RIF_radspm_interoperabilitet_dp_22_c

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E92

Rådspromemoria

2017-05-29

Justitiedepartementet

Polisenheten

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 juni 2017

Dagordningspunkt 22 c

Rubrik: Utkast till rådsslutsatser om rekommendationer gällande säkerhetsrelaterade kontroller vid irreguljär migration - antagande

Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: 9039/1/17 COSI 95 ASIM 46 ENFOPOL 222

SIRIS 80 DAPIX 174 CT 40 JAI 405 COMIX 333

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Bakgrund

Vid informellt ministermöte (rättsliga och inrikes frågor) i Valetta den 26-27 januari uppdrog ministrarna åt den operativa kommittén för inre säkerhet (COSI) att diskutera om det bör finnas en gemensam syn kring säkerhetsrelaterade kontroller vid irreguljär migration. Vid COSI:s möte den 16 maj presenterade ordförandeskapet ett utkast till rådsslutsatser på temat, vilket vann generellt stöd bland medlemsstaterna. Utkastet kommer att revideras ytterligare efter fortsatta möten på tjänstemannanivå, men ordförandeskapets målsättning är att slutsatserna ska antas av RIF-rådet den 8-9 juni.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Rådsslutsatserna kräver ingen rättslig grund och beslutas med enhällighet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige stödjer rådsslutsatserna, i syfte att såväl värna ett fungerande migrations- och asylsystem som bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Bestämmelserna i EU:s gränskodex1 gäller, oavsett om en person passerar gränsen reguljärt (vid ett gränsövergångsställe) eller irreguljärt (t.ex. försöker resa in utan att passera ett gränsövergångsställe). Regeringen välkomnar också rekommendationen att medlemsstaterna därutöver i samband med irreguljär migration och i enlighet med gällande lagstiftning ska göra slagningar i relevanta databaser i syfte att upprätthålla lag, ordning och inre säkerhet.

Europaparlamentets inställning

-

Förslaget

Rådet föreslås anta slutsatserna om rekommendationer gällande säkerhetsrelaterade kontroller vid irreguljär migration. Slutsatserna rekommenderar medlemsstaterna att när man upptäcker irreguljära migranter genomföra slagningar i olika databaser, inklusive bland annat Schengens informationssystem och vissa av Interpols informationssystem. Rekommendationerna är inte rättsligt bindande.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Bestämmelser om gränskontroll vid yttre gräns finns i EU:s gränskodex, som anger att den som passerar en yttre gräns, oavsett var, ska genomgå en in- eller utresekontroll. Gränskodexen anger att såväl personer som åtnjuter fri rörlighet som de som inte gör detta i regel ska underkastas vissa databasslagningar. Slagningar i detta syfte ska göras i SIS och andra relevanta EU-databaser och får göras i nationella databaser och Interpols databaser.

Bestämmelser om kontroll av vistelse inne i landet finns i 9 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716). Här anges att en utlänning som vistas i

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

2 (3)

Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Kontroll får vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

Rådsslutsatserna är dock inte rättsligt bindande och har därför ingen effekt på svenska regler.

Ekonomiska konsekvenser

Rådsslutsatser är inte rättsligt bindande och får därför inga budgetära konsekvenser för statens budget eller för EU-budgeten.

Övrigt

-

3 (3)