TTE_telekom_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E94

Slutlig

Kommenterad dagordning rådet

2017-05-29

Näringsdepartementet

Rådets möte (TTE Telekom) den 9 juni 2017

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

8. Översyn av regelverket

a)Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (första behandlingen) Interinstitutionellt ärende: 2016/0288 (COD)

b)Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (första behandlingen) Interinstitutionellt ärende : 2016/0286 (COD)

-Lägesrapport

-Riktlinjedebatt

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Förslagets innehåll:

Kommissionens förslag publicerades den 14 september 2016. De består av ett direktiv med en omarbetning av fyra av de ursprungliga fem direktiven på området i form av en europeisk kommunikationslag (KOM(2016) 590 slutlig), och en ny förordning om Berec (organet för de europeiska regleringsmyndigheterna), som ges status av EU-myndighet och vissa begränsade beslutsbefogenheter (KOM(2016) 591 slutlig).

Det maltesiska ordförandeskapet har förslaget som en av sina prioriteringar och har satt en ambitiös tidplan för arbetet. Till TTE-rådsmötet den 9 juni har rådsordföranden presenterat en lägesrapport (9138/17) som ska ligga till grund för en riktlinjedebatt. Hela förslaget har indelats i fyra kluster: tjänster, tillträdesreglering, radiospektrum och horisontella bestämmelser. Klustren om tjänster, tillträdesreglering, radiospektrum och institutionella frågor har behandlats i rådsarbetsgruppen. Kompromissförslag har tagits fram och diskuterats i fråga om tjänster och tillträde.

Diskussioner om BEREC har ännu inte påbörjats i rådsarbetsgrupperna.

Ordförandeskapet har inför riktlinjedebatten skickat ut ett dokument med frågor och underlag för riktlinjedebatten (9356/17).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar ordförandens lägesrapport.

Det är viktigt att regelverket på området är tydligt och heltäckande. Dock är det också viktigt att utgå ifrån att EU: s medlemsstater skiljer sig åt i förutsättningar, till exempel ifråga om geografi, befintlig infrastruktur och digital mognad. En medlemsstat där den nationella marknaden domineras helt av en tidigare monopolist kräver annan reglering för att skapa konkurrens än en med ett stort antal aktörer där marknaderna är fragmenterade och lokala, och där de olika delmarknaderna kan ha varsin dominant aktör.

Det är därför avgörande att regelverket är så heltäckande att man kan anpassa regleringen till marknadsutvecklingen för att bäst uppnå det som är regleringens syfte: konkurrens, investeringar, nytta för användarna och främjande av den inre marknaden.

Även hur tillämpningen av regelverket sker i medlemsstaterna spelar stor roll för att skapa förutsättningar för att nå målen på området. Det är svårt att

2 (11)

tänka sig att en enda samordningsmekanism ska vara den bästa för alla de fall av regeltillämpning som krävs på området för elektroniska kommunikationer. Det finns idag ett flertal olika mekanismer som används för olika typer av uppgifter, och vilken som är bäst måste avgöras av vilka mål man har satt upp och av frågans natur.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan var föremål för samråd med EU-nämnden den 4 december 2015, den 20 maj och den 23 november 2016 samt information i TU den 1 december 2015, 17 maj och 22 november 2016.

Fortsatt behandling av ärendet:

Förslaget förväntas fortsatt behandlas i rådet för att nå en allmän inriktning innan det förhandlas med Europaparlamentet.

Faktapromemoria:

För mer detaljer kring förslaget hänvisas till faktapromemoria 2016/17:FPM17.

3 (11)

9) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

-Allmän inriktning

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Förslagets innehåll:

Förslaget presenterades den 25 maj 2016. Förslaget innehåller åtgärder i syfte att skapa ökad transparens vad gäller priser och förbättrad tillsyn på marknaden för gränsöverskridandet paketleveranstjänster. I dag kan inte alla tillsynsmyndigheter samla in de uppgifter som behövs för att övervaka hur marknaden för paket utvecklas på grund av skillnader i befogenheter och i definition av pakettjänster.

Det övergripande syftet med förordningen är att komma till rätta med de utmaningar som finns på marknaden och undanröja identifierade hinder för gränsöverskridande paketleveranstjänster. Därigenom ska den gränsöverskridande e-handeln främjas, inte minst genom att småföretag och konsumenter får ökade möjligheter att sälja och handla produkter.

