TTE_transport_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E95

Kommenterad dagordning

TTE transportrådet

2017-05-29

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor, EU- samordning

Rådets möte (transportministrarna) den 8 juni 2017

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

Land

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande behörighet och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller passagerartransport och direktiv 2006/126/EG om körkort.

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Allmän inriktning

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Förslagets innehåll: Direktivet utgör en del av EU:s lagstiftning om yrkesförare av lastbilar och bussar. Syftet med direktivet är att höja standarderna bland nya förare och att upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen hos befintliga lastbils- och bussförare i hela EU. Direktivet syftar särskilt till att öka förarnas medvetenhet om risker i syfte att minska riskerna och öka trafiksäkerheten.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till allmän inriktning. Under förhandlingarna i rådet har en svensk prioritering varit att arbetsplatsförlagd körträning som genomförs under pågående utbildning även fortsättningsvis ska vara möjlig vilket Sverige nu har fått gehör för

Datum för tidigare behandling i riksdagen: -

Fortsatt behandling av ärendet: Nu återstår Europaparlamentets första behandling av frågan. Därefter inleds sannolikt trepartssamtal.

Faktapromemoria: 2016/17: FPM75

2 (17)

Icke lagstiftande verksamhet

(Offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning [förslag från ordförandeskapet]) avser punkterna 5–6

Land

5. Utkast till rådets slutsatser om trafiksäkerhet och godkännande av Vallettaförklaringen (Valletta den 28–29 mars 2017)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av rådsslutsatser

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Förslagets innehåll: I samband med en ministerkonferens på Malta den 29 mars 2017 antogs en ministerdeklaration, Valettadeklarationen om vägtrafiksäkerhet. Denna deklaration föreslås nu antas i form av rådsslutsatser där det också klargörs att deklarationen bör beaktas i förberedelserna av nästa unionsstrategi om vägtrafiksäkerhet. I deklarationen lyfts ett antal icke-bindande målsättningar fram. Medlemsstaterna uppmanas att på olika sätt verka för att uppnå bättre trafiksäkerhet och att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken. Oskyddade trafikanter och cykling lyfts fram som viktiga områden att arbeta vidare kring.

I deklarationen uppmuntras kommissionen att förbereda ett nytt policyramverk, ta initiativ till projekt som förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och initiera ett antal forskningsprojekt. Kommissionen uppmanas också att undersöka trafiksäkerhetspotentialen i uppkopplade och automatiska fordon och att säkerställa att nödvändiga resurser avsätts till forskning, program och projekt som ökar trafiksäkerheten i Europa.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatserna om Vallettadeklarationen om vägtrafiksäkerhet, vilket kommer att driva EU:s trafiksäkerhetsarbete framåt.

3 (17)

6. Utkast till rådsslutsatser avseende EU:s prioriteringar inom sjöfartsområdet fram till 2020

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av rådsslutsatser

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Förslagets innehåll: Det maltesiska ordförandeskapet initierade arbetet med att ta fram en deklaration för EU:s sjöfartspolitik vilken antogs vid en ministerkonferens på Malta den 29 mars 2017. På transportrådet ska deklarationen omvandlas till rådsslutsatser. I deklarationen tas många av de frågor upp som på olika sätt är aktuella inom den europeiska sjöfarten såsom exempelvis klimatfrågor, konkurrensfrågor och digitalisering.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.

4 (17)

Övriga frågor

7a i) Paketet om rörlighet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

a)Förslagets innehåll: Förslag kommer att presenteras den 31 maj gällande följande rättsakter:Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

I förordning 1071/2009 (tillståndsförordningen) regleras rätten att bedriva yrkesmässig trafik. I förordningen anges att det krävs en enhetlig tillämpning av gemensamma bestämmelser för rätten att bedriva yrkesmässig trafik i syfte att kunna förverkliga en inre marknad för transporter på väg med rättvisa konkurrensvillkor. I förordning 1072/2009 (godsförordningen) fastställs vilka villkor för marknadstillträde som ska gälla för aktörer som vill utföra sådana transporter på inom unionen. Bland annat regleras villkor för cabotagetransporter.

b)Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

Direktiv 2006/1/EG reglerar användningen av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg. Bakgrunden är att möjliggöra optimalt utnyttjande av resurser i form av fordon och främja flexibilitet och därmed produktivitet hos företag. Enligt direktivet ska medlemsstaterna dels för trafik mellan

5 (17)

medlemsstater under vissa förutsättningar tillåta användning på sitt territorium av fordon, som är hyrda av företag som är registrerade på en annan medlemsstats territorium och dels vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag som utför godstransporter på väg får använda hyrda fordon, vilka registrerats eller satts i trafik enligt respektive lands lagstiftning, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag. Enligt direktivet krävs att det finns dokument som visar att vissa villkor är uppfyllda när hyrda fordon används, såsom hyreskontrakt och förarens anställningsavtal.

