidsviseringar och uppehållstillstånd) samt undersöka möjligheterna till förbättrad hantering av träffar som sker i SIS. Kommissionen uppmanas också att genomföra en förstudie angående central lagring av långtidsviseringar, uppehållstillstånd och uppehållskort.

Som en horisontell åtgärd uppmanas kommissionen att undersöka möjligheterna att uppnå enklare, enhetligare, effektivare och mer behovsanpassade förfaranden för tillgång till information i de olika systemen för behöriga brottsbekämpande myndigheter. Förslag till ett nödvändigt ramverk för en sådan förenklad tillgång i överensstämmelse med dataskyddsprinciperna ska presenteras för diskussion i rådet senast första kvartalet 2018.

3 (5)

När det gäller övergripande åtgärder för interoperabilitet mellan de gemensamma EU-systemen uppmanas kommissionen, i samarbete med EU:s it-myndighet (eu-LISA), dataskyddsombudsmannen (EDPS), myndigheten för grundläggande fri- och rättigheter (FRA) och andra berörda aktörer samt i full överensstämmelse med stadgans krav på grundläggande fri-och rättigheter och dataskydd, att

arbeta för en europeisk sökportal för de EU-gemensamma registren och att undersöka i vilken utsträckning en sådan portal även kan möjliggöra sökning av information i Europols och Interpols register,

undersöka framtida införande av en gemensam matchningstjänst för alla typer av biometriska uppgifter i de olika systemen, inklusive en flaggningsfunktion som visar om samma uppgifter förekommer i andra system samt

undersöka framtida införande av en gemensam identitetsdatabas för alfanumeriska (icke-biometriska uppgifter) och

vid behov lägga fram lagstiftningsförslag tidigt under 2018 för genomförande av dessa åtgärder 2020.

Slutsatserna innehåller också uppmaningar att förbättra importkontrollsystemet och undersöka möjligheterna till ökad interoperabilitet mellan gränssäkerhets- och tullsystemen samt att utveckla hållbara lösningar för framtida utbyte av information mellan rättsliga myndigheter genom en redan existerande gemensam plattform, e-CODEX.

Rådet deklarerar också att man avser att följa upp de fortsatta diskussionerna om informationsutbyte och interoperabilitet genom ett utpekat, horisontellt forum som ska stå under strategisk vägledning av den operativa kommittén för inre säkerhet (COSI).

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Inte tillämpligt eftersom förslaget inte innehåller några lagstiftningsförslag. Kommande förslag till ny eller förändrad lagstiftning kommer att behandlas inom ramen för ordinarie lagstiftningsförfarande. Det är inte möjligt att bedöma hur stora förändringar som kan bli nödvändiga.

4 (5)

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innehåller inte några lagstiftningsförslag. De åtgärder som kan bli följden av kommande lagförslag kan innebära kostnader för både statens budget och EU-budgeten. Sverige kommer att verka för att kommande förslag finansieras genom omprioriteringar inom EU:s budgetram. De kostnader som kan uppstå för statens budget förväntas kunna hanteras inom givna ramar.

Fackuttryck

Interoperabilitet: Förmåga och möjlighet hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.

5 (5)