Sysselsättning, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D3FD2

Kommenterad dagordning

2020-06-03

Arbetsmarknadsdepartementet

I.Informellt videomöte (sysselsättning och socialpolitik) den 9 juni 2020

Kommenterad dagordning

1.Återhämtningspaketet: bidrag på nationell och EU-nivå för att göra sysselsättnings- och socialpolitiken mer robust och arbetsmarknaderna mer motståndskraftiga i syfte att besegra konsekvenserna av den nuvarande krisen

Vilken typ av behandling förväntas:

Diskussionspunkt. Meningsutbyte.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Åsa Lindhagen

Dokument:

WK 5425/2020

Förslagets innehåll:

Som stöd för diskussionen har det kroatiska ordförandeskapet presenterat ett diskussionsunderlag. Mot bakgrund av återhämtningsarbetet inom EU och med anledning av covid-19-krisens allvarliga konsekvenser har

ordförandeskapet identifierat möjliga utmaningar och möjligheter på tre områden; flexibla arbetsformer, vidareutbildning och fortbildning samt jämställdhet.

I fråga om flexibla arbetsformer konstateras att krisen haft en stor och direkt påverkan på hur arbete organiseras. Användningen av teknik liksom distansarbete har ökat och nya skyddskrav etablerats. Det föränderliga arbetslivet behöver därför ses i en ny kontext menar ordförandeskapet och betonar vikten av att hitta lösningar för tiden efter covid-19 som tar tillvara på möjligheterna samtidigt som riskerna minimineras.

Vidare uppmärksammas att krisen, utöver redan befintliga stora kompetensutmaningar, kommer ställa nya omfattande krav på vidareutbildning och fortbildning. Kompetenskraven förändras, och vikten av digitala färdigheter har med krisen blivit tydligare. Följaktligen konstateras att färdigheter behövs för att stödja den omedelbara återhämtningen och en nödvändighet för den digitala och gröna omställningen.

När det kommer till jämställdhet uppmärksammas att kvinnor stått i främsta ledet i kampen mot covid-19. Vidare konstateras att män och kvinnor påverkats olika av krisen, vilket riskerar att förvärra bland annat ojämlik fördelning av vårdansvar och lönegapet. Detta motiverar åtgärder för ökad jämställdhet.

Med utgångspunkt i ovan bjuder ordförandeskapet in till en diskussion om hur nationell sysselsättnings- och socialpolitik kan göras mer robust och arbetsmarknaderna mer motståndskraftiga för att besegra krisens konsekvenser.

Mer specifikt ställs tre frågor som motsvarar de tre områdena. Den första frågan handlar om huruvida medlemsstaterna anser det vara gynnsamt att fortsätta med flexibla arbetsformer som utvecklats under krisen. Under den andra frågan vill ordförandeskapet veta om nationella planer för vidareutbildning och fortbildning. Den sista frågan handlar om hur medlemsstaterna arbetar med att främja jämställdhet, särskilt i relation till svaga grupper.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar diskussionen.

2 (6)

När det kommer till frågan om flexibla arbetsformer avser regeringen lyfta vikten av att kunna möta framtidens arbetsliv som bland annat innefattar digitalisering och delningsekonomi samt att jämställdhet måste vara en integrerad del i arbetet. I sammanhanget avser regeringen lyfta vikten av en hög skyddsnivå för arbetsmiljö och den sociala dialogen.

I fråga om vidareutbildning och fortbildning avser regeringen lyfta omfördelning av medel inom det nationella socialfondsprogrammet för perioden 2014–2020 för att möjliggöra en satsning på kompetensutveckling för anställda i näringslivet som har blivit varslade eller korttidspermitterade samt stöd som ges av de svenska omställningsorganisationerna. Regeringen avser också att lyfta vikten av att tillgången till utbildning för arbetskraften behöver vara god framför allt inom det reguljära utbildningssystemet för att underlätta omställning.

