Digital kommunikation i domstolsprocesser

Departementsserien 2019:18

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll .....................................

5

1

Författningsförslag.......................................................

7

1.1

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ........................

7

1.2

Förslag till lag om ändring i jordabalken ...............................

18

1.3

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken .....................

19

1.4Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

(1970:988)................................................................................

20

1.5Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen

(1971:291)................................................................................

21

1.6Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida