Troliga A-punkter v 25 och 27 2013 kompl 4

Bilaga

Promemoria

2013-07-08

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 25 och 27

Överlämnas för skriftligt samråd med EU-nämnden till tisdagen den 9 juli 2013, kl 10.15.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2013-06-19 3

1. Commission delegated Regulation (EU) No .../.. of 15.5.2013 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to data and procedures for the provision, where possible, of road safety-related minimum universal traffic information free of charge to users - Decision for the extension of the time-limit for raising objections 3

2. Commission delegated Regulation (EU) No .../.. of 15.5.2013 supplementing ITS Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of information services for safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles - Decision for the extension of the time-limit for raising objections 4

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2013-07-04 5

3. Amendments to the Rules of Procedure of the United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) - Establishment of position regarding the European Union status 5


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2013-06-19

1. Commission delegated Regulation (EU) No .../.. of 15.5.2013 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to data and procedures for the provision, where possible, of road safety-related minimum universal traffic information free of charge to users - Decision for the extension of the time-limit for raising objections

10084/13, 10694/13

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-svärd

Godkändes av Coreper I den 19 juni 2013

Avsikt med behandlingen i rådet:

Behandlingen i rådet syftar till att fatta beslut om att acceptera förlängd tid för att motsätta sig förordningen för den delegerade akten c om väginformation.

(Kommissionens delegerade förordning av den 15.5.2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.)

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser att rösta för en förlängd tid för att motsätta sig förordningen för den delegerade akten.

Bakgrund:

Den delegerade akten är en del av genomförandet av ITS-direktivet 2010/40/EU som ger kommissionen befogenheter att anta delegerade akter inom ITS-området. Förordningen är antagen av kommissionen i enlighet med artikel 290 om delegerade akter i fördraget. Det krävs kvalificerad majoritet i rådet för att hindra antagande av en delegerad akt.

Sverige har begärt förlängd analystid av den delegerade akten. Argumenten är att skrivningarna i den av kommissionen antagna akten skiljer sig från de tidigare versionerna som diskuterats i expertgrupperna och vi behöver analysera vad detta betyder för svensk lagstiftning. En antagen delegerad akt blir automatiskt svensk förordning och direkt tillämplig i svensk lagstiftning.

2. Commission delegated Regulation (EU) No .../.. of 15.5.2013 supplementing ITS Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of information services for safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles - Decision for the extension of the time-limit for raising objections

10083/13

10693/13

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Godkändes av Coreper I den 19 juni 2013

Avsikt med behandlingen i rådet:

Behandlingen i rådet syftar till att fatta beslut om att acceptera förlängd tid för att motsätta sig förordningen för den delegerade akten e om information om säkra p-platser för lastbilar.

(Kommissionens delegerade förordning av den 15.5.2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.)

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser att rösta för en förlängd tid för att motsätta sig förordningen för den delegerade akten.

Bakgrund:

Den delegerade akten är en del av genomförandet av ITS-direktivet 2010/40/EU som ger kommissionen befogenheter att anta delegerade akter inom ITS-området. Förordningen är antagen av kommissionen i enlighet med artikel 290 om delegerade akter i fördraget. Det krävs kvalificerad majoritet i rådet för att hindra antagande av en delegerad akt.

Sverige har begärt förlängd analystid av den delegerade akten. Argumenten är att skrivningarna i den av kommissionen antagna akten skiljer sig från de tidigare versionerna som diskuterats i expertgrupperna och vi behöver analysera vad detta betyder för svensk lagstiftning. En antagen delegerad akt blir automatiskt svensk förordning och direkt tillämplig i svensk lagstiftning.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2013-07-04

3. Amendments to the Rules of Procedure of the United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) - Establishment of position regarding the European Union status

11661/13

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena Ek

Godkändes av Coreper I den 4 juli 2013

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet ska besluta om en EU-position om EU:s status på FN:s miljöprogram UNEP:s miljöförsamling (UNEA).

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser att stödja förslaget till beslut.

Bakgrund:

Universellt medlemskap har införts i UNEP:s styrande organ. Tidigare styrdes UNEP av en representativ styrelse med 58 medlemmar. En reviderad arbetsordning med anledning av detta kommer att förhandlas. Beslutet nu handlar om vilka regler för deltagande som ska tillämpas i väntan på en reviderad arbetsordning. Enligt en resolution från FN:s generalförsamling (UNGA) av den 21 december 2012 ska UNEP i avvaktan på att procedurreglerna revideras, använda sig av nuvarande procedurregler samt tillämplig praxis från UNGA.