c)Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter

Förordningen 561/2006 (Kör- och vilotidsförordningen) innehåller bestämmelser om körtider, raster och viloperioder för förare som utför person- och godstransporter på väg. Reglerna syftar till att harmonisera konkurrensvillkor, förbättra arbetsförhållanden och trafiksäkerhet. Reglerna syftar också till att främja bättre övervakning och tillsyn i medlemsstaterna samt förbättrade arbetsmetoder inom vägtransportsektorn. Förordning 165/2014 (Färdskrivarförordningen) fastställer skyldigheter och krav i samband med konstruktion, installation, användning, provning och kontroll av färdskrivare vid vägtransporter främst i syfte att kontrollera efterlevnaden av kör- och vilotider.

d)Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

Direktiv 2006/22/EG syftar till att fastställa minimikrav för medlemsstaternas enhetliga och effektiva kontroller så att de tillämpliga bestämmelserna avseende kör- och vilotider följs. Kontrollerna bör syfta till att förebygga och minska antalet överträdelser. Medlemsstaterna ska tillämpa

6 (17)

ett riksvärderingssystem som går ut på att företag med ett högt riskvärde kontrolleras oftare och mer ingående än andra företag. Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ska tillämpas på företag som är etablerade i en medlemsstat och som i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna, utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstat. Direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering syftar till att fastställa en gemensam ram med en uppsättning bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten, genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktivet.

e)Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Direktiv 1999/62/EG (Eurovinjettdirektivet) är tillämpligt på fordonsskatter, tidsbaserade vägavgifter och distansbaserade vägtullar som tas ut för tunga lastbilar, dvs. lastbilar som inklusive eventuellt släp har en högsta tillåten bruttovikt av mer än 3,5 ton. Personbilar och lätta lastbilar omfattas inte av direktivet. Syftet med Eurovinjettdirektivet är att avlägsna snedvridning av konkurrensen mellan transportföretag i medlemsstaterna och därför ska avgiftssystemen harmonieras för de tunga lastbilarna. Direktivet kräver inte att medlemsstaterna inför vägavgifter eller vägtullar, men om sådana tas ut måste direktivets bestämmelser följas.

f)Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/52/EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (omarbetning)

EFC-direktivet 2004/52/EG fastställer villkor som är nödvändiga för att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (EETS). Direktivet ska tillämpas på elektronisk inkassering av alla slags vägtullar (dvs. för såväl vägavgifter som trängselskatt). Genomförandekommittén för direktiv 2004/52/EG om driftskompabilitet

7 (17)

mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen (Vägtullkommittén)är föreskrivande i kommissionens arbete med att av tekniska skäl ändra bilagan till direktivet, som preciserar nödvändiga element för utformning och införande av EETS, samt med att fatta tekniska beslut om upprättandet av EETS

8 (17)

7a ii) Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (första läsningen)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Kommissionen presenterade den 7 december 2015 ett förslag till reviderad förordning om gemensamma flygsäkerhetsregler och inrättande av en europeisk flygsäkerhetsbyrå, EASA (European Aviation Safety Agency). Förslaget är en del i kommissionens luftfartsstrategi.

Förslaget är omfattande och innebär som övergripande ansats en övergång till ett mer risk- och målbaserat regelverk och mindre av detaljerade regler. Regelverket omfattar krav och villkor för alla områden inom den civila luftfaren, t.ex. flygplatser, organisationer, flygplan, piloter och kabinpersonal, flygtrafiktjänst, m.m.

Vid TTE-rådet den 1 december 2016 antog rådet en allmän inriktning. Under 2017 har förhandlingar inletts med Europaparlamentet. Vid TTE- rådet den 8 juni avser ordförandeskapet att ge information om det aktuella förhandlingsläget.

9 (17)

7a iii) Yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

I februari 2016 presenterade kommissionen ett förslag till direktiv om yrkeskvalifikationer för besättningar på fartyg inom inlandssjöfarten (ska ersätta två befintliga direktiv). I förslaget slår man fast villkoren för certifiering av yrkeskvalifikationer för fartygsbesättningen och erkännande av sådana yrkeskvalifikationer i medlemsstaterna. Man ska kunna utöva sitt yrke på hela unionens inre vattenvägar. Transportrådet antog en allmän inriktning den 7 juni 2016. Europaparlamentets transportutskott röstade om sin rapport den 10 november 2016. Vid TTE-rådet den 8 juni avser ordförandeskapet informera om det aktuella förhandlingsläget.