Förslaget innebär att den i dag till stora delar oreglerade marknaden för paketleveranser, regleras. Postmarknaden regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (postdirektivet). Denna förordning är tänkt att komplettera de regler för postområdet som fastställts genom postdirektivet.

Efter det förra rådsmötet inom TTE Telekom den 2 december 2016 har förslaget bl.a. ändrats i förhållande till att alla aktörer som har fler än 50 anställda omfattas av pristransparens, och inte bara tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster, att terminalavgiftsandelar som tillämpas av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster inte längre omfattas av pristransparensen, den långtgående tillträdesregleringen för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har tagits bort och metodologin för bedömningen av prisernas rimlighet har förtydligats i förslaget. Därutöver har justeringar gjorts i förhållande till definitioner.

4 (11)

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen stödjer initiativ ämnade att stimulera gränsöverskridande handel då e-handeln har stor potential att bidra till ökad tillväxt och fler jobb. Regeringen anser att det är viktigt att förordningen inte innebär oproportionerliga administrativa bördor för vare sig företag som tillhandahåller paketleveranstjänster eller medlemsstater. Det är vidare viktigt att förordningen inte leder till en snedvridning av konkurrensen till följd av att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster åläggs skyldigheter som inte omfattar deras konkurrenter. Regeringen anser att Sverige kan stödja den allmänna inriktningen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan var senast föremål för samråd med EU-nämnden och information i TU inför TTE (Telekommunikation) i december 2016. Frågan var även föremål för samråd med EU-nämnden och information i TU inför konkurrenskraftsrådet i maj 2016.

Fortsatt behandling av ärendet:

Om det blir ett beslut om allmän inriktning förväntas förslaget förhandlas med Europaparlamentet.

Faktapromemoria:

Regeringskansliets faktapromemoria 2015/16:FPM99, Förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

5 (11)

10) Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

-Lägesrapport

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Förslagets innehåll:

Inom ramen för den digitala inre marknaden presenterade kommissionen i januari 2017 ett förslag till ny förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i elektronisk kommunikation. Syftet är att garantera en starkare integritet i elektronisk kommunikation och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Förslaget behandlas inte i sak vid detta råd. En lägesrapport syftar endast till att informera hur arbetet med förslaget bedrivits och fortskrider. Det är första gången förslaget behandlas i ministerrådet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Förslaget har inte tidigare behandlats i riksdagen.

Fortsatt behandling av ärendet:

Det maltesiska ordförandeskapet siktar på att behandla alla artiklar ett varv under sitt ordförandeskap. Regeringen har tagit fram preliminära ståndpunkter i linje med de övergripande ståndpunkter som redogjorts för i den faktapromemoria rörande förslaget som riksdagen tidigare fått.

Faktapromemoria:

Regeringskansliets faktapromemoria 2016/17:FPM70, eDataskyddsförordning, skickad till riksdagen den 14 februari 2017.

6 (11)

Övriga frågor

11. a) i) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (första läsning)

-Information från ordförandeskapet om förhandlingsläget

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Syftet med dagordningspunkten är att informera delegationerna om status när det gäller roamingförordningen. Trilogförhandlingar har ägt rum tidigare under året och en slutlig kompromiss godkändes formellt av Europaparlamentet den 4 april 2017 och i Coreper den 12 april 2017. Datum för antagande på ministerråd har ej meddelats. Förslagets godkännande innebär att roam like at home kommer att kunna börja gälla inom EU från och med 15 juni 2017.

11.a) ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (Första läsningen).

-Information från ordförandeskapet om förhandlingsläget

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Förslagets innehåll:

Förslaget innebär att man inom ramen för telekomdelen av Fonden för ett Sammanlänkat Europa (FSE-telekom) ska kunna finansiera projekt för att installera gratis wifi på offentliga platser. Finansieringen av förslaget är beroende av resultatet av förhandlingarna av översynen av den fleråriga budgetramen (MFF).

Triloger mellan ordförandeskapet och Europaparlamentet pågår.