Vad gäller jämställdhetsfrågan, avser regeringen i huvudsak att lyfta följande. Virusutbrottet och dess konsekvenser kan öka förekomsten av mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Barn riskerar även att drabbas särskilt hårt. Därför har det varit prioriterat för regeringen att öka stödet till ideella organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och barn i utsatthet samt att ha en tät dialog med det civila samhället. Därtill har det varit viktigt för regeringen att stärka Sveriges kommuner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor genom stora generella tillskott till kommunsektorn samt ett särskilt uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten. Regeringen ser att ett jämställdhetsperspektiv är centralt i det fortsatta arbetet mot virusutbrottets konsekvenser och följer noga utvecklingen för behov av ytterligare åtgärder.

Tidigare behandling i Riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades den 2 juni 2020 om det informella videomötet.

2. Övriga frågor

a) Landsspecifika rekommendationer 2020

Vilken typ av behandling förväntas:

Informationspunkt. Föredragande av ordföranden.

3 (6)

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Förslagets innehåll:

Ministrarna ska informeras om de social- och sysselsättningspolitiska delarna av årets landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Formellt godkännande av de social- och sysselsättningspolitiska delarna av rekommendationerna sker genom skriftligt förfarande i rådet.

Den 20 maj presenterade kommissionen sitt förslag till årets landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Kommissionen grundar rekommendationerna på en analys av medlemsstaternas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som lämnades in i april. Normalt utgör även kommissionens landsrapporter, som presenterades i februari, ett analytiskt underlag till rekommendationerna. Eftersom de togs fram innan covid-19- utbrottet har de i år fått mindre inverkan på rekommendationerna.

På grund av de allvarliga ekonomiska konsekvenser covid-19-utbrottet orsakat har samtliga medlemsstater fått två förslag till horisontella rekommendationer, en som rör kortsiktig krishantering av krisen och en som fokuserar på återhämtning.

Den första horisontella rekommendationen handlar om att effektivt upprätthålla ekonomin genom att nyttja den allmänna undantagsklausulen inom stabilitets- och tillväxtpakten samt stärka upp hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet. Den andra rekommendationen handlar bl.a. om att tidigarelägga offentliga investeringar för att främja en grön och digital återhämtning, inklusive färdighetsutveckling. Utöver det har Sverige även fått en rekommendation om att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt.

Efter de informella videomötena med finansministrarna respektive arbetsmarknad- och socialministrarna avser ordförandeskapet inleda två separata skriftliga förfaranden för godkännande av de ekonomisk-politiska respektive social- och sysselsättningspolitiska delarna av utkast till rekommendationer. Regeringen kommer att samråda skriftligen med EU- nämnden inför respektive beslut.

4 (6)

Därefter ska rekommendationerna i sin helhet behandlas på ett informellt videomöte med EU-ministrarna samt få stöd av Europeiska rådet. Slutligt antagande väntas ske i rådet i juli.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

De ekonomisk-politiska delarna av de landsspecifika rekommendationerna behandlas i EU-nämnden den 5 juni. Arbetsmarknadsutskottet informerades den 2 juni 2020.

Fortsatt behandling av ärendet:

Se ovan.

Faktapromemoria:

-

b) Inkommande ordförandeskapets arbetsprogram

Vilken typ av behandling förväntas:

Informationspunkt. Föredragande av den tyska delegationen.

II.Skriftlig procedur

Utkast till rådsslutsatser om fort- och vidareutbildning som en grund för hållbarhet och anställningsbarhet nuvarande krisen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Antagande genom skriftlig procedur.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

5 (6)

Dokument:

8323/1/20 REV 1

Förslagets innehåll:

Det kroatiska ordförandeskapet har tagit initiativ till rådslutsatser om fort- och vidareutbildning som en grund för hållbarhet och anställningsbarhet. I utkastet redogörs bland annat för olika utvecklingstrender som påverkar behovet av fort- och vidareutbildning. Bland annat medlemsstaterna, kommissionen, arbetsmarknadens parter inbjuds att vidta ett antal åtgärder inom sina respektive kompetensområden i syfte att möta dessa behov. Mot bakgrund av covid-19 pandemin har mer kortsiktiga behov av fort- och vidareutbildningsåtgärder inkluderats i utkastet, tillsammans med mer långsiktiga utvecklingstrender.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar ordförandeskapets initiativ.

Regeringen avser stödja antagandet av slutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades den 2 juni 2020.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

6 (6)