10 (17)

7 b) Luftfart: Ett öppet och sammanlänkat Europa

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Kommissionen har aviserat att den kommer att presentera ett paket om sammanlänkning och tillgänglighet inom luftfartsområdet, innehållande dels ett förslag till förordning som ska ersätta nuvarande förordning 868/2004 om skydd mot subventioner och illojal prissättning från flygbolag från tredje land, dels riktlinjer om allmän trafikplikt (Public Service Obligations) och om ägarskap och kontroll av flygbolag, och dels en studie om flygtrafiktjänster

(Continuity of Air Traffic Management, ATM). Huvudsyftet med paketet

är enligt kommissionen att stärka europeisk luftfarts konkurrenskraft. Kommissionen kommer vid rådsmötet den 8 juni 2017 att presentera detta paket.

11 (17)

7 c) Luftfartsskydd: stora elektroniska artiklar i handbagaget

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

USA och Förenade Kungariket har infört restriktioner/förbud för möjligheterna att medföra viss elektronik (datorer, läsplattor etc.) i handbagage ombord på flygplan. Restriktionerna avser flygningar till USA och UK från vissa destinationer i Mellanöstern. Amerikanska myndigheter har meddelat att förbudet kan komma att utökas till att omfatta även flygningar till USA från flygplatser i EU. Ett antal möten på både teknisk och hög politisk nivå har hållits mellan EU och USA för att diskutera denna fråga. Dessa diskussioner fortsätter. Kommissionen kommer att informera om frågan och diskussionerna med USA.

12 (17)

7 d) Uppföljning av Amsterdamdeklarationen: Den andra högnivådialogen om automatiserad och uppkopplad körning, vid IAA:s internationella bilsmässa (Frankfurt, 14-15 september 2017).

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från den tyska delegationen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Under det nederländska ordförandeskapet 2016 antogs Amsterdamdeklarationen, en ministerdeklaration om samarbete kring samverkande, uppkopplade och självkörande fordon. Amsterdamdeklarationen har ett brett angreppssätt och syftar till att få till stånd en uppslutning kring ett arbete mot en bestående och delad strategisk europeisk agenda på området.

Ett första högnivåmöte för dialog om samverkande, uppkopplade och självkörande fordon hölls i Amsterdam den 15 februari 2017. Tyskland kommer att stå värd för det andra mötet i Frankfurt den 14-15 september, i samband med IAA International Motor Show.

13 (17)

7 e) Skydd mot terroristhandlingar vid vägtransporter inbegripet väginfrastruktur

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från den svenska delegationen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Punkten lyfts på svenskt initiativ med anledning av terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Avsikten är att informera om hur regeringen har följt upp attentatet och påminna om behovet av att fortsätta utbyta erfarenheter och goda exempel kring hur transportsektorn kan bidra till att förhindra denna typ av attacker.

14 (17)

7 f) EU strategi för cykling

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från den luxemburgska delegationen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Bakgrunden till EUs cykelstrategi är att Luxemburg, under sitt ordförandeskap i oktober 2015, anordnade ett informellt ministermöte på temat cykling. Under det ministermötet antogs en ickebindande deklaration om cykling. EUs infrastrukturministrar med stöd av Europaparlamentet och EUs regionkommitté uppmanade kommissionen att ta fram ett strategiskt dokument om cykling på EU-nivå.

Sedan dess har en expertgrupp med representanter från myndigheter, organisationer, akademi och näringsliv har deltagit i arbetet med framtagandet av en skiss på hur en sådan strateg skulle kunna se ut. Förslaget på strategi kommer att överlämnas till EU-kommissionär Violeta Bulc under

Velo-City conference i Nederländerna i juni 2017.

Vid transportministrarnas möte den 8 juni 2017 kommer Luxemburg att informera om framtagandet av förslaget till en EU-strategi för cykling.

15 (17)

7 g) Järnvägssäkerhet: det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) och det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från den luxemburgska delegationen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Enligt uppgift kommer Luxemburgs under denna dagordningspunkt uppmana sina kollegor att implementera ERTMS och på så sätt öka säkerheten på järnvägarna i EU. Uppmaningen har sin bakgrund i en tågolycka som inträffade i Luxemburg i februari (mellan ett franskt tåg och ett tåg från Luxemburg). Olyckan kunde enligt Luxemburg ha undvikts om ERTMS hade varit implementerat i hela EU.

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. ERTMS införs för att underlätta för en gränsöverskridande tågtrafik i Europa. För Sveriges, och flera andra länders, del är ERTMS- projektet dessutom att betrakta som ett underhålls- och reinvesteringsprojekt av järnvägens nödvändiga signalsäkerhetssystem.

16 (17)

7 g) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Information från den estniska delegationen

Ansvarigt statsråd: Anna Johansson

Estland som inkommande ordförandeskap hösten 2017 ska presentera sitt ordförandeprogram. Estland kommer att inleda det triosamarbete som även omfattar Bulgarien och Österrike fram till utgången av 2018.

Estland har uttryckt fyra prioriteringar, nämligen:

-En öppen och innovativ europeisk ekonomi

-Ett tryggt och säkert Europa

-Ett digitalt Europa med fritt informationsflöde

-Ett inkluderande och hållbart Europa

17 (17)