TTE, RådsPM Webbtillgänglighet, dp 7

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA23F

Rådspromemoria

2013-05-23

Näringsdepartementet

IT-politik

Rådets möte Telekom den 6 juni 2013

Dagordningspunkt 7

Rubrik: Proposal for a Directive of the European Pariliament and of the Council on the accessibility of public sector bodies websites (First reading)

Interinstitutional file 2013/0080 (COD)

progress report

Dokument: COM(2012) 721 final, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the accessibility of public sector bodies websites

Fakta-PM 2012/13:FPM53, Näringsdepartmentet

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: den 31 maj 2013.

Bakgrund

Webbtillgänglighet handlar om de principer och den teknik som ska iakttas när man bygger webbplatser, i syfte att göra webbplatsernas innehåll tillgängligt för alla användare, särskilt dem med funktionsnedsättning.

De flesta medlemsstater har redan genomfört lagstiftning eller vidtagit andra åtgärder för webbtillgänglighet. Det finns emellertid skillnader mellan medlemsstaternas lagar och åtgärder. De icke-harmoniserade nationella strategierna för webbtillgänglighet skapar hinder på den inre marknaden, menar EU Kommissionen. Leverantörer med verksamhet över gränserna har högre produktionskostnader. Konkurrensen, konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten hämmas, eftersom företagen, särskilt de små och medelstora företagen, saknar den kunskap och kapacitet som krävs för att hantera alla specifikationer och förfaranden.

För de nationella myndigheterna och näringslivet råder osäkerhet om vilka specifikationer för webbtillgänglighet som ska väljas vid eventuella gränsöverskridande tjänster och vilken policyram för webbtillgänglighet som är lämpligast. En harmonisering på EU-nivå av de nationella åtgärderna för den offentliga sektorn föreslås som en nödvändig förutsättning för att få ett slut på fragmenteringen och avsaknaden av tillförsikt på marknaden för webbtillgänglighet.

Direktivet stöder medlemsstaterna vid fullgörandet av de nationella åtagandena i fråga om webbtillgänglighet liksom åtagandena enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vad avser offentliga myndigheters webbplatser.

Kommissionen presenterade förslaget den 3 december 2012. En första genomgång av direktivets samtliga artiklar har gjorts på två rådsarbets-grupper (rådsarbetsgruppen Telekom) under april månad. Ordförande-skapet har bett medlemsländerna om skriftliga synpunkter och har nu tagit fram en lägesrapport till TTE den 6 juni 2013 om hur långt man kommit avseende behandlingen av aktuellt direktivförslag.

Regeringskansliet analyserar ärendet för närvarande och har skickat direktivförslaget på remiss för att samråda med intressenter.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Beslut fattas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet efter hörande av Ekonomiska och sociala kommittén.

Svensk ståndpunkt

Sverige är positiv till ökad tillgänglighet på myndigheters webbplatser. Såväl behovet av en EU-lagstiftning som konsekvenserna av sakinnehållet i aktuellt direktivförslag kan dock ifrågasättas och behöver analyseras. Sverige ställer sig därför i nuläget avvaktande till aktuellt direktivförslag.

Det är viktigt att lösningar som föreslås är kostnadseffektiva samt att föreslagna lösningar inte i någon större utsträckning påverkar väl fungerande webbplatser som redan utvecklats eller är på väg att utvecklas i enlighet med befintliga svenska riktlinjer.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har ännu inte avgivit någon officiell ståndpunkt. Frågan har diskuteras i Europaparlamentets ständiga utskott inre marknad och konsumentskydd (IMCO-utskottet) i maj 2013. Generellt kan sägas att Europaparlamentet verka välja en linje som är mer ambitiös än Kommissionens förslag.

Förslaget

I direktivförslaget fastställs tekniska bestämmelser för hur medlemsstaterna ska göra innehållet på vissa webbplatser som drivs av offentliga myndigheter tillgängligt.

Förslaget avser i första hand 12 olika typer av offentliga webbsidor och Kommissionen avser ta fram en europeisk standard inom ramen för madat 376 och som ska bygga på den internationella tekniska standarden WCAG 2.0. I avsaknad av en sådan europeisk standard ger direktivet också en alternativ lösning att de föreslagna harmoniserade kraven kan uppfyllas genom tillämpning av ISO/IEC 40500:2012 som står i överensstämmelse med ovan nämnda internationell standard.

Medlemsstaterna ska övervaka de offentliga myndigheternas berörda webbplatser med användning av den metod som kommissionen fastställer enligt det förfarande som anges i direktivet. Medlemsstaterna ska dessutom årligen rapportera om resultaten av övervakningen.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Arbetet med att göra offentliga webbplatser tillgängliga har pågått i Sverige under mer än 10 år. Till skillnad från vissa andra medlemsstater har Sverige inte lagstiftat på området. Standarderna som pekas ut i förslaget finns implementerade som nationella svenska rekommenda-tioner. Det finns således inga svenska författningar om tillgängligheten till myndigheters webbsidor.

Statskontoret utvecklade 2002 en vägledning som pekade på WCAG 2.0. standarder från W3C som är de som tagit fram WCAG 2.0. E-nämnden fastställde sedan en uppdaterad version 2004 och 2006 gav Verva ut Vägledningen 24-timmarswebben (Verva 2006:5). 2012 publicerades en uppdaterad version av E-delegationen (dir. 2009:19) Vägledning för webbutveckling.

Direktivet omfattar, förutom statliga myndigheter, såväl kommuner och landsting som statliga och kommunala bolag, föreningar och stiftelser. För att kunna ålägga dessa aktörer skyldigheter att utforma webbplatser på visst sätt krävs det stöd i lag. Genomförandet av direktivet kräver således att sådana lagbestämmelser införs.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för Sverige analyseras för närvarande. Enligt EU kommissionens översiktliga analys finns det vissa nyttor.

Övrigt

-