7 (11)

11.b) Digitala inre marknadsstrategin – en lägesrapport

-Information från kommissionen om förhandlingsläget

Ansvarigt statsråd: Ann Linde

Förslagets innehåll:

Den digitala inre marknadsstrategin presenterades i maj 2015 och är en av Junckerkommissionens prioriteringar för mandatperioden. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad och den fria rörligheten att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag, och fokuserar på tre övergripande områden:

1.Förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet;

2.Skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster;

3.Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur och satsningar på digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

Dagordningspunkten utgår ifrån den halvtidsöversyn av strategin som kommissionen lade fram 10 maj i år. Där ger kommissionen en översikt av genomförandet av strategin. Kommissionen har under två år levererat 35 olika förslag för strategins 16 olika nyckelåtgärder. Tyngdpunkten ligger därför enligt kommissionen nu på att nå överenskommelser med parlamentet och rådet i liggande förslag. Dessutom aviseras nya initiativ för dataekonomi och fria dataflöden, plattformar samt cybersäkerhet.

8 (11)

11.c) Cybersäkerhet

-Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

Kommissionen förväntas informera rådet om den kommande översynen av EU:s cybersäkerhetsstrategi.

Bakgrund:

Den 25 april bjöd kommissionens vice ordförande Andrus Ansip in till ett högnivåmöte om cybersäkerhet inför en planerad översyn av EU:s cybersäkerhetsstrategi som togs fram 2013 (JOIN(2013) 1 final). Vid möte i den horisontella arbetsgruppen om cyberfrågor 12 maj har kommissionen informerat om resultatet av diskussionerna vid högnivåmötet och frågan om hur den fortsatta översynsprocessen ska se ut är nu uppe för diskussion i arbetsgruppen.

11.d) Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017

-Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Förslagets innehåll:

Den 3 mars 2017 presenterade kommissionen 2017 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI). Indexet mäter EU-länders digitaliseringsgrad genom att titta på områdena uppkoppling, humankapital, användning av internet, integrering av digital teknik, och digitala offentliga tjänster. Den aktuella rapporten, EDPR 2017, kombinerar kvantitativa bevis från DESI med insikter kring landsspecifik policy, så att man kan hålla reda på de framsteg som gjorts när det gäller digitalisering av varje medlemsstat och tillhandahålla återkoppling som är viktig för beslutsfattandet på EU- nivå.

9 (11)

11.e) Det inkommande ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den estniska delegationen

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Bakgrund:

Estland tillträder som ordförande för EU den 1 juli 2017. Den estniska delegationen väntas informera rådet om arbetsprogrammet för ordförandeperioden under andra halvåret 2017.

Estland har tidigare aviserat att deras ordförandeskap kommer att fokusera på fyra tematiska områden: En öppen och innovativ europeisk ekonomi; Ett tryggt och säkert Europa; Ett digitalt Europa och fri rörlighet för information samt Ett inkluderande och hållbart Europa.

Ett digitalt Europa och fri rörlighet för information

Estland har betonat att Europa måste hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen som ständigt förändrar vardagen för medborgare, företag och länder. Ett digitalt Europa och fri rörlighet för information berör alla EU:s politikområden och grundläggande friheter. Den fria rörligheten för information förlitar sig på ett effektivt persondataskydd och kräver avskaffandet av omotiverade restriktioner på det fria flödet av information.

Med utgångspunkt i Estlands egna erfarenheter av utvecklandet av digitala tjänster kommer det inkommande ordförandeskapet att fokusera på inrättandet av den digitala inre marknaden, på ökad användning av e- lösningar och information, samt på utvecklingen av gränsöverskridande e- tjänster.

Estland kommer att fokusera på att modernisera lagstiftningen för e-handel och e-tjänster, samt på uppdatering av den elektroniska kommunikationskoden. Detta för att utveckla ett europeiskt digitalt samhälle som främjar investeringar, konkurrens och utveckling av nya tjänster. För att främja gränsöverskridande flöde av digitaliserad hälsoinformation kommer Estland att uppmärksamma vikten av ett paneuropeiskt projekt inom e-hälsa.

10 (11)

Preliminära nyckelinitiativ som har aviserats inom temat Ett digitalt Europa och fri rörlighet för information är:

-Europeisk elektronisk kommunikationskod

-Informationsekonomipaketet

-Copyrightpaket

-Reformering av audiovisuella medietjänster

-Det nya dataskyddspaket (e-integritetsförordningen)

-Elektroniska kontrakt och konsumentskydd på den digitala inre marknaden

-Slutligt mervärdesskattesystem för EU-handel, inklusive inom e- handel

-Utveckling av e-juridik.

11 (11)